Les publicacions periòdiques de la part forana de Mallorca des dels anys setanta fins a l'actualitat

Show simple item record

dc.contributor.author Puigserver Pou, Rafel
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2019-02-18T11:20:26Z
dc.date.available 2019-02-18T11:20:26Z
dc.date.issued 2019-02-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148983
dc.description.abstract [cat] - Introducció Tot i que l’existència de la premsa local a alguns municipis de Mallorca s’inicià a finals del segle XIX, des de principis dels anys setanta, han anat sorgint als diferents municipis de Mallorca, publicacions de caire local amb la missió d’informar, formar i entretenir als ciutadans respecte a la situació política, econòmica, social i cultural dels pobles. - Contingut de la investigació La premsa forana es caracteritza per ser uns mitjans poc professionalitzats, per l’heterogeneïtat en la periodicitat de les publicacions, així com també del seu àmbit de difusió, per presentar la realitat local amb consciència identitària i sovint ecològica, per la seva contribució a la normalització lingüística i al propòsit de fer país, i per ser publicacions editades per entitats o associacions sense ànim de lucre. Per tant la premsa forana ha desenvolupat una gran tasca en el procés de normalització democràtica i a l’impuls de l’autogovern, a difondre la llengua i cultura pròpia de Mallorca, i en alguns casos en la difusió de la consciència nacional dels territoris de parla catalana. Algunes d’aquestes publicacions es varen constituir en l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, per tal de preservar els seus interessos comuns, tant econòmics com de continguts periodístics i temàtics. Una entitat que, gràcies a la seva tasca i gestions, ha contribuït a la supervivència de moltes d’aquestes publicacions. - Conclusió La seva popularitat i proximitat dels continguts converteixen la premsa forana, en uns mitjans molt llegits i arrelats en els seus àmbits de difusió, que és sobretot local. La premsa forana constitueix doncs, un moviment cívic amb un cert compromís amb el país, i que enriqueixen el marc comunicacional de les Illes Balears. ca
dc.description.abstract [spa] - Introducción Aunque la existencia de la prensa local en algunos municipios de Mallorca se inició a finales del siglo XIX, desde principios de los años setenta, han ido surgiendo en los diferentes municipios de Mallorca, publicaciones de carácter local con la misión de informar, formar y entretener a los ciudadanos respecto a la situación política, económica, social y cultural de los pueblos. - Contenido de la investigación La prensa forana se caracteriza por ser unos medios poco profesionalizados, por la heterogeneidad en la periodicidad de las publicaciones, así como también de su ámbito de difusión, para presentar la realidad local con conciencia identitaria ya menudo ecológica, por su contribución a la normalización lingüística y el propósito de hacer país, y por ser publicaciones editadas por entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto la prensa foránea ha desarrollado una gran labor en el proceso de normalización democrática y al impulso del autogobierno, a difundir la lengua y cultura propia de Mallorca, y en algunos casos en la difusión de la conciencia nacional de los territorios de habla catalana. Algunas de estas publicaciones se constituyeron en la Asociación de Prensa Forana de Mallorca, con el fin de preservar sus intereses comunes, tanto económicos como de contenidos periodísticos y temáticos. Una entidad que, gracias a su labor y gestiones, ha contribuido a la supervivencia de muchas de estas publicaciones. - Conclusión Su popularidad y cercanía de los contenidos convierten la prensa foránea, en unos medios muy leídos y arraigados en sus ámbitos de difusión, que es sobre todo local. La prensa foránea constituye pues, un movimiento cívico con cierto compromiso con el país, y que enriquecen el marco comunicacional de las Islas Baleares. ca
dc.description.abstract [eng] - Introduction Although the existence of the local press in some municipalities of Mallorca began in the late nineteenth century, since the early seventies, have emerged in the different municipalities of Mallorca, publications of local character with a mission to inform, educate and entertain citizens about political, economic, social and cultural situation of peoples. - Content of research The Premsa forana (local press) is characterized by being a little professionalized media, heterogeneity in the frequency of publication, as well as its scope of dissemination, to present local reality environmentally conscious identity, often for their contribution to linguistic normalization and the purpose of the country, and for being publications issued by entities or non-profit associations. Therefore the Premsa forana has developed a great job in the process of democratic normalization and the promotion of self-government, to spread the language and culture of Mallorca, and in some cases in spreading national awareness of Catalan-speaking territories. Some of these publications constituted the Associació de Premsa Forana de Mallorca (Press Association), in order to preserve their common, both economic and journalistic content and thematic interests. An entity that, through their work and efforts, has contributed to the survival of many of these publications. - Conclusion His popularity and closeness of the contents become the Premsa forana, in a widely read and rooted in their areas of diffusion, which is mainly local media. The foreign press therefore constitutes a civic movement with a commitment to the country, and that enrich the communication part of the Balearic Islands. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 354 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Història contemporània ca
dc.subject.other Història de la premsa ca
dc.subject.other Associacionisme ca
dc.subject.other Cultura ca
dc.subject.other Llengua ca
dc.subject.other Identitat ca
dc.title Les publicacions periòdiques de la part forana de Mallorca des dels anys setanta fins a l'actualitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 050 - Publicacions en sèrie ca
dc.subject.udc 070 - Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació ca
dc.subject.udc 93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local ca
dc.subject.ac Història contemporània ca
dc.contributor.director Serra Busquets, Sebastià
dc.doctorat Doctorat en Humanitats i Ciències Socials (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics