New Contributions on the Determinants of International Tourism Demand: Weather, Travel Diseases and Income

Show simple item record

dc.contributor.author Waqas Awan, Aon
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-05-28T11:16:55Z
dc.date.available 2019-05-28T11:16:55Z
dc.date.issued 2019-05-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149394
dc.description.abstract [eng] In the last two decades, there have been significant researches that focus on association between climate change and tourism. However, researchers also have shown how income is more important variable than temperature, for international tourism demand. This thesis deeply analyzes three of these topics that include both short-term and long-term prospective. This thesis, not only, evaluated climate change effect on tourist flow, but also consider travel related diseases impact on international tourism demand. Moreover, most significant variable, income has been explored separately, with some new insights. The analysis includes both time series and panel data, with multiple statistical techniques including ARIMAX and Gravity model. The studies result will contribute significantly by overcoming current limitations and enhanced information for policy making. ca
dc.description.abstract [cat] En les últimes dues dècades, s'han dut a terme múltiples investigacions que han centrat la seva atenció en les interrelacions entre el canvi climàtic i el turisme. Amb tot, els investigadors han mostrat com la renda acaba sent el més important que la temperatura a l’hora de determinar la demanda turística internacional. Aquesta tesi analitza amb profunditat tres temes que inclouen tant prospectiva a curt termini com a llarg termini. Aquesta tesi persegueix així, en primer lloc, avaluar l'efecte del canvi climàtic sobre el flux turístic de manera directe a través de l’anàlisi de les condicions meteorològiques sobre l’interès turístic d’un destí, en segon lloc, considerar l'impacte de les malalties relacionades amb els viatges sobre la demanda turística internacional i, en tercer lloc, aprofundir en la variable més significativa en el models de demanda, la renda, per millorar les prediccions a llarg termini. L'anàlisi es du a terme amb l’estudi de les sèries temporals i amb dades del panell, amb diverses tècniques estadístiques, incloent ARIMAX i els models gravitacionals. Els resultats dels estudis s’esperi que contribueixen significativament al coneixement de l’àrea i permetin una formulació de polítiques més acurada. ca
dc.description.abstract [spa] En las últimas dos décadas, se han realizado importantes investigaciones centradas en las interrelaciones entre el cambio climático y el turismo. En este sentido, sin embargo, los investigadores han demostrado que la renta acaba siendo una variable más relevante que la temperatura la hora de determinar la demanda turística internacional. Esta tesis analiza en profundidad tres temas que inciden en la prospectiva de la demanda turística a corto y a largo plazo. Esta tesis, persigue así, no sólo evaluar el los efectos de las condiciones meteorológicas sobre los flujos turísticos, sino que también considerar el impacto de las enfermedades infecciosas sobre la demanda turística internacional y finalmente analizar el papel de la renta con el fin de presentar algunas ideas nuevas sobre su impacto a largo plazo. El análisis incluye tanto series temporales como datos de panel, con múltiples técnicas estadísticas, como ARIMAX y el modelo de gravedad. El resultado de estos estudios se espera que puedan contribuir significativamente a superar las limitaciones actuales y permitan una mejora en la formulación de políticas más ajustada ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 138 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title New Contributions on the Determinants of International Tourism Demand: Weather, Travel Diseases and Income ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 33 - Economia ca
dc.subject.udc 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject.ac Economia Aplicada ca
dc.contributor.director Rosselló Nadal, Jaume
dc.contributor.director Santana Gallego, Maria
dc.contributor.tutor Ramos Mir, Vicente


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record