Valoració de la presència de miARNs d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat

Show simple item record

dc.contributor Serra Vich, Francisca
dc.contributor.author Roig Abraham, Joan
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-09-10T10:35:06Z
dc.date.available 2019-09-10T10:35:06Z
dc.date.issued 2019-09-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149838
dc.description.abstract [cat] L’obesitat és una patologia multifactorial i complexa que genera gran preocupació en les societats occidentals per la seva creixent incidència en la població, cada cop en individus més joves. Part de la investigació sobre el seu diagnòstic primerenc es centra en els microARN (miARN), molècules d’uns 19-23 nucleòtids amb cert potencial de modular l’expressió gènica i epigenètica, presents en pràcticament tots els fluids biològics. La seva relació amb l’obesitat i altres factors associats a aquesta patologia és prou coneguda. Aquest treball pretén, en primer lloc, posar a punt la metodologia per la seva recollida, emmagatzematge i extracció a partir de mostres de saliva, i l’anàlisi posterior dels seus nivells i expressió en aquest fluid, especialment del miR-222. S’ha disposat d’un grup experimental format per 101 voluntàries (normopès=69, obès=32), dones d’entre 18 i 45 anys, de les quals s’han analitzat les característiques antropomètriques i de la dieta per correlacionar-ho amb possibles canvis en l’expressió dels miARN. S’ha observat com la gran majoria de les voluntàries segueixen dietes desequilibrades, amb un perfil hipoglucídic, hiperlipídic i hiperproteic. S’han aconseguit determinar les condicions de presa i emmagatzematge de mostres de saliva i optimitzar un protocol basat en el mètode de miRvana® per l’extracció de l’ARN total. S’ha caracteritzat el perfil de Small RNA i miARN per mitjà d’electroforesi automatitzada, i s’han quantificat els nivells d’aquests diferents tipus d’ARN, arribant a la conclusió que la cohort obesa tendeix a presentar una major expressió dels diferents tipus d’ARN que la cohort normopès. En la mateixa línia, l’anàlisi de l’expressió del miR-222 per mitjà de RT-PCR ha revelat una expressió més elevada en la cohort obesa que en la normopès, però no de forma estadísticament significativa, ja que s’ha observat una variabilitat considerable entre individus del mateix grup experimental. Finalment, s’ha vist una correlació negativa entre l’expressió del miR-222 i la ingesta lipídica en individus obesos, mostrant una possible modulació d’aquest miR-222 per mitjà de la dieta. En conjunt, aquestes evidències podrien contribuir a incrementar el coneixement en l’estudi dels miARN en els fluids biològics, especialment en saliva, la seva relació amb l’obesitat i la seva modulació per determinats nutrients de la dieta. Aquest coneixement i la seva aplicació a futures mares abans de la gestació podria contribuir al desenvolupament de noves estratègies per a la prevenció de l’obesitat en la descendència ca
dc.description.abstract [eng] Obesity is a multifactorial and complex disease that concerns in western societies because of their increasing incidence in the population, specially in young people. Part of research is focused on its diagnosis based on microRNA (miRNA), molecules of about 19-23 nucleotides with a potential to modulate gene expression and epigenetics, which are present in virtually all biological fluids. Their relation with obesity and other factors associated with this pathology is well known. This work aims, firstly, to develop the methodology for their collection, storage and extraction from saliva samples, and the subsequent analysis of their levels and expression in this fluid, especially the expression of miR-222. An experimental group of 101 volunteers (control=69, obese=32), women between 18 and 45 years old, were recruited. Their anthropometric and diet characteristics were analysed and correlated with the changes in miRNA expression. We observed that most of volunteers follow unbalanced diets, with a hypoglycemic, hyperlipidic and hyperproteic profile. Moreover, in this work we determined the conditions for collecting and storing saliva samples, and we proposed a modified protocol based on the miRvana® method for extracting the total RNA. The profile of Small RNA and miRNA were characterized by automated electrophoresis, and the levels of these types of RNA were quantified, reaching the conclusion that the obese cohort tends to present a higher expression of the different types of RNA than the control cohort. Similarly, the expression of miR-222, measured by RTPCR, revealed a higher expression in the obese group than in control group, but not statistically significant, since a considerable variability among individuals of the same experimental group was observed. Finally, a negative correlation between the expression of miR-222 and lipid intake in obese volunteers was also observed, suggesting that diet could modulate this type of miRNA in a different way, depending on the anthropometric profile of the volunteers. Overall, these evidences could contribute to increase the knowledge in the study of the miRNA in the biological fluids, specially in saliva, their relation to obesity and their modulation by some nutrients of the diet. This knowledge and its application to future mothers before pregnancy could contribute to find new strategies to prevent of obesity in offspring. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights nfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Obesitat ca
dc.subject.other MicroARN ca
dc.subject.other Biomarcador ca
dc.subject.other MiR-222 ca
dc.subject.other Epigenètica ca
dc.title Valoració de la presència de miARNs d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics