Ecología del delfín mular, Tursiops truncatus, en las Islas Baleares

Show simple item record

dc.contributor.author Brotons Martínez, José María
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-12-14T12:32:25Z
dc.date.available 2018-12-14T12:32:25Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148676
dc.description.abstract [cat] A principis dels anys 90, el coneixement sobre la cetofauna balear era molt limitat. Existien referències de diferents autors sobre la zona i notes sobre l’albirament o encallament d’espècies considerades poc comuns. Emperò, encara no s’havia desenvolupat un estudi per aclarar la presencia de les diferents espècies de cetacis a Balears. A aquest context, l’any 1991, i amb l’objectiu de realitzar un estudi previ que posés les bases pel desenvolupament, amb més recorregut, de posteriors projectes, s’inicià el treball de camp del primer article (Brotons, J. M., 1996. Contribución a la caracterización cetológica del mar Balear) de la sèrie que composa aquesta tesis. D’entre la valuosa informació aportada, destaca la constatació d’una població estable de dofí mular a aigües Balears. Al llarg de dècades, la pesca a les Illes Balears es desenvolupà a nivells poc tecnificats però el ràpid creixement de l’activitat a partir dels anys 80 provocà l’aparició de diferents problemes i magnificar d’altres. Entre aquests darrers s’inclou el conflicte entre la població estable del dofí mular i les pesqueres artesanals. Malgrat aquesta interacció es coneix des d’antic, les queixes rebudes a la Direcció General de Pesca, per part de les confraries de pescadors, es fan més freqüents a partir de 1990. Per altra banda, les captures accidentals associades podien posar en perill a la població de dofins. És obvi que, aquests fets evidenciaven una manca d’informació per a una correcta gestió de les possibles interaccions dofins/pescadors. Per això, el segon pas fou concretar la dimensió del conflicte. La necessitat d’aquest valoració, propicià, entre 2000 i 2003, el desenvolupament del treball de camp que va concloure a la segona publicació inclosa a la tesis: Brotons, J. M., Grau, A. M. y Rendell L., 2008. Estimating the impact of interactions between bottlenose dolphins and artisanal fisheries around the Balearic Islands. La constatació de la importància del problema de les interaccions i dels costos que per ambdós suposava el conflicte, junt amb la possibilitat de minimitzar els seus efectes mitjançant emissors acústics actius, pingers, que a principis de la dècada de 2000, eren aplicats massivament a altres interaccions, obligava a efectuar una prova de la seva eficiència, prova que donà origen a l’article Brotons J. M, Munilla, Z., Antonio María Grau, A. M., Rendell, L., 2008. Do pingers reduce interactions between bottlenose dolphins and nets around the Balearic Islands? al capítol 4. Si bé el treball sobre interacciones va permetre aclarir certs aspectes sobre l’ecologia del dofí mular, especialment la seva relació amb les activitats pesqueres, altres continuaven a l’espera del desenvolupament de posteriors estudis per a la seva clarificació. La complexitat de l’ecologia de T. Truncatus a Baleares, ha provocat que, l’aproximació al seu coneixement s’hagi recolzat a molts diferents tècniques d’estudi. A partir d’aquestes, s’han publicat els articles que, de certa manera, responen a les preguntes aparegudes arrel del aprofundiment al coneixement que sobre, T. Truncatus, s’ha adquirit. Així a aquesta tesis, es descriu també la dinàmica espacial del dofí mular a la Mar Balear, capítol 5; el seu grau d’aïllament, Population genetic structure and isotopic variation of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) around the Balearic Islands, capítol 6 i la influència de les àrees marines protegides a la seva ecologia, Bottlenose dolphins and Marine Protected Areas in the Spanish Mediterranean Sea: seasonal presence and effects of anthropogenic activities, capítol 7. El conjunt conforma un bagatge de informació important sobre la “Ecologia del dofí mular a les Illes Balears”. ca
dc.description.abstract [spa] A principios de los años 90, el conocimiento sobre la cetofauna balear era muy limitado. Existían referencias de diferentes autores sobre la zona y notas sobre el avistamiento o varamiento de especies consideradas poco comunes. Sin embargo, todavía no se había desarrollado un estudio para esclarecer la presencia de las diferentes especies de cetáceos en Baleares. En este contexto, en el año 1991, y con el objetivo de realizar un estudio previo que sentara las bases para el desarrollo, con más recorrido, de posteriores proyectos se inició el trabajo de campo del primer artículo (Brotons, J. M., 1996. Contribución a la caracterización cetológica del mar Balear) de la serie que componen esta tesis. De entre la valiosa información aportada, destaca la constatación de una población estable de delfín mular en aguas Baleares. Durante décadas, la pesca en las Islas Baleares se desarrolló dentro de niveles poco tecnificados, pero el rápido crecimiento de la actividad a partir de los años 80 hizo surgir diferentes tipos de problemas y magnificar otros ya conocidos. Entre estos últimos se incluye el conflicto entre la población estable de delfín mular y las pesquerías artesanales. Aunque esta interacción se conoce desde la antigüedad, las quejas recibidas en la Direcció General de Pesca, por parte de las cofradías de pescadores se hacen más frecuentes a partir de 1990. Por otra parte, las capturas accidentales asociadas podían poner en peligro la población de delfines. Es obvio que, estos hechos evidenciaban una falta de información para una correcta gestión de las posibles interacciones delfines/pescadores. Por ello, el segundo paso fue concretar la dimensión del conflicto. La necesidad de esta valoración, propició, entre 2000 y 2003, el desarrollo del trabajo de campo que desembocó en la segunda publicación incluida en la tesis: Brotons, J. M., Grau, A. M. y Rendell L., 2008. Estimating the impact of interactions between bottlenose dolphins and artisanal fisheries around the Balearic Islands. La constatación de la importancia del problema de las interacciones y de los costes que para ambos suponía el conflicto, unido a la posibilidad de minimizar sus efectos mediante emisores acústicos activos, pingers, que a inicios de la década de 2000, estaban siendo aplicados masivamente en otras interacciones, obligaba a efectuar una prueba de su eficiencia, prueba que dio origen al artículo Brotons J. M, Munilla, Z., Antonio María Grau, A. M., Rendell, L., 2008. Do pingers reduce interactions between bottlenose dolphins and nets around the Balearic Islands? incluido en el capítulo 4. Si bien el trabajo sobre interacciones permitió aclarar ciertos aspectos sobre la ecología del delfín mular, especialmente su relación con las actividades pesqueras, otros continuaban esperando el desarrollo de posteriores estudios para su clarificación. La complejidad de la ecología de T. truncatus en Baleares, ha provocado que, la aproximación a su conocimiento se haya basado en muy diferentes técnicas de estudio. A partir de éstas, se han ido publicando los artículos que, de cierta manera, han ido contestando a las preguntas surgidas a raíz de la profundización en el conocimiento que, sobre T. truncatus, se ha ido adquiriendo. Así en esta tesis, se describe también la dinámica espacial del delfín mular en el Mar Balear, capítulo 5; su grado de aislamiento, Population genetic structure and isotopic variation of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) around the Balearic Islands, capítulo 6 y la influencia de las áreas marina protegidas en su ecología, Bottlenose dolphins and Marine Protected Areas in the Spanish Mediterranean Sea: seasonal presence and effects of anthropogenic activities, capítulo 7. El conjunto conforma un bagaje de información importante sobre la “Ecología del delfín mular en las Islas Baleares”. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 229 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Cetacis ca
dc.subject.other Illes Balears ca
dc.subject.other Genètica ca
dc.subject.other Dofí mular ca
dc.subject.other Pingers ca
dc.subject.other Isòtops ca
dc.subject.other Fotoidentificació ca
dc.subject.other Acústica ca
dc.subject.other POD ca
dc.title Ecología del delfín mular, Tursiops truncatus, en las Islas Baleares ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 57 - Biologia ca
dc.subject.udc 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.contributor.director Rendell, Luke
dc.contributor.director Deudero Company, Salud
dc.contributor.tutor Moyà Niell, Gabriel


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record