La foto-identificació com eina de reconeixement individual de quatre poblacions animals: el cas d'Acherontia atropos (Lepidoptera: Sphingidae), d’Hemorrhois hippocrepis (Squamata: Colubridae), d’Alytes muletensis (Anura: Alytidae) i d’Emys orbicularis (Testudines: Emydidae) a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Piña Fernández, Samuel
dc.contributor.author Ruiz de la Hermosa Amengual, Andreu
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-06T11:56:38Z
dc.date.issued 2019-09-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150844
dc.description.abstract [cat] Les marques naturals han estat cada vegada més utilitzades com a eina per a la identificació d'individual. Una de les tècniques més populars que utilitzen les marques naturals, com a eina de reconeixement individual, és la foto-identificació. La foto-identificació és una alternativa no invasiva al marcatge tradicional, que permet el reconeixement individual de les espècies de manera fiable a través del temps i l'espai. En aquest estudi, el programari APHIS (Automatic Photo Identification), ha estat avaluat com un programari capaç d'identificar individus d'Hemorrhois hippocrepis, d’Alytes muletensis, d’Emys orbicularis i d’Acherontia atropos. Pel que fa a l'estudi de la foto-identificació, es realitzaren dues simulacions de foto-identificació de població artificial tancada, en l'espècie Acherontia atropos i Hemorrhois hippocrepis, i dos estudis poblacionals de foto-identificació en el camp, en l’espècie Alytes muletensis i Emys orbicularis. Per a aquesta identificació individual, es van provar els procediments SPM (Spot Pattern Matching) i ITM (Image Template Matching); aconseguint un èxit del 100% d'individus reconeguts en els dos procediments. Així i tot, el procediment ITM del programari APHIS semblar ser més efectiu al procediment SPM, pel que fa al reconeixement dels individus recapturats d'Hemorrhois hippocrepis i d’Emys orbicularis. ca
dc.description.abstract [eng] Natural marks have increasingly been used as a tool for individual identification. One of the most popular techniques used by natural marks, as an individual recognition tool, is photoidentification. Photo-identification is a non-invasive alternative to traditional marking, which allows individual recognition of species through time and space. In this study, the APHIS (Automatic Photo Identification) software has been evaluated as a software capable of identifying individuals of Hemorrhois hippocrepis, Alytes muletensis, Emys orbicularis and Acherontia atropos. As for the study of photo-identification, two simulations of photoidentification of closed artificial population were performed, to the species Acherontia atropos and Hemorrhois hippocrepis, and two population studies of photo-identification in the field, to the species Alytes muletensis and Emys orbicularis. For this individual identification, the SPM (Spot Pattern Matching) and ITM (Image Template Matching) procedures were tested; achieving 100% success of individuals recognized in both procedures. However, the ITM procedure of the APHIS software appears to be more effective than the SPM procedure, in terms of the recognition of individuals recaptured from Hemorrhois hippocrepis and Emys orbicularis. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 60 - Qüestions generals de les ciències aplicades ca
dc.subject.other Hemorrhois hippocrepis ca
dc.subject.other Acherontia atropos ca
dc.subject.other Alytes muletensis ca
dc.subject.other Emys orbicularis ca
dc.subject.other Foto-identificació ca
dc.subject.other APHIS ca
dc.subject.other Reconeixement individual ca
dc.title La foto-identificació com eina de reconeixement individual de quatre poblacions animals: el cas d'Acherontia atropos (Lepidoptera: Sphingidae), d’Hemorrhois hippocrepis (Squamata: Colubridae), d’Alytes muletensis (Anura: Alytidae) i d’Emys orbicularis (Testudines: Emydidae) a les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:51:06Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record