Impacte de la Immigració sobre el Sistema Escolar del Municipi d’Alcúdia i la Resposta de l’Escola

Show simple item record

dc.contributor Sureda Garcia, Bernat
dc.contributor.author Plomer Arbona, Margalida
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-31T12:25:24Z
dc.date.issued 2018-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146487
dc.description.abstract [cat] La manera que té una comunitat d’entendre l’educació i la importància que li dóna, arrela en les experiències escolars passades i presentes que han configurat les expectatives i oportunitats dels seus membres. En aquest àmbit, defensem la informació com a element primordial per tractar d’eliminar barreres que poden estar sustentades en transmissions culturals arrelades en el passat, sense cap significació en el moment actual. Tenir una visió objectiva de la realitat, establirà la possibilitat d’una intervenció encaminada a eliminar els prejudicis envers els grups minoritaris, amb vista a aconseguir una interacció cultural basada en l’enriquiment mutu i que sigui extrapolable des del context educatiu a la societat en general, és a dir una veritable educació intercultural. El treball que presentem a continuació pretén conèixer la realitat dels processos d’incorporació d’alumnat d’origen estranger a les etapes d’educació infantil i primària del sistema escolar del municipi d’Alcúdia, amb la finalitat de millorar-ne l’oferta d’oportunitats, evitar situacions de desigualtat, i, conseqüentment, preveure guetos de difícil inclusió a la vida del municipi com a possibles fonts de conflictes de futur. Per respondre de forma adient als reptes que la societat multicultural planteja es requereix, en principi, una anàlisi detinguda del fenomen. A tal efecte, s’ha realitzat una exploració quantitativa per a poder presentar les dades relatives a la presència i evolució d’alumnat d’origen estranger en aquest municipi des del curs escolar 2011-12 fins al 2015-16, en funció de variables com percentatge respecte del total d’ alumnat, etapa, titularitat de centre i nacionalitat. Així mateix s’ha fet una anàlisi dels valors i actituds que persegueix l’educació intercultural, i que haurien d’estar presents en els documents dels centres educatius, mitjançant la revisió de les programacions generals anuals (PGA) i l’aplicació de qüestionaris als seus equips directius, per tal de recollir informació de tipus qualitatiu que respongui a les distintes actuacions escolars que s’han dut a terme en el període d’estudi, els seus resultats i avaluacions. Finalment tota la tasca emmenarà en unes propostes de millora a partir de les dades i en base als resultats obtinguts. ca
dc.description.abstract [eng] How a community understands education and the importance that is given to it, lies in the past and present school experiences that have shaped the expectations and opportunities of its members. In this area, we defend information as a key element to try to eliminate barriers that can be sustained by cultural transmissions from the past, with no significance at the present time. Having an objective view of reality, will establish the possibility of interventions to eliminate prejudices towards minority groups, to achieve cultural interaction based on mutual enrichment, being also extrapolated from the educational context to society in general, for a true intercultural education. The work presented below seeks to know the reality of the processes of incorporation of foreign students in the stages of infants and primary education in the school system of the municipality of Alcudia, in order to improve opportunities, to avoid situations of inequality, and consequently, to predict ghettos of difficult inclusion in the life of the town as potential sources of future conflict. To properly respond to the challenges posed by multicultural society, requires, in principle, a thorough analysis of the phenomenon. To this effect, a quantitative exploration has been done in order to present data on the presence and evolution of foreign students in this municipality from the academic year 2011-12 to 2015-16, depending on variables as a percentage of to the total number of students, stage, centre ownership and nationality. There has also been an analysis done of the values and attitudes that intercultural education pursues, and that should be present in school documents, by reviewing the general annual programming and by the application of questionnaires to the management teams, in order to collect qualitative information that responds to different educational activities carried out in the studying period, its results and evaluations. Finally, the work puts in a series of proposals for improvement, based on the data and the results obtained. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject.other Impacte ca
dc.subject.other Immigració ca
dc.subject.other Alumnat d’origen estranger ca
dc.subject.other Sistema escolar ca
dc.subject.other Educació intercultural ca
dc.title Impacte de la Immigració sobre el Sistema Escolar del Municipi d’Alcúdia i la Resposta de l’Escola ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-31T10:06:52Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics