Hydrology and sediment transport in the agricultural Na Borges river basin (Mallorca, Balearic Islands). A mediterranean groundwater-dominated river under traditional soil conservation practices

Show simple item record

dc.contributor.author Estrany Bertos, Joan Josep
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2021-03-03T11:04:24Z
dc.date.available 2021-03-03T11:04:24Z
dc.date.issued 2021-03-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155242
dc.description.abstract [cat] Na Borges (319 km2) és una conca agrícola mediterrània on s’han aplicat històricament pràctiques tradicionals de conservació del sòl. Durant tres anys hidrològics representatius (2004-2007) s’han analitzat els components de redistribució del sediment que estableixin les bases per construir un balanç de sediment. Els coeficients d’escolament mitjans anuals mostren importants diferències segons la hidrogeologia i les influències antròpiques (25% a zones albellonades fins <2% al torrent de na Borges). L’exportació de sediment durant el període d’estudi per a Can Revull (3,1 t km2 any-1) i el torrent de na Borges (<1 t km2 any-1) indica que és força més baixa que els valors d’exportació d’altres conques de clima mediterrani (>100 t km2 any-1). Les taxes d’erosió als vessants de la conca mostren un patró diferenciat segons la presència o no de pràctiques de conservació del sòl. Els resultats preliminars sobre deposició de sediment implicaren un important emmagatzematge en el sistema del canal principal tenint en compte el baix gradient de na Borges. ca
dc.description.abstract [spa] Na Borges (319 km2) es una cuenca agrícola mediterránea donde se han aplicado históricamente prácticas tradicionales de conservación del suelo. Durante tres años hidrológicos representativos (2004-2007) se han analizado los componentes de redistribución del sedimento que establezcan las bases para construir un balance de sedimentos. Los coeficientes de escorrentía medios anuales muestran importantes diferencias según la hidrogeología y las influencias antrópicas (25% en zonas drenadas subsuperficialmente hasta <2% en el torrent de na Borges). La exportación de sedimento durante el período de estudio para Can Revull (3,1 t km2 año-1) y el torrent de na Borges (<1 t km2 año-1) indica que es inferior a los valores de exportación de otras cuencas de clima mediterráneo (>100 t km2 año-1). Las tasas de erosión en las vertientes de la cuenca muestran un patrón diferenciado según la presencia o no de prácticas de conservación del suelo. Los resultados preliminares sobre deposición del sedimento supusieron un importante almacenamiento en el sistema del canal principal considerando el bajo gradiente de na Borges. ca
dc.description.abstract [eng] The Na Borges is a Mediterranean lowland agricultural river basin (319 km2) where traditional soil and water conservation practices have been applied. Sediment delivery components from Na Borges catchment were analyzed during three representative hydrological years (2004-2007) to provide the bases to build up a catchment’s sediment budget. The mean annual runoff coefficient shows significant differences caused by the diversity of hydrogeology and human influences (25% at the under-drained areas up to <2% in the larger Na Borges). The sediment yields during the study period both for Can Revull (3.1 t km2 yr-1) and Na Borges River (<1 t km2 yr-1) indicated that sediment yields are much lower than those estimated in other Mediterranean climate catchments (>100 t km-2 yr-1). Erosion rates on the catchment slopes illustrate a different pattern according to the presence of soil conservation practices. Preliminary results on sediment deposition indicate that sediment storage in the river’s mainstem is highly significant, owing to the low gradient of the Na Borges as shown by other typical groundwater-dominated rivers. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 320 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Mallorca ca
dc.subject.other Pràctiques tradicionals de conservació del sòl ca
dc.subject.other Balanç de sediment ca
dc.subject.other Cs137 ca
dc.subject.other Transport de sediment en suspensió ca
dc.subject.other Coeficients d’escolament ca
dc.subject.other Rius mediterranis temporals ca
dc.title Hydrology and sediment transport in the agricultural Na Borges river basin (Mallorca, Balearic Islands). A mediterranean groundwater-dominated river under traditional soil conservation practices ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 9 - Geografia i història ca
dc.subject.ac Geografia física ca
dc.contributor.director Garcia Garcia, Celso
dc.contributor.codirector Batalla Villanueva, Ramon J
dc.doctorat Doctorat en Geografia (extingit) ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record