Methodologies for hardware implementation of reservoir computing systems

Show simple item record

dc.contributor.author Alomar Barceló, Miquel L.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2019-02-01T09:09:39Z
dc.date.available 2019-02-01T09:09:39Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148908
dc.description.abstract [eng] Inspired by the way the brain processes information, artificial neural networks (ANNs) were created with the aim of reproducing human capabilities in tasks that are hard to solve using the classical algorithmic programming. The ANN paradigm has been applied to numerous fields of science and engineering thanks to its ability to learn from examples, adaptation, parallelism and fault-tolerance. Reservoir computing (RC), based on the use of a random recurrent neural network (RNN) as processing core, is a powerful model that is highly suited to time-series processing. Hardware realizations of ANNs are crucial to exploit the parallel properties of these models, which favor higher speed and reliability. On the other hand, hardware neural networks (HNNs) may offer appreciable advantages in terms of power consumption and cost. Low-cost compact devices implementing HNNs are useful to support or replace software in real-time applications, such as control, medical monitoring, robotics and sensor networks. However, the hardware realization of ANNs with large neuron counts, such as in RC, is a challenging task due to the large resource requirement of the involved operations. Despite the potential benefits of hardware digital circuits to perform RC-based neural processing, most implementations are realized in software using sequential processors. In this thesis, I propose and analyze several methodologies for the digital implementation of RC systems using limited hardware resources. The neural network design is described in detail for both a conventional implementation and the diverse alternative approaches. The advantages and shortcomings of the various techniques regarding the accuracy, computation speed and required silicon area are discussed. Finally, the proposed approaches are applied to solve different real-life engineering problems. ca
dc.description.abstract [cat] Inspirades en la forma en què el cervell processa la informació, les xarxes neuronals artificials (XNA) es crearen amb l’objectiu de reproduir habilitats humanes en tasques que són difícils de resoldre mitjançant la programació algorítmica clàssica. El paradigma de les XNA s’ha aplicat a nombrosos camps de la ciència i enginyeria gràcies a la seva capacitat d’aprendre dels exemples, l’adaptació, el paral·lelisme i la tolerància a fallades. El reservoir computing (RC), basat en l’ús d’una xarxa neuronal recurrent (XNR) aleatòria com a nucli de processament, és un model de gran abast molt adequat per processar sèries temporals. Les realitzacions en maquinari de les XNA són crucials per aprofitar les propietats paral·leles d’aquests models, les quals afavoreixen una major velocitat i fiabilitat. D’altra banda, les xarxes neuronals en maquinari (XNM) poden oferir avantatges apreciables en termes de consum energètic i cost. Els dispositius compactes de baix cost implementant XNM són útils per donar suport o reemplaçar el programari en aplicacions en temps real, com ara de control, supervisió mèdica, robòtica i xarxes de sensors. No obstant això, la realització en maquinari de XNA amb un nombre elevat de neurones, com al cas de l’RC, és una tasca difícil a causa de la gran quantitat de recursos exigits per les operacions involucrades. Tot i els possibles beneficis dels circuits digitals en maquinari per realitzar un processament neuronal basat en RC, la majoria d’implementacions es realitzen en programari usant processadors convencionals. En aquesta tesi, proposo i analitzo diverses metodologies per a la implementació digital de sistemes RC fent ús d’un nombre limitat de recursos de maquinari. Els dissenys de la xarxa neuronal es descriuen en detall tant per a una implementació convencional com per als distints mètodes alternatius. Es discuteixen els avantatges i inconvenients de les diferents tècniques pel que fa a l’exactitud, velocitat de càlcul i àrea requerida. Finalment, les implementacions proposades s’apliquen a resoldre diferents problemes pràctics d’enginyeria. ca
dc.description.abstract [spa] Inspiradas en la forma en que el cerebro procesa la información, las redes neuronales artificiales (RNA) se crearon con el objetivo de reproducir habilidades humanas en tareas que son difíciles de resolver utilizando la programación algorítmica clásica. El paradigma de las RNA se ha aplicado a numerosos campos de la ciencia y la ingeniería gracias a su capacidad de aprender de ejemplos, la adaptación, el paralelismo y la tolerancia a fallas. El reservoir computing (RC), basado en el uso de una red neuronal recurrente (RNR) aleatoria como núcleo de procesamiento, es un modelo de gran alcance muy adecuado para procesar series temporales. Las realizaciones en hardware de las RNA son cruciales para aprovechar las propiedades paralelas de estos modelos, las cuales favorecen una mayor velocidad y fiabilidad. Por otro lado, las redes neuronales en hardware (RNH) pueden ofrecer ventajas apreciables en términos de consumo energético y coste. Los dispositivos compactos de bajo coste implementando RNH son útiles para apoyar o reemplazar al software en aplicaciones en tiempo real, como el control, monitorización médica, robótica y redes de sensores. Sin embargo, la realización en hardware de RNA con un número elevado de neuronas, como en el caso del RC, es una tarea difícil debido a la gran cantidad de recursos exigidos por las operaciones involucradas. A pesar de los posibles beneficios de los circuitos digitales en hardware para realizar un procesamiento neuronal basado en RC, la mayoría de las implementaciones se realizan en software mediante procesadores convencionales. En esta tesis, propongo y analizo varias metodologías para la implementación digital de sistemas RC utilizando un número limitado de recursos hardware. Los diseños de la red neuronal se describen en detalle tanto para una implementación convencional como para los distintos métodos alternativos. Se discuten las ventajas e inconvenientes de las diversas técnicas con respecto a la precisión, velocidad de cálculo y área requerida. Finalmente, las implementaciones propuestas se aplican a resolver diferentes problemas prácticos de ingeniería. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 288 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Methodologies for hardware implementation of reservoir computing systems ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type
dc.subject.udc 53 - Física ca
dc.contributor.director Rosselló Sanz, José Luis
dc.contributor.director Canals Guinand, Vicente José
dc.doctorat Doctorat en Física (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics