Efecte de la salinitat sobre el creixement i la reproducció d’espècies de Crithmo-Limonietea

Show simple item record

dc.contributor Gil Vives, Lorenzo
dc.contributor.author Ribas Serra, Arnau
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-05-08T10:05:27Z
dc.date.issued 2018-09-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149347
dc.description.abstract [cat] Les espècies de litoral, com per exemple les de Crithmo-Limonietea, es troben constantment sotmeses a la salinitat, fet que comporta que hagin desenvolupat mecanismes per a sobreviure a aquests ambients. Crithmum maritimum i Lotus cytisoides són dues espècies pròpies d’aquest hàbitat a les Illes Balears. Es va avaluar la germinació de C. maritimum en condicions salines i es varen realitzar mesures de productivitat i de marcadors d’estrès oxidatiu per ambdues espècies. C. maritimum va demostrar tenir una forta afectació de la germinació per la salinitat. Però, la recuperació de la germinació, un cop s’ha produït el rentat de sals i les condicions són més favorables, és elevada. Aquesta baixa afectació causada per la toxicitat iònica es dóna a causa de la protecció que confereixen les cobertes externes del mericarpi a la llavor. El creixement de C. maritimum es veu fortament afectat per la salinitat, amb nivells de malondialdehid (MDA) i activitats enzimàtiques de la catalasa (CAT), la superòxid dismutasa (SOD), la glutatió reductasa (GRd) i la glutatió peroxidasa (GPx) incrementades a mesura que augmenta la salinitat. L. cytisoides va demostrar tenir un menor èxit reproductiu en condicions de salinitat mitjanes i elevades, amb una resposta antioxidant semblant a la de C. maritimum però amb una major tolerància a la salinitat, sent capaç de fer front a salinitats de fins al 50% d’aigua de la mar. Paràmetres com la producció de flors i fruits es varen veure fortament afectats per salinitats mitjanes i elevades, així com el quallat de les llavors. ca
dc.description.abstract [eng] Coastal species, such as Crithmo-Limonietea, are constantly subjected to salinity. For this reason, they have developed mechanisms to survive in these environments. Crithmum maritimum and Lotus cytisoides are two species characteristics of this habitat in the Balearic Islands. The germination of C. maritimum was evaluated under saline conditions. Productivity and oxidative stress markers were checked for both species. C. maritimum had a strong affectation on germination by salinity. However, the recovery of the germination is high once the washing of salts has taken place and the conditions are more favourable. The low impact caused by ionic toxicity is due to the protection given by the external covers of the mericarp to the seed. The growth of C. maritimum was strongly affected by salinity, with levels of malondialdehyde (MDA) and enzymatic activities of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione reductase (GRd) and glutathione peroxidase (GPx) increased at higher salinities. L. cytisoides showed a lower reproductive success in medium and high salinity conditions, with an antioxidant response similar to C. maritimum and a higher tolerance to salinity. It was able to cope with salinities up to 50% of sea water. Parameters such as the production of flowers and fruits were strongly affected by medium and high salinity, as well as the seed set. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 58 - Botànica ca
dc.subject.other halòfites, Crithmum maritimum, Lotus cytisoides, germinació, salinitat, estrès oxidatiu, biologia reproductiva ca
dc.subject.other halophytes, Crithmum maritimum, Lotus cytisoides, germination, salinity, oxidative stress, reproductive biology ca
dc.title Efecte de la salinitat sobre el creixement i la reproducció d’espècies de Crithmo-Limonietea ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:39:34Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics