Influència de la pràctica d'activitat físicia en el rendiment acadèmic dels estudiants de l'IES Cap de Llevant

Show simple item record

dc.contributor Alzina Seguí, Pere Jaume
dc.contributor.author Sintes Pons, David
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-11-05T11:51:45Z
dc.date.available 2018-11-05T11:51:45Z
dc.date.issued 2018-11-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148434
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest estudi va ser conèixer la influència de la pràctica d’activitat física fora de l’horari escolar en el rendiment acadèmic dels estudiants de l’IES Cap de Llevant. Es coneix que el rendiment acadèmic està condicionat per diferents factors com la motivació, les expectatives pròpies i dels pares, el sistema educatiu, l’autoestima i el grup d’amics. Llavors, l’estudi va examinar si existeix una relació entre la pràctica d’activitat física fora de l’horari escolar i el rendiment acadèmic tenint en compte aquests factors determinants per a la millora de la seva actitud per estudiar. La investigació va comptar amb una mostra de 402 alumnes de l’IES Cap de Llevant, de tots els nivells de l’Educació Secundària Obligatòria, que varen contestar una enquesta sobre els seus hàbits de vida saludable, el tipus d’activitat física realitzada, la motivació per estudiar, el grau de felicitat pròpia que sentien, la percepció pròpia de l’esforç per estudiar, la concentració i les notes de l’últim trimestre (2n trimestre del curs 2015/2016) de les assignatures d’Educació Física, Matemàtiques, Llengua Catalana i Anglesa. Els resultats varen mostrar que la pràctica d’activitat física els permetia obtenir bons hàbits de vida saludables. Els esports col·lectius van ser la pràctica més realitzada pels enquestats, que es relaciona amb la pertinença en un grup amb els mateixos interessos o aficions, fet que ajuda a millorar l’autoestima i sentir-se recolzats per la resta causant una major confiança i motivació per esforçar-se a progressar en el domini de les seves qualitats. En conclusió, l’activitat física no influeix directament en el rendiment acadèmic perquè no demostra que amb la pràctica d’exercici s’obtinguin millors qualificacions. Tot i així, si que influeix en altres variables que es relacionen directament amb el rendiment, com és la motivació pels estudis, l’autoestima i l’esforç aconseguir els objectius proposats. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this study was to know the influence of the practice of physical activity in free time in the academic performance of the students of IES Cap de Llevant. It is known that academic performance is conditioned by different elements, for example the motivation, our and parents’ expectations, education system, self-esteem and friends. For this reason, this study analysed if exists a relationship between physical activity and academic performance keeping in mind these decisive factors to improve the attitude to study. The investigation had 402 participants of IES Cap de Llevant, who were students of all levels of Secondary School. They answered a questionnaire about their healthy habits, kind of physical activity, the motivation to study, amount of own happiness, the perception of effort to study, the concentration and the qualifications of the last trimester of the school year (2nd trimester of 2015/2016) of some subjects, like Physical Education, Mathematics, English and Catalan Languages. The results showed that practice of physical activity improve the healthy habits. Group sports were the most practiced, which are associated with belonging in a group with the same interests or hobbies, this fact helps to improve self-esteem, confidence and motivation to study in the students, trying to improve their qualities. In conclusion, physical activity doesn’t influence directly the academic performance because it doesn’t show that the students who practice exercise have better qualifications. However, it influence in other factors that can improve the performance, as the motivation for the studies, self-esteem and the effort to achieve their goals. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Activitat física ca
dc.subject.other Rendiment acadèmic ca
dc.subject.other Hàbits saludables ca
dc.subject.other Autoestima ca
dc.subject.other Motivació ca
dc.title Influència de la pràctica d'activitat físicia en el rendiment acadèmic dels estudiants de l'IES Cap de Llevant ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record