Ànima i valor del patrimoni construït. Rehabilitació i nous usos dels Béns d'Interès Cultural (Mallorca, 1985-2015)

Show simple item record

dc.contributor.author Mestre Quetglas, Jordi
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2019-02-13T08:14:45Z
dc.date.available 2019-02-13T08:14:45Z
dc.date.issued 2019-02-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148965
dc.description.abstract [cat] Ànima i valor del patrimoni construït. Rehabilitació i nous usos del Béns d’Interès Cultural (Mallorca, 1985-2015) La Llei de 1985, va marcar un abans i un després en el tractament del patrimoni, ja que amb l’arribada de la democràcia hi va haver noves demandes per part de la societat que abans no havien estat possibles i que feu que aflorés una nova sensibilitat, una nova actitud i un nou respecte cap aquest. Els objectius del treball consisteixen en estudiar la valoració, les mesures de protecció i les rehabilitacions fetes a Mallorca sobre el patrimoni construït entre 1985 i 2015, concretament aquell que ha estat declarat bé d’interès cultural i al qual se li ha donat un nou ús. Analitzar els criteris seguits per a la seva rehabilitació i veure quins han estat, són i seran els valors del bé i si aquest conserva la seva ànima i se’n fa un ús adequat. La justificació cronològica va des de 1985, any de promulgació de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, fins a 2015. Les tipologies estudiades segueixen la classificació legal, aquestes són: edificis residencials, edificis militars, edificis religiosos que ja no pertanyen a l’església, edificis comercials, fabrils i edificis institucionals. S’han descartat els béns eclesiàstics, ja que aquests estan tractats de manera diferenciada dins de la llei, per seguir mantenint la seva funció originària de culte. Un fet que no impedeix que aquest patrimoni estigui al servei de la societat, mitjançant un acord de col·laboració entre l’Estat i la Institució Eclesiàstica. L’estructura del treball es divideix en nou apartats: - Introducció. - Objectius. - Metodologia. - Fonts (arxivístiques, bibliogràfiques, electròniques i orals). - Tutela, protecció, conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic: aproximació històrica i context general, antecedents a l’Estat Espanyol i estat de la qüestió). - Anàlisi de casos (edificis residencials, edificis militars, edificis religiosos, edificis comercials, edificis fabrils i edificis institucionals). - Ànima i valor del patrimoni construït: conclusions. - Bibliografia (general, estatal i autonòmica). - El segon volum hi ha la casuística estudiada, aquest conté els mateixos punts que l’apartat anàlisi de casos del volum I, de fet s’anomenen igual ja que en realitat el que fa és ampliar-nos la informació de cada un d’ells. Les conclusions de l’estudi són les següents: - Des de la promulgació de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol de 1985, passant per la de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998 i fins al dia d’avui, les declaracions de bé d’interès cultural han anat sent més completes i estan millor documentades pel que fa als seus valors, protecció, intervencions i usos. - Les diferents intervencions rehabilitadores de cada vegada s’han anat ajustant més al que dicta la llei, no obstant ens trobem que moltes d’elles encara presenten moltes deficiències i irregularitats. - Trobem a faltar intervencions i valoracions dutes a terme per equips multidisciplinaris per a un millor estudi i definició dels valors d’aquest patrimoni construït, mitjançant els quals poder dur a terme rehabilitacions més adients a la llei i les cartes internacionals de restauro. Així com que els nous usos permetin una convivència de passat, present i futur. També hi ha una manca interpretació i divulgació del monument tal com marca la legislació. ca
dc.description.abstract [spa] Alma y valor del patrimonio construido. Rehabilitación y nuevos usos de los Bienes de Interés Cultural. (Mallorca, 1985-2015) La Ley de 1985, marcó un antes y un después en el trato dado patrimonio. Con la llegada de la democracia hubo nuevas demandas por parte de la sociedad que antes no habían sido posibles, apareciendo una nueva sensibilidad, una nueva actitud y un nuevo respeto hacia dicho patrimonio. Los objetivos del trabajo realizado son los de estudiar el valor del patrimonio construido en Mallorca, su protección y las rehabilitaciones hechas sobre este entre 1985 y 2015. Concretamente aquel que ha sido declarado bien de interés cultural y al que se le ha dado un nuevo uso. Analizar los criterios seguidos para su rehabilitación y ver los valores que ha tenido, los que tiene y los que tendrá en un futuro, si conserva su alma y si su nuevo uso es el adecuado. La cronología del estudio parte de la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español el año 1985 y se prolonga hasta el 2015. Las tipologías estudiadas siguen las que dicta la ley: edificios residenciales, edificios militares, edificios religiosos, edificios comerciales, edificios fabriles, y edificios institucionales. Se han descartado los bienes eclesiásticos ya que legislativamente tienen un trato diferenciado, al entenderse que siguen manteniendo su función originaria de culto. Siendo este un hecho que no impide que este patrimonio esté al servicio de la sociedad, fruto del acuerdo de colaboración entre Estado e Iglesia Católica. La estructura del trabajo se divide en nueve apartados: - Introducción. - Objetivos. - Metodología. - Fuentes (archivísticas, bibliográficas, electrónicas y orales). - Tutela, protección, conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico: aproximación histórica y contexto general, antecedentes en el Estado Español y estado de la cuestión. - Análisis de casos (edificios residenciales, edificios militares, edificios religiosos, edificios comerciales, edificios fabriles y edificios institucionales). - Alma y valor del patrimonio construido: conclusiones. - Bibliografía (general, estatal y autonómica). - Un segundo volumen que contiene la casuística estudiada, en el encontramos una correspondencia con el apartado de análisis de casos del volumen I, coincidiendo los títulos ya que en éste se amplía la información de cada caso. Las conclusiones del estudio son las siguientes: - Desde la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, pasando por la Ley de Patrimonio de las Islas Baleares de 1998 y hasta hoy en día, las declaraciones de bien de interés cultural han sido más completas y están mejor documentadas (valores, protección, intervenciones y usos). - Las diferentes intervenciones de rehabilitación se han ido ajustando de cada vez más al dictado de la ley, no obstante en muchas de ellas aún hay deficiencias e irregularidades. - Encontramos a faltar que algunos estudios i propuestas de intervención no siempre estén realizados por equipos multidisciplinarios, un hecho que permitiría una mejor valoración i definición de este patrimonio construido, para así poder llevar a término intervenciones y rehabilitaciones más adecuadas a la ley y a las cartas de restauro internacionales. Un hecho que permitiría que el nuevo uso tuviese una mejor convivencia entre pasado, presente y futuro. También nos hemos encontrado con una falta de interpretación y de divulgación del monumento tal como exige la legislación. ca
dc.description.abstract [eng] The Soul and the Value of the Building Heritage. Restoration and new uses of Béns d’Interès Cultural1 (Mallorca, 1985-2015) This work is the result of the study and evaluation of the measures of protection and the restoration of Majorcan building heritage from 1985 to 2015, for those buildings have been declared BIC and have been given a new use. To analyse the restoration criteria and to check the past, current and future value of the buildings, to see if this heritage still has soul and if the new use is the appropriate one. The chronology starts with the proclamation of the Spanish Historic Heritage Law from 1985 until 2015.This law was a new beginning after Franco’s dictatorship, where society demands, new sensibilities, new attitudes and respect towards heritage were possible thanks to democracy. The typologies we study are the ones that conform to the law: residential, military, religious, commercial and factories, and institutional buildings. Ecclesiastical heritage buildings whose use has not changed are not included in this study, because they have a special status in law, being at the service of and for the enjoyment of society thanks to an agreement between the State and the Catholic Institution. The structure of the thesis is been divided into nine chapters: - Introduction. - Objectives. - Methodology. - Sources (archives, bibliography, electronic and oral). - Building Heritage protection, conservation and restoration: historical approach and general context; Spanish Estate history and antecedents; analysis of cases (residential, military, religious, commercial and factories, and institutional buildings). - The soul and value of Building Heritage: conclusions. - Bibliography (general, Spanish Estate and Balearic Islands) - The last chapter (volume II) contains a broad study of all the buildings included in this work. The conclusions of this study are as follows: - From promulgation of the Law of Spanish Historic Heritage of 1985, through to the Balearic Islands Historic Heritage Law of 1998 to the present day, declaration of Bé d’Interès Cultural are more complete and better documented (values, protection, interventions and uses). - Restoration intervention conformed to the law more as we approached the present day however there are still many deficiencies and irregularities. - Interventions and studies of multidisciplinary teams are necessaries for a better description and definition of values of building heritage. That would help create better restorations and allow new uses to share values from the past, present and future. In most of the cases interpretation and divulgation of the monument as the law prescribes is not been observed. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 844 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation La tesi consta de 2 volums ca
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Patrimoni ca
dc.subject.other Rehabilitació ca
dc.subject.other Usos ca
dc.title Ànima i valor del patrimoni construït. Rehabilitació i nous usos dels Béns d'Interès Cultural (Mallorca, 1985-2015) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 7 - Belles arts ca
dc.subject.udc 72 - Arquitectura ca
dc.subject.udc 73 - Arts plàstiques ca
dc.subject.udc 74 - Dibuix. Disseny. Arts aplicades i oficis artístics ca
dc.subject.udc 75 - Pintura ca
dc.subject.udc 76 - Arts gràfiques ca
dc.subject.ac Història de l‘art ca
dc.contributor.director Falero Folgoso, Francisco José
dc.doctorat Doctorat en Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i Historicoartística (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record