La musicoteràpia ajuda a reduir l'ansietat i el dolor dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives amb ventilació mecànica

Show simple item record

dc.contributor Guillén Solà, Mireia
dc.contributor.author Paniagua Macías, María Belén
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-09-21T08:37:31Z
dc.date.available 2020-09-21T08:37:31Z
dc.date.issued 2020-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153467
dc.description.abstract [cat] Introducció:Les Unitats de Cures Intensives (UCI) són un lloc on els pacients necessiten un control i una constant intervenció per restablir el més aviat possible i de la millor manera la salut. Les UCIs, per múltiples factors fan que els pacients tinguin més estrès i ansietat i si estan connectats a un ventilador mecànic (VM), augmenta.La musicoteràpia s'empra en moltes àrees de la medicina, ja que els pacients donen una resposta de relaxació, reduint el dolor i per tant millorant les constants vitals. La música també ajuda a dormir millor i redueix el consum de sedants i els seus efectes secundaris,fent una ràpida recuperació a més d'una menor permanència a l' UCI.Objectiu:Avaluar com afecta la musicoteràpia als pacients ingressats a les Unitats de Cures Intensives amb VM.Mètode:Recerca bibliogràfica a les Bases de Dades com Pubmed/Medline, IBECS,EMBASE, CUIDEN. A més, s'ha cercat a Metasercadors com EBSCOhost i a la BVS ies va fer una recerca a la Biblioteca Virtual de la UIB.Resultats: Es varen seleccionar35 articles, però després de la lectura completa i aplicant els criteris d’inclusió i exclusió, vaig seleccionar21.Discussió:La VM causa angoixa i ansietat als pacients. A més els nivells d'angoixa augmenten amb les tècniques que comporta l'estada en UCI. Els efectes secundaris de l’analgèsia i la sedació poden donar lloc a una prolongació de la VM i allargar l'estada a UCI, a més de l'augment econòmic. Per tant, les intervencions no farmacològiques, com la musicoteràpia, s'han de considerar per alleujar els efectes negatius i millorar el funcionament fisiològic i reduir l'estada a l' UCI. Conclusions: La musicoteràpia redueix el consum de sedants i analgèsics als pacients ingressant a les UCIs amb VM, millorant les constants vitals i fent que la connexió al ventilador sigui més curta i per tant reduint els efectes secundaris nocius. Els nivells d'ansietat baixa considerablement després d'escoltar música, fent que tenguin una millor relaxació i descans. Es va avaluar el mal quant aplicaven tècniques doloroses al pacient,i també es va veure una reducció. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son un lugar donde los pacientes necesitan un control y una constante intervención para restablecer lo más pronto posible y de la mejor manera la salud. Las UCIs, por múltiples factores hacen que los pacientes tengan más estrés y ansiedad y si están conectados a un ventilador mecánico (VM), aumenta. La musicoterapia se emplea en muchas áreas de la medicina, ya que los pacientes dan una respuesta de relajación, reduciendo el dolor y por tanto mejorando las constantes vitales. La música también ayuda a dormir mejor y reduce el consumo de sedantes y sus efectos secundarios, haciendo una pronta recuperación además de una menor permanencia en la UCI.Objetivo: Evaluar cómo afecta la musicoterapia a los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos con VM. Método: Búsqueda bibliográfica en las Base de Datos como Punmed/Medline, IBECS,EMBASE, CUIDEN. Además, se buscó en Metabuscadores como EBSCOhost y en laBVS, y se hizo una búsqueda en la Biblioteca de la UIB. Resultados Se seleccionaron 35 artículos, pero después de la lectura completa yaplicando los criterios de inclusión y exclusión, seleccione 21. Discusión: La VM causa angustia y ansiedad a los pacientes. Además los niveles de angustia aumentan con las técnicas que conlleva la estancia en UCI. Los efectos secundarios de la analgesia y la sedación pueden dar lugar a una prolongación de la VM y alargar la estancia en UCI, además del aumento económico. Por tanto, las intervenciones no farmacológicas, como la musicoterapia, se deben considerar para aliviar los efectos negativos y mejorar el funcionamiento fisiológico y reducir la estancia en las UCIs. Conclusión: La musicoterapia reduce el consumo de sedantes y analgésicos a los pacientes ingresados en las UCIs con VM, mejorando las constantes vitales y haciendoque la conexión al ventilador sea más corta y por tanto reduciendo los efectos secundarios nocivos. El nivel de ansiedad baja considerablemente después de escuchar música, haciendo que tengan una mejor relajación y descanso. Se evaluó el dolor cuando aplicaban técnicas dolorosas al paciente, y también se vio una considerable reducción ca
dc.description.abstract [eng] ntroduction: The Intensive Care Units (ICU) are a place where patients need monitoring and constant intervention to restore health as soon as possible and in the best way.ICUs, due to multiple factors, make patients have more stress and anxiety and if they are connected to a mechanical ventilator (VM), it increases.Music therapy is used in many areas of medicine, since patients give a relaxation response, reducing pain and therefore improving vital signs. Music also helps to sleep better and reduces the consumption of sedatives and their side effects, making a quick recovery in addition to a shorter stay in the ICU.Objective: To evaluate how music therapy affects patients admitted to Intensive CareUnits with VM.Method: Bibliographic search in databases such as Punmed / Medline, IBECS,EMBASE, CUIDEN. In addition, Metasearche engine (Metabuscador) such as EBSCOhost and VHL were searched, and a search was made in the UIB Library.Results: 35 articles were selected, but after full readings and applying the inclusion and exclusion criteria, I selected 21. Discussion: VM causes anguish and anxiety in patients. In addition, the levels ofdistress increase whit the techniques involved in the ICU stay. The side effects ofanalgesia and sedation can lead to a prolongation of the MV and lengthen the ICU stay,in addition to the economic increase. Therefore, non-pharmacological interventions, such as music therapy, should be considered to alleviate the negative effects and improve physiological functioning and reduce ICU stay. Conclusions: Music therapy reduces the consumption of sedatives and analgesics to patients admitted to ICUs with VM, improving vital signs and making the connection to the ventilator shorter and therefore reducing harmful side effects. The anxiety level drops considerably after listening to music, making them have a better relaxation andrest. Pain was evaluated when applying painful techniques to the patient, and a considerable reduction was also seen. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Musicoteràpia ca
dc.subject.other Ventilació mecànica ca
dc.subject.other ansietat i dolor ca
dc.title La musicoteràpia ajuda a reduir l'ansietat i el dolor dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives amb ventilació mecànica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record