Mecanismes de defensa antioxidant de les cèl·lules mononucleades sanguínies en persones majors segons el grau d'activitat física

Show simple item record

dc.contributor Sureda Gomila, Antonio
dc.contributor.author Nadal Ginard, Joan
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-22T07:25:18Z
dc.date.available 2018-05-22T07:25:18Z
dc.date.issued 2018-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146038
dc.description.abstract [cat] L’exercici físic requereix un subministrament constant d’oxigen a les cèl·lules per tal de què aquestes puguin dur a terme les reaccions químiques corresponents per poder obtenir energia. L’oxigen, malgrat permeti la producció de energia, produeix espècies reactives d’oxigen (ROS) que condueixen a una sèrie de canvis bioquímics indicatius d’estrès oxidatiu. A mesura que augmenten aquestes ROS, és necessari el desenvolupament d’una capacitat antioxidant degut a la potencial nocivitat d’aquestes i així poder fer front a aquest entorn. Entre els principals mecanismes de protecció endògena es poden destacar el enzims antioxidants com són la catalasa o la superòxid dismutasa així com les proteïnes desacoblants com serien les UCP. Així, la pràctica regular d’exercici físic condueix a una millora de les capacitats antioxidants, mentre que la mancança d’exercici físic, no estimula el desenvolupament del sistema antioxidant. Una situació de sedentarisme pot provocar una menor capacitat de resposta als ROS que pot afavorir la seva acumulació i conduir al dany oxidatiu. La qüestió d’aquest estudi és observar quins efectes té la realització o no d’exercici físic de forma regular al llarg de la vida respecte del sistema antioxidant de l’organisme. En l’estudi s’han seleccionat 40 homes majors de 60 anys que s’han classificat en dos grups: 20 actius i 20 inactius. S’han obtingut mostres de sang en condicions basals s’ha procedit a la obtenció de les cèl·lules mononucleades. En aquestes cèl·lules s’han determinat dos marcadors de dany oxidatiu (malondialdehid: MDA i la oxidació de proteïnes), dos enzims antioxidants (catalasa i superòxid dismutasa) i finalment, una proteïna desacobladora (UCP3). Els resultats obtinguts comparant els actius respecte dels inactius han estat significatius per tots els paràmetres a excepció de la proteïna UCP3 que la diferència ha estat no significativa. En conclusió, la pràctica d’exercici físic indueix una situació de estrès oxidatiu necessària pel desenvolupament del sistema antioxidant, el qual adquireix eficàcia enfront a les espècies reactives durant l’exercici regular en persones majors respecte de individus sedentaris. ca
dc.description.abstract [eng] Exercice requires a constant supply of oxygen to the cells, therefore, they can fulfil chemical reactions in order to get energy. Oxygen, despite allowing the production of enery, produces reactive oxygen species (ROS) that cause a serie of biochemical changes indicative of oxidative stress. As these ROS increase, it is necessary to develop an antioxidant capability due to the potential harmfulness of these and be able to cope with this environament. Among the major endogenous protective mechanisms, we can highlight the antioxidant enzymes such as catalase and superoxide dismutase as well as desacoblant proteins like UCPs. Thus, regular exercise leads to an improved of antioxidant capacity, whereas the lack of physical exercicie doesn’t stimulate the development of the antioxidant system. A sedentary lifestyle can lead to a situation less responsive to ROS, hence, it may promote the accumulation of them and cause oxidative damage. The pont of this study is observing what effect has the realization of exercise regularly or not throughout life with regard to the antioxidant system of the organism. In the study, we selected 40 men over 60 years old, who had beed classified into two groups: 20 men were active and 20 men were inactive. Blood samples were obtained at baseline and we obtained the mononuclear cells from them. We have identified two markers of oxidative damage (malondialdehyde (MDA) and protein oxidation), two antioxidant enzymes (superoxide dismutase and catalase) and finally, a desacoblant protein (UCP3). The results comparin the actives with respect to inactives have been significant for all parameters excepte UCP3 which has not been significant. In conclusion, physical exercise induces a State of oxidative stress necessary for the development of antioxidant system, which becomes effective against the reactives species during regular exercise in active individuals regarding sedentary individuals. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Activitat física ca
dc.subject.other Envelliment ca
dc.subject.other Estrès oxidatiu ca
dc.subject.other Espècies reactives d’oxigen ca
dc.subject.other Antioxidants ca
dc.title Mecanismes de defensa antioxidant de les cèl·lules mononucleades sanguínies en persones majors segons el grau d'activitat física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics