Tendències del pes corporal i factors associats a la població adulta de les Illes Balears (2000-2010)

Show simple item record

dc.contributor.author Coll Villalonga, Josep Lluís
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2019-03-04T10:52:00Z
dc.date.available 2019-03-04T10:52:00Z
dc.date.issued 2019-03-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149061
dc.description.abstract [cat] L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha indicat que el sobrepès i l’obesitat són un dels principals problemes sanitaris del segle XXI. El 2014, més de 1900 milions de persones adultes (majors de 18 anys) tenien excés de pes corporal, dels quals més de 600 milions eren obeses. Al 1999-2000 l’estudi ENIB determinà una prevalença de sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears del 27.8% i del 13.1%, respectivament. Els canvis socials vists en la primera dècada del segle XXI en les nostres Illes, i la tendència del nostre país a augmentar l’obesitat, suggereixen un arrelament de l’epidèmia del sobrepès i l’obesitat en la població adulta de les Illes Balears. L’objectiu general d’aquesta Tesis Doctoral és conèixer la prevalença actual de sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears (18-55 anys), avaluar la tendència de sobrepès i obesitat en el període 2000-2010, i determinar els seus factors predictius. El 2010, la prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal de la població adulta de les Illes Balears va ser del 29.4%, de l’11.2% i del 33.1%, respectivament. Els homes presentaren major prevalença de sobrepès i obesitat abdominal que les dones (24.9% i 29.7%, respectivament). La prevalença d’obesitat s’incrementà del 5.1% al 8.3% en els adults joves (18-35 anys). Aquest increment de prevalença d’obesitat no estigué associat amb el gènere, la procedència o l’estat professional. Malgrat això, mentre que la prevalença de sobrepès/obesitat incrementà entre els individus inactius, disminuí entre els actius. En el cas de les dones joves (18-35 anys), la prevalença de sobrepès/obesitat disminuí un 58% en aquelles en estat laboral actiu. En el cas de les dones de mitjana edat (36-55 anys), no hi hagué diferències en la prevalença de sobrepès/obesitat i el nivell educatiu fou la única variable associada. El 75% de la població adulta de les Illes Balears mostrava insatisfacció amb la seva imatge corporal i quasi la meitat (45.1%) no mostrà símptomes de preocupació amb el seu pes corporal, sent les dones les que mostraren més insatisfacció amb la seva imatge corporal que els homes. Les dones nascudes a Amèrica del Sur mostraren un major grau d’insatisfacció amb la seva imatge corporal i una major conscienciació amb el seu pes. En el període 2000-2010 no es veieren canvis en l’estimació del pes, alçada i IMC per part de la població adulta de les Illes Balears. Els homes amb un pes normal i la població obesa de mitjana edat (36-55 anys) de les Illes Balears mostraren un augment de sensibilitat en l’estimació de l’IMC. La prevalença de dislipidèmia en la població adulta de les Illes Balears va ser del 23.3%. Aquesta prevalença s’associà a l’edat, el sexe –en els homes-, l’excés de pes corporal, l’obesitat abdominal, el consum de tabac i la Síndrome Metabòlica. Els adults joves (18-35 anys) es mostraren com un grup d’alt risc sanitari. Tot i la tendència mostrada d’augmentar l’obesitat en el període 2000-2010, declararen un major grau de satisfacció amb la seva imatge corporal que els adults de mitjana edat. A més, s’observà com un 12.8% presentava dislipidèmia, i només 1 de cada 10 en tenia coneixement. Per tant, l’increment de l’epidèmia de l’obesitat en la població adulta jove i l’elevat risc cardiovascular que presenta la població balear, juntament amb l’elevat grau d’insatisfacció corporal, suggereix la revisió de les actuals polítiques sanitàries. La implantació de programes centrats en la divulgació de les conseqüències de l’excés de pes amb la promoció d’una alimentació sana i de l’activitat física regular hauria de ser assolit com un dels principals objectius de les autoritats sanitàries de les Illes Balears. ca
dc.description.abstract [spa] La Organización Mundial de Salud (OMS) ha descrito el sobrepeso y obesidad como uno de los principales problemas sanitarios del siglo XXI. En el 2014, más de 1900 millones de personas adultas (más de 18 años) presentaban exceso corporal. Durante 1999-2000 el estudio ENIB determinó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad de la población adulta de las Islas Baleares era 27.8% y del 13.1%, respectivamente. Con los cambios sociales de las islas durante la primera década del siglo XXI y la tendencia de nuestro país a aumentar la obesidad, la epidemia de sobrepeso y obesidad parece haber arraigado en la población adulta de las Islas Baleares. El objetivo de esta Tesis Doctoral se centra en determinar la prevalencia actual de sobrepeso y obesidad de la población adulta de las Islas Baleares, analizar la tendencia del sobrepeso y obesidad en el período 2000-2010, y determinar sus factores predictivos En el año 2010, la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal de la población adulta de las Islas Baleares fue del 29.4%, del 11.2% y del 33.1%, respectivamente. Si bien no se observaron diferencias entre sexos en la prevalencia de obesidad, los hombres presentaron mayor prevalencia de sobrepeso (35.9%) y obesidad abdominal (37.9%) que las mujeres (24.9% i 29.7%), respectivamente. La prevalencia de obesidad incrementó del 5.1% al 8.3% en los adultos jóvenes (18-35 años), incremento que no se asoció ni al género, procedencia o actividad profesional. A pesar de ello, mientras que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en los individuos inactivos, disminuyó en los activos. En el caso de las mujeres jóvenes (18-35 años), la prevalencia de sobrepeso/obesidad disminuyó un 58% en aquellas laboralmente activas. En el caso de las mujeres de mediana edad (36-55 años), no hubo diferencias en la prevalencia de sobrepeso/obesidad y el nivel educativo fue la única variable asociada. El 75% de la población adulta de las Islas Baleares presentaba insatisfacción con su imagen corporal y casi la mitad no manifestaba síntomas de preocupación con su imagen corporal, siendo las mujeres las que presentaban mayor insatisfacción con la imagen corporal frente a los hombres 81.0% y 67.1%, respectivamente. Así, las mujeres nacidas en América del Sur que eran las que presentaban mayor grado de insatisfacción con su imagen corporal, también eran las que presentaban mayor grado de concienciación con su peso. En el período 2000-2010, todo y aunque se observó un aumento de la población que no aportó su estimación del peso y talla, los resultados no reflejaron cambios en la estimación del peso, talla e IMC por parte de la población adulta de las Islas Baleares. Los hombres con un peso normal y la población obesa de mediana edad (36-55 años) de las Islas Baleares mostraron un aumento de sensibilidad en la estimación del IMC. La prevalencia de dislipidemia en la población adulta de las Islas Baleares fue del 23.3%, asociada al edad el sexo –en el caso de los hombres–, el exceso de peso corporal, la obesidad abdominal, el consumo de tabaco y el Síndrome Metabólico. Los adultos jóvenes (18-35 años) se mostraron como un grupo de alto riesgo sanitario. A pesar de la tendencia al aumento de obesidad en el período 2000-2010, expresaron un mayor grado de satisfacción con su imagen corporal que los adultos de mediana edad (36-55 años). Además, se observó cómo un 12.8% presentaba dislipemia, y solamente uno de cada diez mostraba conciencia de la situación. Por todo ello, el incremento de la epidemia de la obesidad en la población adulta joven, el elevado riesgo cardiovascular y el elevado grado de insatisfacción corporal que presenta la población balear, sugieren la revisión de las actuales políticas sanitarias. La implantación de programas centrados en la divulgación de las consecuencias del exceso de peso y la promoción de una alimentación sana y de la actividad física regular deberían considerarse como uno de los principales objetivos de las autoridades sanitarias de las Islas Baleares. ca
dc.description.abstract [eng] The World’s Health Organisation (WHO) has stated that overweight and obesity are some of the most important problems of the XXIst century. In 2014, more than 1900 millions of adults (people older than 18) suffered body weight excess and more than 600 millions of them were obese. The Study on Nutrition of the Balearic Islands (ENIB) 1999-2000 was the first study to evaluate the prevalence of overweight and obesity among the adult population of the Balearic Islands, with an overweight and obesity prevalence of 27.8% and 13.1%, respectively. The social changes seen during the first decade of the XXIst century on the Balearic Islands (e.g.: population raise and changes on life-styles and dietary patterns) and a tendency in Spain of obesity raising suggest a propensity of overweight and obesity among the adult population of the Balearic Islands. The main objective of this Doctoral Thesis is to know the current prevalence of overweight and obesity among the adult population of the Balearic Islands (18-55 years old) and to evaluate the tendency of overweight and obesity during the 2000-2010 period and to determine the predictive factors (e.g.: socio-demographic changes, life-styles, leisure physical activity and self-perception of body image). In 2010, the prevalence of overweight, obesity and abdominal obesity among the adult population of the Balearic Islands (18-55 years old) was 29.4%, 11.2% and 33.1%, respectively. While no differences between sexes were observed on obesity prevalence –11.8% among men and 10.8% among women–, men showed higher overweight and abdominal obesity values than women. Even though no changes on overweight/obesity prevalence among the adult population of the Balearic Islands were seen during the first decade of the XXIst century, the obesity prevalence rose from 5.1% to 8.3% among young adults (18-35 years old). While overweight/obesity and abdominal obesity prevalence were associated to a low educational level, physical activity was related to a lower obesity and abdominal obesity level. In this sense, while the obesity prevalence among the female adult population was stable during the 2000-2010 period, a raise on overweight among young jobless women was seen. The 75% of the adult population of the Balearic Islands were unsatisfied with their body image and almost half of them (45.1%) did not appear worried with their body weight, being the women (81.0%) the ones to show a higher risk of being unsatisfied with their body image, compared to men (67.1%). In this sense, women born in South America were more unsatisfied with their body image and more conscious about their weight. During the period 2000-2010, although results show a raise in the percentage of people who did not give their estimate of height, weight and BMI, in a general way a change was not seen on those matters. Men with a normal weight and middle-aged obese population (36 to 55 years old) from the Balearic Islands showed a raise on the awareness of their BMI. The prevalence of dyslipidemia among the adult population of the Balearic Islands was 23.3%. This prevalence was related to age, sex –men–, body weight excess, abdominal obesity, tobacco consumption and Metabolic Syndrome. The group of young adults (18-35 years old) was shown as a high sanitary risk group. Even though there was a rising obesity tendency during the 2000-2010 period, they showed a higher level of satisfaction with their body image than the middle-age adults. Moreover, it was seen how a 12.8% showed dyslipidemia but only1 out of 10 knew about it. This way, the raise of the obesity epidemic among young adults and the high cardiovascular risk seen in the Balearic Islands population, alongside a high degree of corporal non-satisfaction suggests a review of the current sanitary policies. The implementation of programmes centred on the divulgation of the consequences of weight excess and promoting healthy eating and regular physical activity should be achieved as one of the main objectives by the Balearic Islands authorities. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 230 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Sobrepès ca
dc.subject.other Adult ca
dc.subject.other Obesitat ca
dc.subject.other Imatge corporal ca
dc.subject.other Dislipèmia ca
dc.subject.other Illes Balears ca
dc.title Tendències del pes corporal i factors associats a la població adulta de les Illes Balears (2000-2010) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 57 - Biologia ca
dc.subject.udc 61 - Medicina ca
dc.subject.udc 612 - Fisiologia ca
dc.subject.udc 616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins ca
dc.subject.ac Descripció i anàlisi nutricional dels col·lectius humans ca
dc.contributor.director Tur Marí, Josep Antoni
dc.contributor.director Bibiloni Esteva, Maria del Mar
dc.doctorat Doctorat en Nutrició Humana (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics