La geografia de les Illes Balears a l'Educació Secundària: llibres de text i col·lectiu docent

Show simple item record

dc.contributor.author Genovart Rapado, Maria Consolació
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2019-01-10T08:02:05Z
dc.date.available 2019-01-10T08:02:05Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148745
dc.description.abstract [cat] La present monografia estudia la geografia de les Illes Balears en l’ensenyament secundari. Es parteix d’establir el marc legislatiu que marca els continguts geogràfics exposats a través del currículum, a més, s’analitza el canvi que ha sofert l’assignatura de geografia als plans d’estudi de les distintes universitats espanyoles. Posteriorment, es du a terme la caracterització del col·lectiu que exerceix la docència d’aquesta matèria als centres educatius. Aquest estudi és realitzat mitjançant una enquesta sobre una mostra molt àmplia del professorat implicat en aquest nivell educatiu. Els resultats de la recerca permeten determinar els trets dels docents, tant pel que fa a la seva edat i gènere, com a la formació acadèmica rebuda i la dedicació docent concreta que exerceixen. S’esbrinen també la metodologia predominant que empren en les seves classes, l’idioma en el qual imparteixen, els recursos didàctics utilitzats, així com el paper que hi tenen els manuals de text i la valoració que fan d’aquests en relació a la informació de les Illes Balears. A continuació, es determinen els llibres de text d’ús predominant a l’ensenyament secundari a les Illes i els continguts d’aquests són analitzats de manera detallada. Primerament, s’esbrina la seva adequació al que dictamina la normativa vigent a la Comunitat Autònoma, seguidament, es du a terme un estudi descriptiu dels continguts sobre les Illes Balears per a cada un dels cursos, a més, d’analitzar els elements gràfics i de mapatge que acompanyen el text sense obviar les activitats presentades. Finalment, i per a establir la possible distorsió de la realitat geogràfica de l’arxipèlag que transmeten els manuals es realitza una revisió crítica, tot parant esment en assenyalar aquells aspectes de la realitat ambiental i social dels quals es pugui derivar una visió parcial, incompleta o equivocada de la geografia insular. El resultat final de la investigació demostra com la imatge de la realitat territorial de les Illes Balears que es crea al llarg de l’ensenyament secundari ve mediatitzada per diversos factors. Un marc legislatiu que limita els ítems a estudiar, un col·lectiu docent amb una formació acadèmica generalista en el camp de les ciències socials i que utilitza majoritàriament els llibres de text com a material bàsic i uns manuals que s’ajusten als currículum marcats per l’administració, els quals projecten una visió territorial de la nostra Comunitat Autònoma fins cert punt distorsionada, parcial i incompleta. ca
dc.description.abstract [spa] La presente monografía estudia la geografía de las Islas Baleares en la enseñanza secundaria. Se empieza por establecer el marco legislativo que marca los contenidos geográficos expuestos a través del currículo, además, se analizan los cambios que ha sufrido la asignatura de geografía en los planes de estudio de las distintas universidades españolas. Posteriormente, se lleva a cabo la caracterización del colectivo que ejerce la docencia de esta materia en los centros educativos. Este estudio es realizado mediante una encuesta sobre una muestra muy amplia del profesorado implicado en este nivel educativo. Los resultados de la búsqueda permiten determinar los rasgos de los docentes, tanto por lo referente a su edad y género, como a la formación académica recibida y a la dedicación docente concreta que ejercen. Se averiguan también la metodología predominante que utilizan en sus clases, el idioma en el cual imparten, los recursos didácticos manejados, así como el papel que tienen los manuales de texto y la valoración que hacen de éstos en relación a la información de las Islas Baleares. A continuación, se determinan los libros de texto de uso predominante en la enseñanza secundaria en las Islas y los contenidos de éstos son analizados de manera detallada. Primeramente, se averigua su adecuación a lo que dictamina la normativa vigente de la Comunidad Autónoma, seguidamente, se lleva a cabo un estudio descriptivo de los contenidos sobre las Islas Baleares para cada uno de los cursos, además, de analizar los elementos gráficos y los mapas que acompañan al texto sin olvidar las actividades presentadas. Finalmente, y para establecer la posible distorsión de la realidad geográfica del archipiélago que transmiten los manuales se realiza una revisión crítica, teniendo en cuenta en señalar aquellos aspectos de la realidad ambiental y social, de los cuales se pueda derivar una visión parcial, incompleta o equivocada de la geografía insular. El resultado final de la investigación demuestra como la imagen de la realidad territorial de las Islas Baleares que se crea a lo largo de la enseñanza secundaria viene mediatizada por diversos factores. Un marco legislativo que limita los ítems a estudiar, un colectivo docente con una formación académica generalista en el campo de las ciencias sociales y que utiliza mayoritariamente los libros de texto como material básico y unos manuales que se ajustan al currículum marcado por la administración, los cuales proyectan una visión territorial de nuestra Comunidad Autónoma hasta cierto punto distorsionada, parcial e incompleta. ca
dc.description.abstract [eng] This research is based on how Balearic Islands subject is studied in High School. To start with, it is presented a revision of the regulations fixed in the Spanish educational legislative framework about the contents in the subject of Geography. By means of an extensive survey, the main characteristics of High School teachers have been profiled with the aim of establishing patterns related to age, gender, and particular backgrounds. Furthermore, the survey has allowed deepening into the most used methodologies, didactic tools and references, and, what is more, knowing teacher’s opinion regarding the school textbooks used in their classrooms. Concerning textbooks themselves, the most commonly used ones in our Region have been listed and analyzed in order to provide a detailed description of the contents of each unit as well as the maps and activities suggested. This has allowed not only contrasting the contents with the educational regulations but also but also focusing on the specific information about the Balearic Islands displayed. Finally, a critical revision of these contents has been developed in order to target the environmental and social aspects that could derive in a partial, incomplete or false vision of our geography. The results of this research prove that the representation of the Balearic Islands is restricted by several factors such as the requirements of the educational legislative framework, the capital role of textbooks as the only source of teaching, and the restrained vision of the Balearic Islands that often provides a distorted or mistaken vision of this territory. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 300 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Illes Balears ca
dc.subject.other Didàctica de les ciències socials ca
dc.subject.other Didàctica de la geografia ca
dc.subject.other Didàctica del Medi Ambient ca
dc.subject.other Ensenyament secundari ca
dc.title La geografia de les Illes Balears a l'Educació Secundària: llibres de text i col·lectiu docent ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 9 - Geografia i història ca
dc.subject.ac Geografia ca
dc.contributor.director Grimalt Gelabert, Miquel
dc.contributor.director Picornell Bauzà, Climent
dc.doctorat Doctorat en Geografia (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record