Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la educació. Revista digital d´Economia “Petits economistes”

Show simple item record

dc.contributor Triay Enrich, Maria del Mar
dc.contributor.author Jaume Esperanza, Estefanía
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2018-11-02T11:31:13Z
dc.date.available 2018-11-02T11:31:13Z
dc.date.issued 2018-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148367
dc.description.abstract [cat] El present treball de final de màster advoca la necessitat que té el nostre sistema educatiu d´adoptar nous reptes i noves finalitats pel que fa a l´educació i l´ensenyament dels nostres alumnes, no solament per imperatiu legal sinó també per ideari propi. Aquests canvis són demandats per les transformacions del món actual on el desenvolupament tecnològic està configurant una nova realitat. El recurs que pot ajudar a que ens aproximem a aquesta situació són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC`s). La formació en les TIC`s no ha de ser entesa simplement com una competència de caire tècnic, sinó que amb l´ajuda de les noves tecnologies hem d´arribar a formar als alumnes com a receptors crítics, capaços de seleccionar, processar, analitzar i treure conclusions de les informacions que rep i ser capaç d´exposar-les a través de diferents mitjans. Hem de ser conscients de que l´aprenentatge és una tasca de per vida, a la que hem de dedicar molt de temps, assumint que el benestar d´un país dependrà cada vegada més de la capacitat dels ciutadans a aprendre d´una forma contínua per no quedar mai endarrerits. Hem d´aprendre a aprendre. Aquesta nou sistema educatiu està recolzat per la integració de les noves tecnologies, i molt especialment per les actituds que nosaltres, els docents, tinguem davant elles. El que realment importa és si el professor participa activament amb elles i si deixa a un costat l´antiga forma d´ensenyar “explicarexaminar”, on ell és l´únic portaveu de coneixements. Per realitzar el meu projecte he triat un dels mitjans que tenim disponibles quan integrem les TIC a les aules: una revista digital d´economia (aquesta és la meva matèria). Amb ella tinc un doble benefici: per una banda tot el que he comentat anteriorment sobre les noves tecnologies i per una altra és el foment del treball cooperatiu, com alternativa al mètode més tradicional d´ensenyament. L´estructura de l´aprenentatge cooperatiu permet relacionar un gran nombre d´elements com poden ser els diversos agrupaments d´alumnes, activitats més obertes, la interacció i el respecte entre iguals. En definitiva, amb aquest mitjà (com podrien ser també publicacions electròniques, biblioteques virtuals, pissarres digitals, creació de pàgines web) replec els dos reptes, que des de el meu punt de vista són més importants, dels nous sistemes educatius. És una manera d´estar tan els centres , els alumnes i els docents actualitzats i compenetrats en tot moment amb la societat que ens envolta. ca
dc.description.abstract [eng] This final master advocates the need that our education system to adopt new challenges and goals with regard to education and teaching our students not only by law but by their own ideology. These changes are demanded by the changes in today's world where technological development east shape a new reality. The resource that can help us approach this situation are the Information Technology and Communication Technology (ICT `s). Training in ICT `s not be understood simply as a technical skill, but with the help of new technologies have come to train students in critical receptors, able to select, process, analyze and draw conclusions from the information received and be able to expose them through different means. We must realize that learning is a job for life, to which we devote much time, assuming that the prosperity of a country depends increasingly on the ability of citizens to learn in a continuous never lose the thread. We must learn to learn. This new system is supported by the integration of new technologies, and also to the attitudes that we have teachers in front of them. What really matters is if the teacher is actively engaged with them and if you leave aside the old way of teaching "tell-examined." To make my project I chose one of the means available when we integrate ICT in the classroom: a journal of economics (that's my field). With it I have a double benefit: on one hand all that I mentioned earlier about new technologies and the other is the promotion of cooperative work, as an alternative to more traditional method of teaching. The structure of cooperative learning to relate a number of elements such as the various groups of students, activities more open interaction among peers. In short, this means (as could also be electronic publications, libraries, virtual whiteboards, web page creation) fold the two challenges, which from my point of view are more important, the new educational systems. It is a way of being as schools, students and teachers up to date at all times.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.subject.other Tecnologies de la Informació i la Comunicaió (TIC´s) ca
dc.subject.other Treball cooperatiu ca
dc.subject.other Revista digital ca
dc.subject.other Economia ca
dc.subject.other Nous sistemes educatius ca
dc.title Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la educació. Revista digital d´Economia “Petits economistes” ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics