Institutional Repository

On the role and potential use of proline-rich peptides in bone regeneration

Show simple item record

dc.contributor.author Rubert Femenias, Marina
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2019-05-23T11:47:35Z
dc.date.available 2019-05-23T11:47:35Z
dc.date.issued 2019-05-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149389
dc.description.abstract [cat] La formació dels teixits durs és un procés regulat per proteïnes de la matriu extracel·lular, comunament riques en prolines. Amb l’objectiu de trobar un nou tractament per a la regeneració òssia, en aquesta tesi es varen dissenyar pèptids sintètics basats en seqüències consens riques en prolines de proteïnes implicades en la mineralització i es determinà l’estructura tridimensional in silico, el seu efecte in vitro, individual o en combinació amb diferents biomaterials, i l’efecte in vivo en implants de titani. Els resultats d’aquesta tesi demostren que els pèptids rics amb prolines són segurs i estimulen la diferenciació dels osteoblasts, tant pel que fa a la forma d’administració com al tipus cel·lular emprat. A més els pèptids sintètics s’han combinat amb diversos biomaterials, incloent hidrogels, substituts ossis sintètics de TiO2 i implants de titani. Els resultats obtinguts demostren que els pèptids sintètics milloren les propietats osteogèniques dels materials tant “in vitro” com “in vivo”. En conclusió, els pèptids sintètics dissenyats podrien representar una nova estratègia per a la regeneració òssia en diferents aplicacions. ca
dc.description.abstract [eng] Hard tissue formation is a process mediated by extracellular matrix proteins that often exhibit proline-rich regions. With the aim to find new treatments for bone repair, in this thesis we designed synthetic peptides based on consensus polyproline sequences of hard tissue proteins involved in the regulation of biomineralization processes and evaluated their three dimensional structure in silico, determined of their effect in vitro, alone or in combination with different biomaterials, and studied their performance in vivo on coated titanium implants. The results derived from this thesis prove that synthetic proline-rich peptides have no toxic effects and stimulate osteoblast differentiation regardless to the means of administration or the cell type used. Furthermore, the synthetic peptides were used to coat different biomaterials, including hydrogels, scaffolds and endosseous titanium implants and the results obtained have demonstrated that synthetic peptides improve the osteogenic properties of different biomaterials studied either in vitro or in vivo. Thus, the designed synthetic peptides may represent a new bone regeneration treatment for different applications. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 225 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Bone tissue regeneration, Proline-rich regions, Synthetic peptides, Enamel matrix derivative, Cell differentiation, Gene expression, Bone formation, Mineralization, In vitro, Osteoblasts, Mesenchymal stem cells, Alginate, Hyaluronic acid, Cell attachment, Titanium dioxide, Three-dimensional scaffold, In vivo, Bone resorption, Titanium implants, Osseointegration, Osseopromotive ca
dc.subject.other Regeneració del teixit ossi, Regions riques en prolines, Peptides sintètics, Derivat de la matriu de l’esmalt, Diferenciació cel·lular, Expressió génica, Formació òssia, Mineralització, In vitro, Osteoblasts, Cèl·lules mare mesenquimal, Alginat, Àcid hialurònic, Adhesió cel·lular, Diòxid de titani, Estructura tridimensional,Iin vivo, Resorció òssia, Implants de titani, Osseointegració, Osseopromotor ca
dc.subject.other Regeneración del tejido óseo, Regiones ricas en prolinas, Péptidos sintéticos, Derivado de la matriz del esmalte, Diferenciación celular, Expresión génica, Formación ósea, Mineralización, In vitro, Osteoblastos, Células madre mesenquimales, Alginato, Ácido hialurónico, Adhesión celular, Dióxido de titanio, Estructura tridimensional, In vivo, Resorción ósea, Implantes de titanio, Oseointegración, Oseopromotor ca
dc.title On the role and potential use of proline-rich peptides in bone regeneration ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 61 - Medicina ca
dc.subject.udc 616.7 - Patologia dels òrgans de la locomoció. Sistema locomotor i esquelètic ca
dc.subject.ac Ciències biosociosanitàries ca
dc.contributor.director Monjo Cabrer, Marta
dc.contributor.director Ramis Morey, Joana Mª
dc.contributor.director Lynsgtadaas, Staale Petter


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics