Entornos personales de aprendizaje en el desarrollo profesional de los profesores universitarios

Show simple item record

dc.contributor.author Gelabert Caparrós, Juana María
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-12-03T06:59:39Z
dc.date.available 2019-12-03T06:59:39Z
dc.date.issued 2019-12-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150361
dc.description.abstract [cat] - Introducció La finalitat de la recerca és arribar a definir que són els Entorns Personals d’Aprenentatge i les seves possibilitat en la societat actual. - Contingut de la investigació Per a això ens centrarem en conèixer el procés de construcció de cada un dels PLE dels professors universitaris, fet que ens ajudarà a comprendre les estratègies personals i docents emprades, al mateix temps que ens dóna pistes de la projecció futura que pot donar-se en el camp de l'e-learning. Per això considerem imprescindible esbrinar l'organització actual del PLE del professorat, mitjançant la recollida d'informació a través de qüestionaris en profunditat amb la seva anàlisi i posterior construcció del mapa conceptual, per representar el PLE i finalment poder dur a terme una anàlisi del mateix. - Conclusió * Els PLE constitueixen vertaderament una construcció personal  * Sí que trobem relació entre la configuració i, sobretot, en la seva construcció del PLE, i la trajectòria personal en relació amb les TIC  * Cada un dels PLE presenta nivells de complexitat importants  * Es pot observar un ús important d’aplicacions i serveis propis dels EVEA institucionals, en canvi, s’observa un ús escàs d’aplicacions i serveis aliens als EVEA ca
dc.description.abstract [spa] - Introducción La finalidad de la investigación es llegar a definir que son los Entornos Personales de Aprendizaje y sus posibilidades en la sociedad actual. - Contenido de la investigación Para ello nos centraremos en conocer el proceso de construcción de cada uno de los PLE de los profesores universitarios, hecho que nos ayudará a comprender las estrategias personales y docentes empleadas, al mismo tiempo que nos da pistas de la proyección futura que puede darse en el campo del e-learning. Para ello consideramos imprescindible averiguar la organización actual del PLE del profesorado, mediante la recogida de información a través de cuestionarios en profundidad con su análisis y posterior construcción del mapa conceptual, para representar el PLE y finalmente poder llevar a cabo un análisis del mismo. - Conclusiones * Los PLE constituyen verdaderamente una construcción personal * Sí que encontramos relación entre la configuración y, sobretodo, en su construcción del PLE, y la trayectoria personal en relación con las TIC * Cada uno de los PLE presenta niveles de complejidad importantes * Se puede observar un uso importante de aplicaciones y servicios propios de los EVEA institucionales, en cambio, se observa un uso escaso de aplicaciones y servicios ajenos a los EVEA ca
dc.description.abstract [eng] - Introduction The purpose of the research is to define what are the Personal Learning Environments and their possibilities in today's society. - Content of the investigation For this we will focus on knowing the process of construction of each of the PLE of university professors, a fact that will help us to understand the personal and teaching strategies used, at the same time that gives us clues of the future projection that can occur in the field of e-learning. For this we consider essential to find out the current organization of the teachers' PLE, by collecting information through in-depth questionnaires with their analysis and subsequent construction of the conceptual map, to represent the PLE and finally to be able to carry out an analysis of it. - Conclusions * PLEs are truly a personal construction * Yes we found a relationship between the configuration and, above all, in its construction of the PLE, and the personal trajectory in relation to TIC * Each of the PLE presents important levels of complexity * You can see an important use of applications and services of the institutional EVEA, however, there is a low use of applications and services outside the EVEA ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 589 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other PLN (Red Personal de Aprendizaje) ca
dc.subject.other PLE (Entornos personales de aprendizaje) ca
dc.subject.other EVEA (Entornos virtuales de Enseñanza-aprendizaje) ca
dc.subject.other EV (Entorno Virtual) ca
dc.title Entornos personales de aprendizaje en el desarrollo profesional de los profesores universitarios ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.udc 378 - Ensenyament superior. Universitats ca
dc.subject.ac Gestión de contenidos y de conocimiento ca
dc.contributor.director Salinas Ibáñez, Jesús
dc.doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics