Les barreres i facilitadors de la inclusió en casos d'assetjament escolar en alumnes amb síndrome d'Asperger

Show simple item record

dc.contributor Forteza Forteza, María Dolores
dc.contributor.author Sánchez Pedroche, Alberto
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-04T07:15:59Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146561
dc.description.abstract [cat] L’alumnat amb el Trastorn d'Espectre Autista (TEA), associat amb la Síndrome d'Asperger (SA), és un col·lectiu de discents susceptibles a patir un fenomen que preocupa a tota la comunitat: l'assetjament escolar, també conegut com bullying. L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Màster (TFM) és proporcionar una visió general sobre l'evolució del concepte de la síndrome ja que, entre altres motius, s'han produït canvis importants als darrers mesos quant als manuals de referència. A més, s'analitzarà el perfil de l'infant amb SA, destacant quines necessitats educatives presenten dins l'àmbit socioemocional, i com s'avalua en el context de les Illes Balears. Per altra banda, es presenta un estat de la qüestió en relació al bullying. D'aquesta manera, podrem saber les darreres investigacions i programes educatius de prevenció i intervenció en relació al bullying, fent especial menció a aquells investigadors que han participat durant els darrers anys a l'institut per a la convivència i l'èxit del govern de les Illes Balears. Tots aquests aspectes ens permetran desenvolupar una investigació qualitativa on pretenem esbrinar quines barreres i quins facilitadors hi ha en respecte dels discents amb SA en el procés de detecció i tractament de l'assetjament escolar. Per tal de dur a terme aquest projecte, que suposa alhora una base per a una futura tesi doctoral, s'ha dissenyat una entrevista destinada a les famílies d'aquests infants que resideixen a l'illa d'Eivissa. Amb els resultats i conclusions d'aquestes podrem ajudar a la nostra comunitat educativa, ja que es convida a la reflexió, especialment quant a les barreres detectades, i es pretén obrir noves vies d'investigació necessàries en relació a aquest objecte d'estudi. ca
dc.description.abstract [spa] El alumnado con Trastorno de Espectro Autista (TEA), asociado con el Síndrome de Asperger (SA), es un colectivo de discentes susceptibles a sufrir un fenómeno que preocupa a toda la comunidad: el acoso escolar, también conocido como bullying. El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es proporcionar una visión general de la evolución del concepto del mencionado síndrome, ya que, entre otros motivos, se han producido cambios importantes en los últimos meses en cuanto a los manuales de referencia se refiere. Además, se analiza el perfil del niño con SA, destacando qué necesidades educativas presenta en el ámbito socioemocional, y cómo se evalúa en el contexto de las Islas Baleares. Por otro lado, se presenta un estado de la cuestión en relación al bullying. De este modo, podremos conocer las últimas investigaciones y programas educativos de prevención e intervención en casos de bullying, haciendo especial mención de aquellos investigadores que han participado en los últimos años en el instituto para la convivencia y el éxito del gobierno de las Islas Baleares. Todos estos aspectos nos permitirán desarrollar una investigación cualitativa mediante la cual se pretende averiguar qué barreras y facilitadores existen en relación con los discentes con SA en el proceso de detección y tratamiento del acoso escolar. Para llevar a cabo este proyecto, que supone a la vez una base para una futura tesis doctoral, se ha diseñado una entrevista destinada a las familias de estos niños que residen en la isla de Ibiza. Con los resultados y conclusiones de éstas podremos ayudar a nuestra comunidad educativa, puesto que se invita a la reflexión, especialmente de las barreras detectadas, y se pretende abrir nuevas vías de investigación necesarias en relación a este objeto de estudio. ca
dc.description.abstract [eng] The students with the Autism Spectrum Disorders (ASD), associated with the Asperger Syndrome (AS) are one of the groups of pupils susceptible to suffer from a phenomenon that concerns all the community: bullying. The main aim of this Master Thesis Work (MTW) is to provide a general vision of the evolution of the concept of the syndrome since, among other reasons, important changes have occurred over the last months as for the manuals of reference. In addition, it analyses the profile of the child with AS, highlighting which their educational needs are at a social and emotional level., and how these can be evaluated within the Balearic Islands. On the other hand, presents a state of the question in relation to the bullying. In this way, we will be able to know about the latest research and educational programs of prevention and intervention concerning "bullying", pointing out those researchers that have taken part in the institute for the coexistence over the last years and the success of the government of the Balearic Islands. All these aspects will allow us to develop a qualitative research though which we intend to find out the barriers and facilitators there are regarding the students with AS in the process of detection and treatment of bullying. In order to carry out this project, which intends to provide a basis for a future doctoral thesis, a model interview has been designed to be conducted among the families of these children living on the island of Ibiza. With the results and conclusions of these we aim to help our educational community, since it is an invitation for reflection, especially on the barriers detected, and it may open new paths to necessary research regarding this object of study. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.title Les barreres i facilitadors de la inclusió en casos d'assetjament escolar en alumnes amb síndrome d'Asperger ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:36:39Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record