Biologia reproductiva d'Arum italicum

Show simple item record

dc.contributor Rita Larrucea, Juan
dc.contributor.author Sierra Català, Llúcia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-10T09:56:02Z
dc.date.available 2018-07-10T09:56:02Z
dc.date.issued 2018-07-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147276
dc.description.abstract [cat] L'estudi de la biologia reproductiva permet obtenir informació sobre el mecanisme de reproducció, pol·linització i èxit reproductiu de la població natural d'interès. Arum italicum pertany a la família Araceae, està distribuïda pel Mediterrani i té una estructura floral característica: un recobriment (espata) i l'espàdix on trobam les flors femenines a la part inferior i les masculines a la superior. El mecanisme de pol·linització consisteix en atreure als pol·linitzadors, especialment dípters, amb olors a descomposició que queden atrapats dins la inflorescència tota la nit. Sobreviuen a les baixes temperatures amb un aport de nèctar de les flors femenines i calor de l'espàdix, fins al matí següent que són alliberats recoberts de pol·len. L'estudi es realitza a una població situada a la UIB quatre tractaments i embossaments: control, pol·linització creuada forçada, autogàmia passiva i forçada. També es realitzen recomptes de pol·len i anàlisis de nèctar. Amb aquestes dades s'obté la fructificació, la fecundació i els avortaments que conjuntament indiquen l'èxit reproductiu. Els resultats indiquen que la dicogàmia proterogínia evita l'autogàmia i afavoreix la pol·linització creuada. A més, hi ha un elevat nombre d'infructescències i llavors avortades degut a la competència per pol·linitzadors entre les inflorescències o l'avortament selectiu per evitar la ruptura de fruits per excés de nombre i quantitat de llavors i obtenir llavors viables de qualitat sense competència per recursos energètics del bulb. Finalment, amb el protocol de metodologia s'espera poder aplicar-ho a espècies endèmiques, aïllades i/o amenaçades amb el mateix mecanisme de pol·linització de la família Araceae com Arum pictum i Helicodiceros muscivorus i poder avaluar l'impacte de la fragmentació de l'hàbitat al llarg del temps. ca
dc.description.abstract [eng] Reproductive biology studies provide information about reproduction mechanisms, pollination and reproductive success of natural populations. Arum italicum belongs to Araceae family, it is native to the Mediterranean. A. italicum has a characteristic floral structure: a coating and the spadix the fertile portion with female flowers at the bottom and male flowers upper. The pollination mechanism consists in attracting pollinators, especially Diphtheria, with rotting odors. That are trapped all night until the netx morning, they are freed covered with pollen. They survive at low night temperatures with nectar from female flowers and spadix heat. The study is located in the UIB, it is carried out with four bagging treatments: open pollination, induced hand cross-pollinated, autonomus self-pollinated and induced selfpollinated. It's examined pollen counts and nectar analysis. With this data were obtained reproductive success indicators like fruiting, fecundity and abortion. The results indicate that protoginia dichogamia avoids autogamy and promote cross-pollination. In addition, there is a lot of aborted infrutescenses and aborted seeds due to the competition for pollinatiors between inflorescences or to the selective abortion to prevent the breakage of fruits for an excess number of seeds and obtain quality seeds without competition for corn energy resources. Finally, with the methodology, it is expected to be able to apply it to endemic, isolated and/or threatened species with the same Araceae pollination mechanism as Arum pictum and Helicodiceros muscivorus. It is expected to evaluate the impact of fragmentation of the habitat in the future too. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 58 - Botànica ca
dc.subject.other Araceae ca
dc.subject.other Arum italicum ca
dc.subject.other Biologia reproductiva ca
dc.subject.other Pol·linització ca
dc.subject.other Nèctar ca
dc.subject.other Fruit set ca
dc.subject.other Seed set ca
dc.title Biologia reproductiva d'Arum italicum ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record