Las tecnologías de la información y comunicación como factor de inclusión social y digital de los pueblos originarios: caso "Ñuu Savi" (Pueblo de la lluvia)

Show simple item record

dc.contributor.author Allende Hernández, Olivia
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-11-07T11:48:29Z
dc.date.available 2018-11-07T11:48:29Z
dc.date.issued 2018-11-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148467
dc.description.abstract [cat] Aquest projecte està inscrit dins de la línia d'investigació "El context on es Introdueixen les Tecnologies de la Informació i Comunicació" pertanyent al grup de recerca en Tecnologia Educativa, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de I'educació de la Universitat dels Illes Balears. L'estudi es va dur a terme a la comunitat etnolingüística pertanyent al Poble Ñuu Savi (Poble de la Pluja) de la Regió Mixteca Baixa de l'Estat d'Oaxaca, Mèxic. La informació que s'ha obtingut al llarg de vuit anys que ha complimentat la investigació, ha permès presentar la memòria titulada "Proposta d'una Metodologia Didàctica a través d'un Espai Virtual Compartit pels Docents" que acredita a qui subscriu "La suficiència investigadora àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar "; expedit per la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, presentar la proposta d'un "Model Metodològic per al Disseny d'un Objecte Digital Educatiu (ODE) de la Llengua Mixteca per a la Variant de Sants Reis Yucunaá", tesi avalada per la Universitat Tecnològica de la Mixteca per obtenir el grau de Master en Enginyeria de Software. Finalment es conclou amb el present treball, on s'exposen els resultats obtinguts a la pregunta: Com poden les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació contribuir amb el procés d'inclusió social i digital del grup minoritari "Ñuu Savi" d'origen etnolingüístic, sense perdre la seva identitat cultural? Com a resposta, es genera en la fase d'anàlisi del rellevament de dades de la present investigació, el Model Palma per al Desenvolupament i Inclusió de les Minories Ètniques (MOPADIME), on s'han identificat les fortaleses i debilitats originades en els factors socioculturals i tecnològics (entorn social, les seves motivacions i esquemes de representació, així com el grau d'apropiació de les TIC) que hi ha al grup minoritari ètnic Ñuu Savi. Les dimensions presentades en el model MOPADIME, comporten al disseny d'una estratègia educativa amb fonament en la seva identitat cultural i suport en les TIC. Aquesta acció estratègica i metodològica d'educació inclusiva es centra principalment en tres elements de la comunitat ètnica: la Persona, el Context i la tasca Cognitiva, fent èmfasi en la cultura a través de l'expressió lingüística dels seus correlats emocionals manifestats en la semàntica de la variant de l'idioma Mixteco. ca
dc.description.abstract [eng] This project is part of the research line "The context in which Information and Communication Technologies are introduced" belonging to the research group in Educational Technology, Department of Applied Pedagogy and Educational Psychology, Universitat de les Illes Balears. The study was carried out in the ethnolinguistic community belonging to the Ñuu Savi town (People of the Rain) of the Mixteca low region of Oaxaca State, Mexico. The information that has been obtained over eight years that has completed the research, it has made it possible to present the report titled "Proposal of a Didactic Methodology through a Virtual Space Shared by the Teachers" which accredits to who subscribes "The Research Proficiency area of knowledge: Didactics and School Organization"; issued by the Universitat de les Illes Balears. Also, presenting the proposal of a "Methodological Model for the Design of a Educational Digital Object (ODE) of the Mixtec Language for the variant of Santos Reyes Yucunaá", thesis backed by Universidad Tecnológica de la Mixteca to obtain the Master's degree in Software Engineering. Finally, the study concludes with the present work, which presents the results obtained to the question: How can the new Information and Communication Technologies contribute to the process of social and digital inclusion of the minority group "Ñuu Savi" of ethnolinguistic origin, without losing their cultural identity? In response, the Palma Model for Development and Inclusion of Ethnic Minorities (MOPADIME) is generated in the analysis phase of research data, where identified the strengths and weaknesses originated in sociocultural and technological factors (Social environment, their motivations and representation schemes, as well as the degree of appropriation of ICT) that exist in the ethnic minority group Ñuu Savi. The dimensions presented in the model MOPADIME, they lead to the design of an educational strategy based on its cultural identity and support in ICT. This strategic and methodological action of inclusive education focuses mainly on three elements of the ethnic community: the Person, the Context and the Cognitive Task, emphasizing the culture through the linguistic expression of their emotional correlates manifested in the semantics of the variant of the Mixtec language. ca
dc.description.abstract [spa] Este proyecto está inscrito dentro de la línea de investigación “El contexto donde se Introducen las Tecnologías de la Información y Comunicación” perteneciente al grupo de investigación en Tecnología Educativa, del Departament de Pedagogía Aplicada i Psicología de I’educació de la Universitat de les Illes Balears. El estudio se llevó a cabo en la comunidad etnolingüística perteneciente al Pueblo Ñuu Savi (Pueblo de la Lluvia) de la Región Mixteca Baja del Estado de Oaxaca, México. La información que se ha obtenido a lo largo de ocho años que ha cumplimentado la investigación, ha permitido presentar la memoria titulada “Propuesta de una Metodología Didáctica a través de un Espacio Virtual Compartido por los Docentes” que acredita a quien suscribe “La Suficiencia Investigadora área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar”; expedido por la Universitat de les Illes Balears. Asimismo, presentar la propuesta de un “Modelo Metodológico para el Diseño de un Objeto Digital Educativo (ODE) de la Lengua Mixteca para la Variante de Santos Reyes Yucunaá”, tesis avalada por la Universidad Tecnológica de la Mixteca para obtener el grado de Maestro en Ingeniería de Software. Finalmente se concluye con el presente trabajo, donde se exponen los resultados obtenidos a la pregunta: ¿Cómo pueden las Tecnologías de la Información y Comunicación contribuir con el proceso de inclusión social y digital del grupo minoritario “Ñuu Savi” de origen etnolingüístico, sin perder su identidad cultural? Como respuesta, se genera en la fase de análisis del relevamiento de datos de la presente investigación, el Modelo Palma para el Desarrollo e Inclusión de las Minorías Étnicas (MOPADIME), en donde se han identificado las fortalezas y debilidades originadas en los factores socioculturales y tecnológicos (entorno social, sus motivaciones y esquemas de representación, asi como el grado de apropiación de las TICs) que existen en el grupo minoritario étnico Ñuu Savi. Las dimensiones presentadas en el modelo MOPADIME, conllevan al diseño de una estrategia educativa con fundamento en su identidad cultural y soporte en las TICs. Esta acción estratégica y metodológica de educación inclusiva se centra principalmente en tres elementos de la comunidad étnica: la Persona, el Contexto y la Tarea Cognitiva, haciendo énfasis en la cultura a través de la expresión lingüística de sus correlatos emocionales manifestados en la semántica de la variante del idioma Mixteco. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 293 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Las tecnologías de la información y comunicación como factor de inclusión social y digital de los pueblos originarios: caso "Ñuu Savi" (Pueblo de la lluvia) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.ac Tecnologia Educativa ca
dc.contributor.director Salinas Ibáñez, Jesús
dc.doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement (extingit


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics