Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere. Les víctimes invisibles.

Show simple item record

dc.contributor Fornés Vives, Joana
dc.contributor.author Amengual Femenias, Catalina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-28T13:07:02Z
dc.date.available 2018-05-28T13:07:02Z
dc.date.issued 2018-05-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146309
dc.description.abstract [cat] Gràcies als esforços que s’han realitzat durant les últimes dècades, la violència de gènere esdevé avui un fenomen visible, considerat un dels majors problemes socials i de salut pública de les nostres societats, i comptant amb dades rigoroses sobre les dones que la pateixen. No obstant, quan parlem dels fills i filles d’aquestes dones el panorama és molt diferent. Tot i que es reconeix que la violència de gènere afecta no tan sols a la dona que la pateix, sinó als membres de la unitat familiar que conviuen amb ella, la descendència de les víctimes ha quedat relegada a un paper secundari: els fills i filles d’aquestes dones no són reconeguts com a víctimes directes de la violència de gènere i, en conseqüència, no disposem de les intervencions i actuacions adients per atendre les seves necessitats. Cada vegada són més els estudis que apunten a la necessitat de que aquests infants siguin també objecte d’intervenció, no obstant, calen més investigacions que examinin les repercussions que l’exposició a violència de gènere suposa per als més petits/es per, en base a elles, reflexionar sobre les noves demandes que planteja dita situació i actuar en conseqüència. Recolzat per un extens marc teòric, el present treball parteix d’una revisió sistemàtica de la literatura amb l’objectiu d’analitzar les evidències científiques que demostren i recolzen l’existència de greus repercussions per a la salut mental dels infants que han estat exposats a violència de gènere. Els resultats obtinguts indiquen que els nens i nenes exposats a violència de gènere presenten conseqüències rellevants, tant a curt com a llarg termini, en distints nivells de la salut mental (física/bio-fisiològica, emocional, cognitiva, conductual i social). En base als dits resultats, es fa evident la necessitat de fer més esforços per tal de desenvolupar una estructura sòlida en l’assistència social integral als nens/es exposats a violència de gènere, posant especial èmfasi en la salut mental infantil com a base per a l’òptim desenvolupament i benestar al llarg de tot el cicle vital. ca
dc.description.abstract [eng] Thanks to the efforts that have been made in recent decades, domestic violence has become a visible phenomenon today, considered one of the greatest social and public health problems in our society, counting with rigorous data on women who suffer it. However, when we talk about the children of these women the picture is very different. While recognizing that domestic violence affects not only the woman who suffers it, but also members of the family who live with her, the descendants of the victims has been relegated to a secondary role: the children of these women are not recognized as direct victims from domestic violence and, consequently, do not have appropriate interventions and actions to attend their needs. Nowadays there are more studies that point to the need of the intervention on these children. However, more research is needed to examine the impact of exposure to domestic violence on children and, based on these, consider the new demands posed by this situation and act accordingly. Backed by an extensive theoretical framework, this project is based on a systematic review of the literature to analyze scientific evidence demonstrating the existence and support of serious repercussions for the mental health of children who have been exposed to domestic violence. The results indicate that children exposed to domestic violence have significant consequences, both short and long term, in different levels of mental health (physical/bio- physiological, emotional, cognitive, behavioral and social). Based on these results, it is evident the need for more efforts to develop a solid structure in integral social assistance to children who are exposed to domestic violence, with special emphasis on children's mental health as a basis for the optimal development and the well-being throughout the vital cycle.
dc.format application/pdf
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.title Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere. Les víctimes invisibles. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:36:41Z
dc.subject.keywords Early Childhood
dc.subject.keywords Domestic violence
dc.subject.keywords Exposed children
dc.subject.keywords Domestic violence consequences
dc.subject.keywords Mental healt


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics