Aula polivalent per Màquines Elèctriques: orientada al Vehicle Elèctric.

Show simple item record

dc.contributor Ramis Barceló, Margalida
dc.contributor.author Gomila González, Marcos
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:09:37Z
dc.date.available 2021-12-09T12:09:37Z
dc.date.issued 2020-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156380
dc.description.abstract [cat] El vehicle elèctric ja és una realitat a les nostres carreteres, el motor de combustió arriba al seu fi i dona pas a la nova tecnologia de mobilitat elèctrica. Això fa que els vehicles canviïn la seva motorització i la seva concepció energètica: necessitem una nova forma per desplaçar-nos sense fer mal al medi ambient; reduint i ,fins i tot, eliminant les emissions de CO2 a la atmosfera. Les lleis i normatives s’adapten a la nova situació d’emergència climàtica per afavorir el vehicle elèctric i la seva integració al parc automobilístic. Aquest fet genera la necessitat de disposar de tècnics formats en aquestes noves tecnologies i formes de mobilitat per poder mantenir i reparar aquests vehicles. El motor elèctric i la gestió de la energia elèctrica per poder alimentar aquesta creixent demanda, requereix una revisió dels cicles formatius en automoció, els quals han d’adaptar-se a la nova situació per tal de disposar dels mitjans i coneixements adients. En aquest treball, es relaciona els cicles formatius d’automoció amb els d’electricitat i automatismes. D’aquesta manera, es revisa el currículum d’automoció per poder donar una resposta al vehicle elèctric, incloent noves matèries que fan referència al motor elèctric, la gestió energètica del vehicle i els punts de recàrrega. Finalment, es proposa una aula polivalent on es pugui estudiar el vehicle elèctric i fer les pràctiques adients per entendre el funcionament integral del vehicle. L’adaptació del taller d’automoció passa per definir un nou espai on l’alumnat pugui conviure entre la teoria, la simulació i el taller de mesures i assajos. Aquest nou espai polivalent estarà dedicat a les màquines elèctriques que formen part del nou vehicle elèctric i permetrà optimitzar els recursos del centre i el temps dels grups d’alumnes, per arribar a assolir els coneixements i competències que indiqui el currículum. L’aula haurà de permetre realitzar estudis i pràctiques sobre sistemes elèctrics reals i sobre un cotxe elèctric real, que formarà part dels recursos d’aquest cicle formatiu. ca
dc.description.abstract [esp] El vehículo eléctrico ya es una realidad en nuestras carreteras, el motor de combustión llega a su fin y da paso a la nueva tecnología de movilidad eléctrica. Esto hace que los vehículos cambien su motorización y su concepción energética: necesitamos una nueva forma para desplazarnos sin dañar el medio ambiente; reduciendo y, incluso, eliminando las emisiones de CO2 a la atmósfera. Las leyes y normativas se adaptan a la nueva situación de emergencia climática para favorecer el vehículo eléctrico y su integración en el parque automovilístico. Este hecho genera la necesidad de disponer de técnicos formados en estas nuevas tecnologías y formas de movilidad, para poder mantener y reparar estos vehículos. El motor eléctrico y la gestión de la energía eléctrica para poder alimentar esta creciente demanda requieren una revisión de los ciclos formativos en automoción, los cuales deben adaptarse a la nueva situación para disponer de los medios y conocimientos adecuados. En este trabajo, se relaciona los ciclos formativos de automoción con los de electricidad y de automatismos. De este modo se revisa el currículum de automoción para poder dar una respuesta al vehículo eléctrico, incluyendo nuevas materias que se refieren al motor eléctrico, la gestión energética del vehículo y los puntos de recarga. Finalmente se propone un aula polivalente donde se pueda estudiar el vehículo eléctrico y hacer las prácticas adecuadas para entender el funcionamiento integral del vehículo. La adaptación del taller de automoción pasa por definir un nuevo espacio donde el alumnado pueda convivir entre la teoría, la simulación y el taller de medidas y ensayos. Este nuevo espacio polivalente, estará dedicado a las máquinas eléctricas que forman parte del nuevo vehículo eléctrico y permitirá optimizar los recursos del centro y el tiempo de los grupos de alumnos, para llegar a alcanzar los conocimientos y competencias que indique el currículo. El aula deberá permitir realizar estudios y prácticas sobre sistemas eléctricos reales y sobre un coche eléctrico real, que formará parte de los recursos de este ciclo formativo. ca
dc.description.abstract [eng] The electric vehicle is already a reality on our roads, the combustion engine is coming to an end and it is giving way to the new electric mobility technology. This causes vehicles to change their engine and energy concept: we need a new way to get around without harming the environment; reducing and even eliminating CO2 emissions into the atmosphere. The laws and regulations are adapted to the new climate emergency situation to favor the electric vehicle and its integration into the car fleet. This fact generates the need for technicians trained in these new technologies and forms of mobility, to be able to maintain and repair these vehicles. Electric motors and electric power management in order to meet this growing demand require a review of the automotive training cycles, which must adapt to the new situation in order to have the appropriate means and knowledge. In this work the automotive training cycles are related to those of electricity and automation. In this way, the automotive curriculum is reviewed to provide an answer to the electric vehicle, including new topics concerning the electric motor, energy management of the vehicle and recharging points. Finally we propose a multipurpose classroom where you can study the electric vehicle and make the best practices to understand the integral operation of the vehicle. The adaptation of the automotive workshop involves defining a new space where students can coexist between theory, simulation and the workshop of measurements and tests. This new multipurpose space will be dedicated to the electric machines that are part of the new electric vehicle and will allow to optimize the resources of the center and the time of the student groups, in order to achieve the knowledge and skills indicated in the curriculum. The classroom will allow you to carry out studies and practices on real electrical systems and on a real electric car, which will be part of the resources of this training cycle ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject 621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària ca
dc.subject 629 - Enginyeria dels vehicles de transport ca
dc.subject.other vehicle elèctric ca
dc.subject.other contaminació ca
dc.subject.other cicle formatiu ca
dc.subject.other aula polivalent ca
dc.subject.other automoció ca
dc.subject.other màquines elèctriques ca
dc.subject.other vehículo eléctrico ca
dc.subject.other contaminación ca
dc.subject.other ciclo formativo ca
dc.subject.other aula polivalente ca
dc.subject.other automoción ca
dc.subject.other máquinas eléctricas ca
dc.subject.other electric vehicle ca
dc.subject.other pollution ca
dc.subject.other training cycle ca
dc.title Aula polivalent per Màquines Elèctriques: orientada al Vehicle Elèctric. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:01:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics