Η αέναη εξάπλωση του τουρισμού. Συνέντευξη με τον Marc Morell

Show simple item record

dc.contributor.author Morell, M.
dc.contributor.author Κτενάς, Γ.
dc.contributor.author Περτσάς, Γ.
dc.date.accessioned 2019-11-07T08:09:46Z
dc.date.available 2019-11-07T08:09:46Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150268
dc.description.abstract Primer paràgraf de la segona plana en comptes de resum: M.M.: Φυσικά υπάρχει μια ενότητα των διαφορετικών μορ- φών που παίρνει ο τουρισμός! Από τη μια, υπάρχει η καταναλω- τική όψη αυτής της ιστορίας, η όψη την οποία προτιμά το μεγαλύ- τερο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο των χωρών που εξάγουν τουρίστες, όσο και αυτών που τους εισάγουν. Έχω προ- σαρμόσει την αφήγησή τους σε ένα πιο μαρξιστικό πλαίσιο σκέ- ψης, στο οποίο αυτή η ποικιλόμορφη βιομηχανία που αποκαλού- με τουρισμό βασίζεται στη μετακίνηση, τη διαμονή, τη διατροφή και τη διασκέδαση των ανθρώπων που επιδιώκουν να ικανοποιή- σουν τον κατασκευασμένο τους πόθο για απόλαυση κάπου αλ- λού από εκεί που είναι συνήθως η βάση της παραγωγικής και ανα- παραγωγικής τους ζωής, όπως και της πλειονότητας των κατα- ναλωτικών τους συνηθειών.
dc.format application/pdf
dc.relation.isformatof https://kaboomzine.gr
dc.relation.ispartof Kaboom. , 2018, vol. 4, p. 105-130
dc.rights , 2018
dc.subject.classification Turisme i hoteleria
dc.subject.other Tourism and Hospitality industry
dc.title Η αέναη εξάπλωση του τουρισμού. Συνέντευξη με τον Marc Morell
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated 2019-11-07T08:09:47Z
dc.subject.keywords turisme
dc.subject.keywords Autenticitat escenificada
dc.subject.keywords Producció de l'espai
dc.subject.keywords Turisme sostenible
dc.subject.keywords Lloguer turístic
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record