L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Crespí Bibiloni, Bàrbara
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:19:12Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150006
dc.description.abstract [cat] La societat actual és molt heterogènia i canviant. És per aquest motiu, que vivim una època on metodologies innovadores tenen cabuda dins el món educatiu, metodologies que fomenten la inclusió i l’acceptació de la diversitat dins les aules intentant, així, arribar a tot l’alumnat. En aquest treball es presenta el desenvolupament d’una proposta didàctica per a l’assignatura de física i química de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), basada en la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. En aquesta proposta es descriuen una sèrie d’activitats fonamentades en el programa Cooperar per aprendre/Aprendre a cooperar (CA/AC), pel desenvolupament del Bloc 3. Els canvis, del currículum d’ESO de les Illes Balears tot relacionant-lo amb conceptes que apareixen al Bloc 2. La Terra a l’univers de biologia i geologia, la qual cosa ens ofereix una aproximació interdisciplinària d’ambdues matèries. L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que no només ensenya continguts, sinó que, creant grups de treball heterogenis, fomenta la inclusió de tot l’alumnat, ja que potencia les habilitats i capacitats de cada un d’ells. El treball cooperatiu és un contingut més a aprendre, ja que és amb l’ajuda de tots i entre tots que l’equip avança cap a la fita a assolir. ca
dc.description.abstract [spa] La sociedad actual es muy heterogenia y cambiante. Es por este motivo que vivimos una época donde emergen muchas metodologías innovadoras en el mundo educativo, metodologías que fomentan la inclusión y la aceptación de la diversidad dentro de las aulas intentando, así, llegar a todo el alumnado. En el presente trabajo se desarrolla una propuesta didáctica para la asignatura de física i química de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), basa en la metodología de aprendizaje cooperativo. En esta propuesta se describen una serie de actividades basadas en el programa Cooperar para aprender/ Aprender a cooperar (CA/AC), para el desarrollo del Bloque 3. Los cambios, del currículo de ESO de las Islas Baleares relacionándolo con conceptos que aparecen en el Bloque 2. La Tierra en el universo de biología i geología, haciendo que nos ofrezca una visión más interdisciplinar entre estas dos materias. El aprendizaje cooperativo es una metodología que no solo enseña contenidos sino que, creando grupos de trabajo heterogéneos, fomenta la inclusión de todo el alumnado, ya que potencia las habilidades y capacidades de cada uno de ellos. El trabajo cooperativo es un contenido más a aprender, ya que con la ayuda de todos y entre todos el equipo avanza hacia su objetivo ca
dc.description.abstract [eng] Nowadays, we live in a very heterogeneous and changing society. For this reason, innovative methodologies have a place in education; methodologies which foster the inclusion and acceptance of the diversity in the classroom, thus trying to reach each and every student. This Master’s Thesis presents the development of a teaching proposal for the subject of Science (Physics and Chemistry) in the Secondary Compulsory Education (ESO) stage, based on the cooperative learning methodology. In this proposal a series of activities are described, based on the program “Cooperating to Learn/Learning to Cooperate” (CA/AC in Spanish) for the development of the subject’s Block 3. Changes of the Balearic Islands’ ESO curriculum, linking it to the concepts on the Biology subject’s Block 2. The Earth in the universe, which offers an interdisciplinary vision of both subjects.Cooperative learning is a methodology that not only does it teach contents, but through the creation of heterogeneous groups of work, it also promotes the inclusion of all students, since it fosters the skills and abilities of each one of them. Cooperative learning is one more content to learn about, as it is with everyone’s help and working together that the team advances towards the goal to achieve. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 53 - Física ca
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject.other Treball cooperatiu ca
dc.subject.other Proposta didàctica ca
dc.subject.other Ensenyament/aprenentatge ca
dc.subject.other Aprendizaje cooperativo ca
dc.subject.other Propuesta didàctica ca
dc.subject.other Enseñanza/aprendizaje ca
dc.subject.other Programa CA/AC ca
dc.subject.other Cooperative learning ca
dc.subject.other Teaching proposal ca
dc.subject.other Teaching/learning ca
dc.subject.other CA/AC program ca
dc.title L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:14:42Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record