Anàlisi del fenotip invasiu de cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes

Show simple item record

dc.contributor Villalonga Smith, Priam Francesc de
dc.contributor.author Pérez Capó, Marina
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-22T08:00:44Z
dc.date.available 2018-05-22T08:00:44Z
dc.date.issued 2018-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146049
dc.description.abstract [cat] Els gliomes són el tipus més comú de tumor cerebral primari, i es caracteritzen per ser altament invasius. Es classifiquen segons el grau de malignitat, sent del grau IV els més malignes. Aquests tumors d'alt grau són els glioblastomes, un tipus de tumor molt heterogeni que resisteix a tots els tractaments actuals, en part a causa de l'elevada invasivitat. Aquest fet els converteix en un focus d'estudi important. L'adquisició de la capacitat invasiva s'ha relacionat amb l'aparició de diverses mutacions genòmiques a les cèl·lules dels glioblastomes que desregulen importants vies de senyalització implicades en el control de la proliferació, creixement, migració i apoptosi. Aproximadament un 80% dels glioblastomes contenen una senyalització aberrant dels receptors tirosina quinasa (RTKs), ja sigui per amplificació o per mutacions en els gens dels receptors. El present estudi es centra en analitzar els efectes de la senyalització dels RTKs sobre la motilitat cel·lular i l'organització del citoesquelet d'actina en cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes. Per a observar realment dits efectes s'han realitzat Wound Healing Assays per quantificar la motilitat cel·lular i tècniques de microscòpia confocal per observar les diferències en el citoesquelet entre cèl·lules primàries de glioma control i tractades amb inhibidors de RTK. Els resultats obtinguts demostren que el tractament amb inhibidors de RTK provoca una reducció de la motilitat cel·lular i un increment del nombre d'adhesions focals i fibres d'estrès en el citoesquelet de les cèl·lules primàries, suggerint que els RTK són interessants dianes terapèutiques per al tractament dels gliomes malignes. ca
dc.description.abstract [eng] Gliomas are the most common type of primary brain tumor, and are characterized by being highly invasive. They are classified according to the degree of malignancy, being the grade IV the most malignant ones. These high-grade tumors are glioblastomas, a type of heterogeneous tumor that resists all current treatments, partly because of the high invasiveness. This makes them an important focus of study. The acquisition of invasive capacity has been linked to the emergence of several genomic mutations in the cells of glioblastomas that deregulated signaling pathways involved in the control of proliferation, growth, migration and apoptosis. Approximately 80% of glioblastomas contain an aberrant signaling of tyrosine kinase receptors (RTKs), either by amplification or mutations in the genes of the receptors. This study focuses on analyzing the effects of RTKs signaling on cell motility and organization of the actin cytoskeleton in cells derived from primary malignant gliomas. To really see these effects Wound Healing Assays were performed to quantify cell motility and confocal microscopy techniques to observe the differences between the cytoskeleton of primary glioma cells control and treated with RTK inhibitors. The results demonstrate that treatment with RTK inhibitors causes a reduction in cell motility and an increase in the number of focal adhesions and stress fibers in the cytoskeleton of primary cells, suggesting that RTK are interesting therapeutic targets for the treatment of malignant gliomas. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Glioblastoma ca
dc.subject.other RTK ca
dc.subject.other Citoesquelet ca
dc.subject.other Motilitat cel·lular ca
dc.subject.other RTKI ca
dc.subject.other Cèl·lules primàries ca
dc.title Anàlisi del fenotip invasiu de cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record