Escolarització combinada i inclusió. Un estudi de cas envers la transició de l'Educació Primària a la Secundària

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Belmonte García, Míriam
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-06-04T06:58:51Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146557
dc.description.abstract [cat] Un dels reptes de l’escola del segle XXI és atendre la diversitat de tot l’alumnat a l’escola ordinària canviant el paradigma de l’educació cap a un enfocament inclusiu on tots els alumnes tenen dret a gaudir d’una educació de qualitat al llarg de la seva escolarització a una escola inclusiva. L’ objectiu fonamental del present estudi és analitzar el cas d’un alumne que cursa el darrer curs de l’etapa d’Educació Primària en la modalitat escolarització combinada, entre un centre específic i un ordinari, i s’enfronta al pas a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, sorgint noves opcions d’escolarització per atendre les seves necessitats. La metodologia de l’estudi és de caire qualitatiu emprant la observació, les entrevistes i els documents de centre com a font d’informació per tal d’extreure possibles millores i conclusions respecte al cas estudiat. Com a resultat, quan la vida escolar es desenvolupa en un entorn inclusiu es poden adquirir més habilitats socials, viure més experiències inclusives amb companys de la mateixa edat, aprendre a manejar-se en la vida real i guanyar en autonomia, tot allò que vol aconseguir l’educació del segle XXI. ca
dc.description.abstract [eng] One of the challenges the school of the XXI century is to meet the diversity of all students in the regular school changing the paradigm of an inclusive approach to education where all students are entitled to quality education throughout their schooling in an inclusive school. The main objective of this study is to analyze the case of a student who race during the last stage of primary education in the school combined modality between an ordinary and a specific center and faces the step stage of secondary education, schooling newer options to meet their needs. The methodology of the study is using qualitative observation, interviews and documents center as a source of information to draw conclusions and possible improvements with respect to the case study. As a result, when school life developed in an inclusive environment can acquire more social skills to live more experiences inclusive with colleagues of the same age, learning to cope in real life and gain in autonomy, whatever you want get education of the XXI century. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Escolarització combinada ca
dc.subject.other Escola inclusiva ca
dc.subject.other Centre específic ca
dc.subject.other Centre ordinari ca
dc.subject.other Educació Secundària Obligatòria ca
dc.title Escolarització combinada i inclusió. Un estudi de cas envers la transició de l'Educació Primària a la Secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:36:38Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record