Avaluació i comparació de l'efectivitat de diferents mètodes no farmacològics com a analgèsia en nounats

Show simple item record

dc.contributor Bennasar Veny, Miguel
dc.contributor.author Vanrell Bennasar, Maria Magdalena
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-09-16T09:34:59Z
dc.date.available 2020-09-16T09:34:59Z
dc.date.issued 2020-09-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153420
dc.description.abstract [cat] Introducció:Durant molts d’anys no s’ha proporcionat una analgèsia adequada als nounats ja que es creia que no eren capaços de sentir dolor però la evidència ha mostrat que no només sofreixen dolor sinó que també un mal control d’aquest pot provocar canvis a l’estructura i funcionament del sistema nirviós. Els infants estan exposats a un gran nombre d’intervencions doloroses durant els primers dies de vida. Entre les mesures analgèsiques han cobrat una especial importància els mètodes no farmacològics degut a la seva seguretat, eficàcia i baix cost. Objectiu: Analitzar l’eficàcia de les intervencions analgèsiques no farmacològiques (lactància materna, sacarosa, mètode cangur i succió no nutritiva) en la reducció del dolor dels procediments invasius en nounats. Metodologia: Es realitza una recerca bibliogràfica a les bases de dades de PubMed i la biblioteca Cochrane. Tots els articles inclosos han estat publicat en els darrers 10 anys, en humans i s’han acceptat tots aquells tipus d’estudis que tenen relació directe amb el tema d’estudi. Resultats: S’han inclòs un total de 25 articles, entre aquests es troben 3 revisions Cochrane, 5 revisions sistemàtiques i 3meta-anàlisis. La resta d’estudis inclosos son assajos clínics o estudis de casos i controls. Tots els estudis son de caràcter quantitatiu.Conclusions: Els mètodes no farmacològics son efectius analgèsics, reduint el temps de duració del plor i les puntuacions en les escales de dolor.Mitjançant aquesta revisió bibliogràfica no es pot concloure quin dels mètodes és superior, son necessaris més estudis en aquesta direcció. La combinació de diferents mètodes no farmacològics crea efectes sinèrgics i es potencia l’efectivitat ca
dc.description.abstract [spa] Introducción:Durante muchos años no se ha proporcionado una analgesia adecuada a los neonatos ya que se creía que no eran capaces de sentir dolor, pero la evidencia ha demostrado no solo que sufren dolor sino también que un mal control de este puede provocar cambios en la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Los neonatos están expuestos a un gran número de intervenciones dolorosas durante los primeros días de vida. Entre las medidas analgésicas han cobrado una especial importancia los métodos no farmacológicos gracias a su seguridad, eficacia y bajo coste. Objetivo:Analizarla eficacia de las intervenciones analgésicas no farmacológicas (lactanciamaterna, sacarosa, métodocanguroi succión no nutritiva) en la reducción del dolor de los procedimientos invasivos en neonatos. Metodología:Se realiza una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed y la biblioteca Cochrane. Todos los artículos incluidos han sido publicados en los últimos 10 años, en humanos y se han aceptado todo tipo de articulo que tuviera relación directa con el tema de estudio. Resultados:Se han incluido un total de 25 artículos, entre los cuales se encuentran 3 revisiones Cochrane, 5 revisiones sistemáticas y 3 metaanálisis. El resto de los estudios incluidos son ensayos clínicos o estudios de casos y controles. Todos los estudios incluidos son de carácter cuantitativo. Conclusiones: Los métodos no farmacológicos son efectivos analgésicos, reduciendo el tiempo de duración del llanto y las puntuaciones en las escalas de dolor. Mediante esta revisión bibliográfica no se puede concluir cual de los métodos es superior, son necesarios más estudios en esta dirección.La combinación de diferentes métodos no farmacológicos crea efectos sinérgicos y se potencia su efectividad. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: For many years an adequate analgesia has not been provided to new-borns as it was believed that they were not able to feel pain. However,the evidence has shown that not only do they suffer pain but alsothat apoor control of it can cause changes to the nervous system’s structure and functioning. Children are exposed to a large number of painful interventions during first days of life. Among the analgesic measures, non-pharmacological methods have been of special interest due to their safety, efficacy and low cost. Objective: To analyse the effectiveness of non-pharmacological analgesic interventions (breastfeeding, sucrose, kangaroo mother care and non-nutritive sucking) on the decrease of pain on invasive procedures in new-borns. Methodology: A bibliographic research is performed in the PubMed database and the Cochrane Library. All the included articles have been published in the last 10 years, in humans and all types of study directly related to the subject of study have been accepted. Results:A total of 25 articles were included, including 3 Cochrane reviews, % systematic reviews and 3 meta-analysis. All other included studies are clinical trials or case and control studies. All studies are quantitative. Conclusions:Non-pharmacological methods are effective analgesics, as they reduce the duration of crying and pain scales scores. Through this bibliographic review it is not possible to conclude which method is superior, it is necessary to domore research on this direction. The combination of different non-pharmacological methods creates synergetic effects and enhances effectiveness ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Nounats ca
dc.subject.other analgèsia ca
dc.subject.other no-farmacològic ca
dc.subject.other lactància materna ca
dc.subject.other sacarosa ca
dc.subject.other mètode cangur ca
dc.subject.other succió no nutritiva ca
dc.subject.other new-born ca
dc.subject.other non-pharmacological ca
dc.subject.other analgesia ca
dc.subject.other breast-feeding ca
dc.subject.other sucrose ca
dc.subject.other Kangaroo mother care ca
dc.subject.other non-nutritive sucking ca
dc.title Avaluació i comparació de l'efectivitat de diferents mètodes no farmacològics com a analgèsia en nounats ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record