Institutional Repository

Efectes d’una dieta rica amb antioxidants en l’envelliment cerebral en rates

Show simple item record

dc.contributor Miralles Socias, Antoni
dc.contributor.author Barceló Nicolau, Maria
dc.date.accessioned 2017-10-30T12:06:30Z
dc.date.available 2017-10-30T12:06:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2882
dc.description.abstract [cat]L’envelliment és un procés progressiu i universal que provoca el declivi de la funcionalitat de l’organisme, augmentant el risc de mort. Es caracteritza per un increment del dany oxidatiu degut a la producció elevada de radicals lliures i espècies reactives d’oxigen (ROS), lo que potencia el risc de patir malalties degeneratives. El cervell és l’òrgan que presenta la major taxa de consum d’oxigen, de forma que és més susceptible al dany oxidatiu i al deteriorament de les capacitats cognitives i motores. Els ROS actuen sobre els enzims implicats en la síntesi de les monoamines, reduint la seva activitat en la síntesi de neurotransmissors, com la dopamina, la serotonina i la noradrenalina, en les regions cerebrals principalment implicades en els processos cognitius i motors: l’hipocamp i l’estriat. S’ha demostrat que l’administració farmacològica de substàncies antioxidants, com polifenols, resveratrol, melatonina, vitamina E..., presents de forma natural en diversos aliments, millora les funcions cerebrals incrementant els nivells d’aquestes monoamines. Alguns tenen la capacitat d’activar les sirtuïnes, especialment la SIRT1, la qual s’ha relacionat amb els efectes beneficiosos de la restricció calòrica i l’augment de l’esperança de vida. Aquesta activa diverses vies fisiològiques implicades en evitar l’envelliment i presenta una acció beneficiosa sobre el cervell. En aquest treball es pretenia estudiar els efectes d’una dieta rica en antioxidants sobre l’envelliment cerebral de rates velles mitjançant la realització de diverses proves comportamentals, la determinació dels nivells de monoamines i la quantificació de la SIRT1 en el cervell. Les rates tractades demostraren un cert increment en les monoamines i la SIRT1, però les funcions cognitives i motores no milloraren de manera significativa. Per tant, les quantitats d’antioxidants presents en els aliments no serien suficients per retardar l’envelliment del cervell i es necessitaria una major aportació per aconseguir els resultats esperats. ca
dc.description.abstract [eng]Aging is a universal process that causes progressive decline of an organism’s function, increasing the risk of death. It is characterized by an increased oxidative damage due to the high production of free radicals and reactive oxygen species (ROS), which increases the risk of degenerative diseases. The brain is the organ with the highest rate of oxygen consumption, so it is more susceptible to oxidative damage and impaired motor and cognitive skills. ROS act on enzymes involved in the synthesis of monoamines, reducing its activity in the synthesis of neurotransmitters, such as dopamine, serotonin and norepinephrine, in the brain regions mainly involved in cognitive and motor abilities: the hippocampus and the striatum. It has been shown that a pharmacological administration of antioxidants, such as polyphenols, resveratrol, melatonin, vitamin E..., present naturally in various foods, improves brain function by increasing the levels of these monoamines. Some of them have the ability to activate sirtuins, particularly SIRT1, which is related to the beneficial effects of caloric restriction and increased lifespan. SIRT1 activates different physiological pathways involved in avoiding the effects of aging and has a beneficial effect on the brain. The aim of this work was to study the effects of a diet rich in antioxidants on the brain aging of old rats by performing behavioral tests, the determination of monoamines levels and the quantification of SIRT1 in the brain. Treated rats showed an increase in monoamines and SIRT1, but motor and cognitive functions did not improve significantly. Therefore, the amount of antioxidants present in food wouldn’t be enough to slow down brain aging and it would take a major contribution to achieve the expected results. ca
dc.language.iso cat ca
dc.title Efectes d’una dieta rica amb antioxidants en l’envelliment cerebral en rates ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords envelliment ca
dc.subject.keywords estrès oxidatiu ca
dc.subject.keywords cervell ca
dc.subject.keywords antioxidants ca
dc.subject.keywords monoamines ca
dc.subject.keywords SIRT1 ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics