Enriquiment ambiental i prevenció de l’envelliment cerebral. Respostes del sexe masculí i femení

Show simple item record

dc.contributor Esteban Valdés, Susana
dc.contributor.author Miralles Pizà, Marc
dc.date.accessioned 2015-06-01T11:47:15Z
dc.date.available 2015-06-01T11:47:15Z
dc.date.issued 2015-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1067
dc.description.abstract [cat] L’envelliment és un procés multifactorial de deteriorament de les estructures i funcions corporals. Una de les teories més acceptades sobre l’envelliment és la teoria de l’estrés oxidatiu. Segons aquesta teoria els radicals lliures d’oxigen produïts com a conseqüència del metabolisme oxidatiu, ataquen les proteïnes, lípids i el propi material genètic causant l’envelliment. A nivell cer ebral, aquest procés afecta la plasticitat neuronal, sobretot a les regions cerebrals encarregades d’habilitats cognitives com l’aprenentatge i la memòria. L’enriquiment ambiental (EA) incrementa l’estimulació somatosensorial atenuant la pèrdua de plasticitat neuronal produïda durant l’envelliment. Per comprovar l’eficàcia de l’EA es realitzaren proves de memòria espacial (Radial Maze i test de Barnes), memòria episòdica (test de Reconeixement d’objectes) i coordinació motora (Rota Rod) a rates control i a rates sota condicions d’EA. Així mateix, s’observà si hi havia diferències entre mascles i femelles. L’EA, en rates des de 1 fins a 20 mesos, millorà els resultats dels tests de memòria espacial i memòria episòdica respecte dels seus controls, però no els de coordinació otora. Aquests resultats demostren l’eficacia de l’EA front a la pèrdua de la plasticitat neuronal associada a l’envelliment. Per altre banda, també es pot observar que les rates mascle mostren una millor memòria espacial i una menor coordinació motora, en comparació a les rates femella. La memòria episòdica mostra un deteriorament similar per a mascles i femelles, però tarda més a apareixer a les femelles. ca
dc.description.abstract [eng] Aging is a multifactorial process of impairment of the body structures and functions. One of the most accepted theories about the ageing process is the oxidative stress theory. According to this theory, free oxygen radicals produced as a consequence of oxidative metabolism, attack proteins, lipids and genetic material causing the ageing process. In the brain, this process affects to neuronal plasticity, especially to areas in charge of cognitive skills such as learning and memory. Environmental enrichment (EE) increases somatosensory stimulation, decreasing the neuronal plasticity loss produced during ageing. To prove the EE effectiveness, spatial memory tests (Radial Maze and Barnes test), episodic memory tests (Object Recognition test) and motor coordination tests (Rota Rod) were assessed to control rats and rats under EE conditions. Furthermore, it was observed if there were any differences between male and female rats. EE, on rats between 1 and 20 months old, improved spatial memory and episodic memory tests results, but not motor coordination results. These results show the EE effectiveness against neuronal plasticity loss associated with ageing. On the other hand, it could be observed that male rats showed an improved spatial memory, but a worse motor coordination comparing to female rats. Episodic memory shows a similar impairment, but it appears later on female rats. en
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
dc.title Enriquiment ambiental i prevenció de l’envelliment cerebral. Respostes del sexe masculí i femení ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Radial maze ca
dc.subject.keywords Rota Rod ca
dc.subject.keywords Test de Barnes ca
dc.subject.keywords Envelliment cerebral ca
dc.subject.keywords Memòria espacial ca
dc.subject.keywords Memòria no espacial ca
dc.subject.keywords Coordinació motora ca
dc.subject.keywords Enriquement ambiental ca
dc.subject.keywords Reconeixement d'objectes ca
dc.subject.keywords Aging brain ca
dc.subject.keywords Spatial memory ca
dc.subject.keywords Memory space ca
dc.subject.keywords Motor coordination ca
dc.subject.keywords Environmental enriquement ca
dc.subject.keywords Object recognition ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics