Metodologia transversal i les Tic a les assignatures artistiques

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramón, Jaime
dc.contributor.author Arenas Llompart, María del Carmen
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-08T07:23:39Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146777
dc.description.abstract [cat] L’objecte d’estudi d’aquest projecte és la transversalitat en les assignatures artístiques emprant les TIC. Amb aquesta metodologia volem reconèixer la individualitat de cada un dels membres per tal de demostrar la importància de cada un dels subjectes que formen la comunitat educativa i alhora, impulsar-los a treballar de manera cooperativa i a reconèixer la necessitat que tenim els uns dels altres per realitzar projectes que ajudin a enriquir als alumnes individualment. Aquest projecte parteix d'un projecte de millora. Aquest projecte, neix de la necessitat dels centres educatius d’eines i mètodes que facilitin el treball transversal entre les diferents disciplines que es treballen en els cicles d’educació secundària obligatòria a través de la utilització de les TIC i mètodes d’aprenentatge social. L’eina que proposem són els dispositius mòbils dels alumnes i professors. Per tal de garantir una educació de qualitat s’empraran diferents aplicació mòbils com ara el “Geocaching”, que consisteix en la cerca de tresors per mitjà del GPS, es crearan tota una sèrie d’activitats en relació a diferents continguts del currículum de diferents nivells formatius. Per tal de garantir la transversalitat de conceptes entre assignatures. Aquest estudi partirà i es desenvoluparà a partir de les pràctiques disruptives de Maria Acaso que proposa aquestes pràctiques com a metodologia per l'equip docent. Baix el meu punt de vista aquestes pràctiques les podem establir pels alumnes per tal de millorar l'educació que donem als nostres alumnes, englobant conceptes i trencant les barreres que les assignatures estableixen sobretot en l’etapa de 2n de batxillerat i per tant millorarà el rendiment acadèmic, augmentarà la motivació com també millorarà la convivència en les aules i en el centre. Les pràctiques disruptives són: 1. Poder: Crear un espai de democràtic. 2. Invisible: Treballar a partir de la reflexió. 3. Temps i espai: Modificar les aules i els materials per tal d'adequar-los a les necessitats de la classe en particular. 4. Informació: Introduir dins l'aula tot allò que creiem que pugui ser adequat per la classe. 5. Coneixement: Elaborar un sistema de producció on la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge, donant gran importància a l'autoavaluació de tot el procés d'aprenentatge. Per tal de poder desenvolupar aquestes pautes la metodologia que utilitzaré el treball per projectes, el treball d'aprenentatge per descobriment, el treball transversal aplicant en tot moment les bases de les pràctiques disruptives. ca
dc.description.abstract [eng] The study object of this project is cross-cutting in artistic subjects using ICT. With this methodology we recognize the individuality of each member in order to demonstrate the importance of each of the subjects that form the educational community and at the same time, impel them to work cooperatively and to recognize our need of one another by undertake projects that help enrich the students individually. This project is part of an improvement project. This was born of the need of educational tools and methods that facilitate transversal work between the different disciplines that work in cycles of secondary education through the use of ICT and working multilevel. The proposed tool is the mobile students and teachers. We will use the application "Geocaching", which consists in the search for treasures using GPS will create a series of activities related to contents of the curriculum of different educational levels participate collectively where at center. Participating teachers and students of different ages from different disciplines. Having laid the foundations of the project which we started, we should mention what the methodology and the object of study and work of this project. This study will develop and depart from the practices of Mary Does disruptive practices as these proposed methodology for the teaching staff. Lower my point of view we can establish these practices by the students in order to improve the education we give to our students, covering concepts and breaking barriers established subjects especially in the 2nd stage of secondary education and thus improve academic performance, increase motivation and also improve coexistence in the classroom and in the center. Disruptive practices are: 1. Power: Create a space for democracy. 2. Invisible: Work from reflection. 3. Time and Space: Changing classrooms and materials in order to adapt them to the needs of the particular class. 4. Information: Enter in the classroom all that we think might be appropriate for the class. 5. Knowledge: Develop a production system where reflection is the engine of learning, giving great importance to the self-evaluation of the process of learning. In order to develop the methodology that will use these guidelines project work, the work of discovery learning, transversal work at any time using bases disruptive practices. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 7 - Belles arts ca
dc.subject.other TIC ca
dc.subject.other Transversalitat ca
dc.subject.other Aprenentatge per descobriment ca
dc.subject.other Autonomia ca
dc.subject.other Treball cooperatiu ca
dc.subject.other Treball en equip ca
dc.title Metodologia transversal i les Tic a les assignatures artistiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-08T10:17:22Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record