Formes i processos al·luvials al vessant sud de la Serra de Tramuntana

Show simple item record

dc.contributor.author Sastre Canals, Bartomeu
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2019-03-27T11:31:53Z
dc.date.available 2019-03-27T11:31:53Z
dc.date.issued 2019-03-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149179
dc.description.abstract [cat] La monografia present du a terme un estudi de quatre àrees del vessant sud de la Serra de Tramuntana, Mallorca, Illes Balears, per reconèixer les formes sedimentàries que hi són presents i analitzar els processos que s’hi donen. En aquest cas parlam bàsicament de ventalls al·luvials i dels processos d’inundació que duen associats. L’estudi vol relacionar els processos naturals no només amb el medi natural sinó també amb les accions antròpiques que s’hi han dut a terme des de temps immemorials per tal de mitigar els efectes dels processos erosius i destructius associats a les formes sedimentàries estudiades. Per dur a terme l’estudi s’han analitzat la topografia, el context geogràfic i geològic, i les intervencions antròpiques dutes a terme en les àrees d’estudi. S’ha complementat amb una anàlisi sedimentològica per completar la identificació i anàlisi de les formes estudiades. També s’han realitzat anàlisi de laboratori i datacions dels sediments analitzats. L’objectiu ha estat entendre els processos que se donen en determinades àrees de Mallorca a partir de l’anàlisi geomorfològica de les zones en qüestió i determinar els riscs que poden afectar el medi i l’entorn humà de Mallorca. ca
dc.description.abstract [spa] La presente monografía lleva a cabo un estudio de cuatro áreas de la vertiente sur de la Sierra de Tramontana, Mallorca, Illes Balears, para reconocer las formas sedimentarias presentes i analizar los procesos que se dan en estas zonas. En estos casos nos referimos a abanicos aluviales y a los procesos de inundación asociados. El estudio quiere relacionar los procesos naturales, no solo, con el medio natural, sino también con las actuaciones antrópicas que se han llevado a cabo desde tiempos inmemoriales para mitigar los efectos de los procesos erosivos y destructivos asociados a las formas sedimentarias estudiadas. Para llevar a término el estudio se han analizado la topografía, el contexto geográfico y geológico y las actuaciones antrópicas llevadas a cabo en las zonas estudiadas. Se ha completado con un análisis sedimentológico para completar la identificación de las morfologías estudiadas. También se han realizado análisis de laboratorio y dataciones de los sedimentos analizados. El objetivo ha sido entender los procesos que se dan en determinadas zonas de Mallorca a partir del análisis geomorfológico de las áreas en cuestión y determinar los riesgos que pueden afectar tanto el medio como al entorno humano de la isla de Mallorca. ca
dc.description.abstract [eng] This paper carried out a study of four areas of the south of the Sierra de Tramontana, Mallorca side to recognize sedimentary forms present and analyze the processes that occur in these areas. In these cases we refer to alluvial fan flooding processes and partners. The study aims to relate the natural processes, not only with the environment but also with anthropogenic activities that have taken place from time immemorial to mitigate the effects of erosion and destructive processes associated with sedimentary forms studied. To carry out the study analyzed the topography, geographical and geological context and anthropogenic activity carried out in the areas studied. It has completed a sedimentological analysis to complete the identification of morphologies studied. There have also been laboratory analysis and dating of sediments analyzed. The aim has been to understand the processes that occur in certain areas of Mallorca from geomorphological analysis of the areas in question and determine the hazards that can affect both the environment and the human environment of the island of Mallorca. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 252 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Serra de Tramuntana ca
dc.subject.other Ventall al·luvial ca
dc.subject.other Sedimentologia ca
dc.subject.other Inundació ca
dc.subject.other Acció antròpica ca
dc.title Formes i processos al·luvials al vessant sud de la Serra de Tramuntana ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 9 - Geografia i història ca
dc.subject.udc 93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local ca
dc.subject.ac Geografia física ca
dc.contributor.director Grimalt Gelabert, Miquel
dc.doctorat Doctorat en Geografia (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics