Diseño y validación de un instrumento para la evaluación de competencias en enfermeras de práctica avanzada (IECEPA)

Show simple item record

dc.contributor.author Sastre Fullana, Pedro
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2019-02-12T12:23:46Z
dc.date.available 2019-02-12T12:23:46Z
dc.date.issued 2019-02-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148964
dc.description.abstract [cat] El progressiu desenvolupament i implantació de nous rols d'Infermeria de Pràctica Avançada (IPA) al llarg de tot el món ha generat una diversitat d'enfocaments en la gènesi i desenvolupament d'aquestes infermeres no exempt de controvèrsia i ambigüitat conceptual. Un dels elements fonamentals d'aquest procés, la delineació de mapes de competències i estàndards professionals resulta igualment molt dispar. Per abordar aquest assumpte es va dur a terme una revisió de la literatura que inclogués mapes de competències específics per rols reconeguts d' IPA, elaborats per organismes i institucions reguladores de cada país o servei de salut, dels quals van ser seleccionats 119 documents de literatura científica i 92 de literatura grisa i documents corporatius. Una primera revisió de contingut d'aquests documents va permetre identificar 17 dominis competencials transversals a nivell internacional i un conjunt inicial de competències professionals que englobava 211 ítems. Sobre aquesta base es va dur a terme un estudi mitjançant consens d'experts a través de la tècnica Delphi, que ha estat aplicada amb freqüència al desenvolupament d'escales i instruments de mesura, mitjançant un procés multietapa iteratiu, en què les successives rondes es fonamenten en els resultats previs obtinguts amb l'objectiu de consensuar aquells dominis (clústers de competències relacionades) i aquelles competències, pertinents a l'entorn de la pràctica avançada segons l'opinió d'un panell d'experts seleccionat exprofés. El resultat d'aquesta fase de consens es va materialitzar en un proto-instrument de 12 dominis i 54 competències que va ser sotmès a un procés posterior de validació clinimétrica, amb un procés d'anàlisi que va consistir en una seqüència de tres passos basat en una combinació d'anàlisi factorial exploratòria (AFE) i anàlisi factorial confirmatòria (AFC). A la primera ronda, es van sotmetre a anàlisi els components principals mitjançant el mètode Varimax de rotació ortogonal. El procés va incloure la prova preliminar per justificar l'anàlisi utilitzant el determinant de la matriu de correlació, el test de Bartlett i l'índex KMO. El criteri de Kaiser es va implementar per a l'extracció dels factors. En l'anàlisi confirmatori a què va ser sotmès el constructe factorial resultat de l'anàlisi exploratòria es va veure que els test de normalitat univariada i multivariada no van detectar problemes d'anormalitat, i el valor de kurtosis Multivariant va obtenir un valor adequat de 1.216. Els resultats van mostrar un bon ajust general per al model de vuit factors que comprenia un còmput final de 44 competències. Aquest estudi ha donat com a resultat l'Instrument per a l'Avaluació de Competències en Infermeres de Pràctica Avançada (IACIPA), que ha mostrat validesa per a l'avaluació de competències específiques de la Infermeria de Pràctica Avançada amb aplicabilitat en qualsevol àmbit del sistema sanitari espanyol, amb independència del grau de desenvolupament o implementació dels rols d'IPA. ca
dc.description.abstract [spa] El progresivo desarrollo e implantación de nuevos roles de Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) a lo largo de todo el mundo ha generado una diversidad de enfoques en la génesis y desarrollo de estas enfermeras no exento de controversia y ambigüedad conceptual. Uno de los elementos fundamentales de este proceso, la delineación de mapas de competencias y estándares profesionales resulta igualmente muy dispar. Para abordar este asunto se llevó a cabo una revisión de la literatura que incluyese mapas de competencias específicos para roles reconocidos de EPA, elaborados por organismos e instituciones reguladoras de cada país o servicio de salud, de los que fueron seleccionados 119 documentos de literatura científica y 92 de literatura gris y documentos corporativos. Una primera revisión de contenido de estos documentos permitió identificar 17 dominios competenciales transversales a nivel internacional y un conjunto inicial de competencias profesionales que englobaba 211 ítems. Sobre esta base se llevó a cabo un estudio mediante consenso de expertos a través de la técnica Delphi, que ha sido aplicada con frecuencia al desarrollo de escalas e instrumentos de medida, mediante un proceso multi-etapa iterativo, en las que las sucesivas rondas se fundamentan en los resultados previos obtenidos con el objetivo de consensuar aquellos dominios (clústeres de competencias relacionadas) y aquellas competencias, pertinentes al entorno de la práctica avanzada según la opinión de un panel de expertos seleccionado exprofeso. El resultado de esta fase de consenso se materializó en un proto-instrumento de 12 dominios y 54 competencias que fue sometido a un proceso posterior de validación clinimétrica, con un proceso de análisis que consistió en una secuencia de tres pasos basado en una combinación de análisis factorial exploratorio (AFE) y análisis factorial confirmatorio (AFC). En la primera ronda, se sometieron a análisis los componentes principales mediante el método Varimax de rotación ortogonal. El proceso incluyó la prueba preliminar para justificar el análisis utilizando el determinante de la matriz de correlación, el test de Bartlett y el índice KMO. El criterio de Kaiser se implementó para la extracción de los factores. En el análisis confirmatorio al que fue sometido el constructo factorial resultado del análisis exploratorio se vio que los test de normalidad univariada y multivariada no detectaron problemas de anormalidad, y el valor de Kurtosis Multivariante obtuvo un valor adecuado de 1.216. Los resultados mostraron un buen ajuste general para el modelo de ocho factores que comprendía un cómputo final de 44 competencias. Este estudio ha dado como resultado el Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA), que ha mostrado validez para la evaluación de competencias específicas de la Enfermería de Práctica Avanzada con aplicabilidad en cualquier ámbito del sistema sanitario español, con independencia del grado de desarrollo o implementación de los roles de EPA. ca
dc.description.abstract [eng] The ongoing spread and implementing of Advanced Practice Nursing (APN)'s roles worldwide has resulted in a wide range of approaches to origin and development of these nurses, which involves controversy and conceptual ambiguity. One of the essential elements of this process, which is the drawing up of competency maps and standards of practice, has proved also to be markedly dissimilar. In order to address this issue, it was decided to review the literature including specific competency maps to APN recognized roles, being developed by each country's or healthcare services' regulating institutions and bodies, among which 119 scientific literature documents as well as 92 grey literature and corporate documents were selected. After performing a first analysis of the mentioned documents' contents, a group of 17 transversal competency domains at an international level as well as a professional skills' initial set encompassing 211 items emerged. On this basis, a research was conducted by consensus using the Delphi technique, that has been frequently used to the development of measurement scales and instruments by an iterative multi-stage process, where successive rounds are based on achieved previous results, in order to reach an agreement on those domains (related competencies' clusters) and competencies, relevant to the scope of advanced practice according to the opinion of an experts panel being selected on purpose. The outcome of this consensus step comes into being as a proto-instrument including 12 domains and 54 competencies, which was subjected to a further clinimetric validation process, through an analysis process consisting of a three-steps sequence based on a combination of Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). In the first round, the main components were analyzed by using the Varimax orthogonal rotation. The process contained a preliminary test to substantiate the analysis, with the help of the determinant of the correlation matrix as well as the Bartlett's test and KMO index. Kaiser criterion was used in order to extract the factors. From the confirmatory analysis that the factor construct underwent after exploratory analysis, it transpired that univariate and multivariate normality tests did not find any abnormality challenges, and the results of multivariate Kurtosis delivered a proper value of 1,216. The results showed a good fit value to the eight-factors model, which comprehended a final tally of 44 competencies. This research has resulted in the Instrument for Competence Assessment in Advanced Practice Nurses (known by its Spanish acronym IECEPA), which has proved to be useful to specific competences' assessment in Advanced Practice Nursing and susceptible to being applied in any area of the Spanish healthcare system, regardless of APN levels of development or implementation. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 261 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Infermeria de Pràctica Avançada, Competències Professionals, Estàndards de Pràctica, Mètode Delphi, Consens d'Experts, Validació Clinimétrica, Avaluació de Competències, Anàlisi Factorial Exploratori, Anàlisi Factorial Confirmatori, Escala ca
dc.subject.other Enfermería de Práctica Avanzada, Competencias Profesionales, Estándares de Práctica,Método Delphi, Consenso de Expertos, Validación Clinimétrica, Evaluación de Competencias, Análisis Factorial Exploratorio, Análisis Factorial Confirmatorio, Escala ca
dc.subject.other Advanced Practice Nursing, Professional Competencies, Standards of Practice, Delphi Method, Expert Consensus, Clinimetric Validation, Competency Assessment, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Scale ca
dc.title Diseño y validación de un instrumento para la evaluación de competencias en enfermeras de práctica avanzada (IECEPA) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 61 - Medicina ca
dc.subject.udc 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.ac Infermeria ca
dc.contributor.director De Pedro Gómez, Joan Ernest
dc.contributor.director Morales Asencio, José Miguel


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics