Proposta de rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al terme municipal d’Alcúdia

Show simple item record

dc.contributor Antonio Horrach, Gabriel
dc.contributor.author Sibole Cabot, Jaume Francesc
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:31:00Z
dc.date.available 2020-03-24T10:31:00Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151643
dc.description.abstract [cat] Es tracta d’un projecte de rehabilitació d’una vivenda unifamiliar en planta baixa entre mitgeres amb ampliació de volum (planta pis) ubicada a primera línia de mar en una zona residencial que dóna a la badia del Port de Pollença i que pertany al terme municipal d’Alcúdia. Degut a la seva ubicació li són d’aplicació les Normes Subsidiàries del Municipi d’Alcúdia i la normativa de Costes. El Reglament General de Costes permet una rehabilitació sense increment de tamany la qual cosa ens ha obligat a realitzar un Estudi de Detall per poder augmentar de volum l’edificació, per això s’han hagut de complir una sèrie de punts dels quals el més destacat és que almenys el 75% de l’alineació de façana de les vivendes que conformen el tram on pertany la nostra ténen un mínim de dues altures. També per motiu de la seva ubicació, hem tengut en compte les condicions meteorològiques que poden afectar al seu indret, sobretot el vent i la humitat. A més, degut a la seva orientació est-oest i que a la façana sud té un habitatge de tres plantes, també hem hagut de realitzar un estudi de les ombres en el solar i en l’edificació per conéixer on hi pot haver sol durant tot l’any i per tant on es poden col·locar les plaques solars i altres extris solars. Per donar sol·lucions constructives adients primer hem analitzat l’estat actual de la vivenda i s’ha fet un estudi de les patologies que li afecten. S’ha decicit mantenir una sèrie d’elements constructius típics de la nostra terra que han funcionat a lo llarg d’anys com són les teules ceràmiques canal i acull, els murs de marès o la coberta inclinada amb cambra d’aire. A pesar de ser una rehabilitació, a conseqüència de l’estat de deteriorament general de la vivenda, hem hagut de calcular tota l’estructura i la cimentació així com la totalitat de les instal·lacions. En relació a l’estructura, com que els antics murs de marès de càrrega han sofert un procés d’arenització i han perdut la seva capacitat portant, hem determinat canviar-la per una estructura metàl·lica de pilars i bigues formades per perfils d’acer galvanitzat protegits per una pintura anticorrosió ja que estan especialment exposats a l’humitat i al salnitre. La principal raó per la qual hem triat l’estructura metàl·lica és la velocitat de construcció, ja que a l’any 2018 una de les vivendes que formen el tram on pertany la que ens ocupa s’haurà d’enderrocar perque està dins el Domini Públic Marítim-Terrestre i ja no es complirà amb l’esmentat 75% d’alineació de façana amb més d’una planta. Per altra part, la cimentació havia de resoldre el problema de l’excentricitat dels pilars mitgers, això s’ha solventat amb una llosa de cimentació perimetral davall la façana de la vivenda i amb sabates aïllades i vigues centradores en l’àrea del garatge. Pel que fa a l’estructura horitzontal, recolzada sobre les bigues d’acer galvanitzat, s’ha decidit fugir dels habituals forjats unidireccionals. En el cas del sostre de la planta baixa està constituit per un forjat de xapa col·laborant on, per evitar vibracions, es col·locarà una làmina anti-impacte. El sostre de la planta pis està format per panells sandvitx. A sobre aquests hi anirà una coberta lleugera tipus tectum, una capa de fibrociment i les teules, deixant així una cambra d’aire a la teulada. En relació a l’envolvent, la façana continuarà essent de marès al qual s’hi donarà una capa protectora per l’interior, ja que es deixarà vist, per tal d’evitar el procés d’arenització. Per l’exterior es revestirà amb un sistema STO-SATE amb aïllant d’EPS i un acabat resistent als agents atmosfèrics. Les mitgeres estan formades per una doble fulla de marès (una ja existent) i enmig un aïllant d’EPS i una petita cambra d’aire. A la coberta l’EPS ja forma part del panell sandvitx i a sobre hi haurà la cambra d’aire que fa d’hivernacle. Al sòl també hi anirà una capa d’EPS sobre una cambra sanitària constituida per càviti i una solera que ens permetrà anivellar el sòl amb la rasant del carrer ja que actualment està per davall d’aquesta. Segons es desprèn de l’anàlisi de les patologies hi ha capil·laritat en pràcticament tots els murs i per fer front a l’humitat que ve del sòl hem resolt posar una capa impermeabilitzant per davall del sanitari i la cimentació. Per altra part, aprofitant que ja tenim una cambra d’aire en la coberta i una altra en el sanitari, creiem que amb una inversió pràcticament nul·la, pot esser interessant aprofitar la diferència de temperatures que es produeix entre les dues cambres si les comunicam a través d’obertures, produint-se un agradable corrent d’aire ascendent a l’estiu, és lo que s’anomena Cambra Solar. Amb això es pretèn aconseguir eficiència energètica emprant sistemes de climatització natural. Degut a la pèssima orientació de l’habitatge que ens ocupa, est-oest, i a l’ombra que li fa la mitgera sud, té poques hores de sol i llum natural, per això hem determinat instal·lar dos túnels solars que faran arribar llum directa del sol des de la coberta fins a la cuina i la sala d’estar. Pel que fa a les instal·lacions, com s’ha comentat abans, s’han hagut de calcular i canviar íntegrament. S’ha tengut en compte el que diu el Reglament General de Costes en relació al consum d’aigua “s’utilitzaran mecanismes, sistemes, instal·lacions i equipaments individuals i/o col·lectius que suposin un estalvi efectiu en el consum d’aigua; en el cas de jardins pel seu reg es fomentarà l’ús de recursos hídrics marginals tals com aigües regenerades o aigües de pluja emmagatzemada”; per això per una part s’aprofitarà un aljub existent a sota la vivenda per recollir les aigües pluvials que serviran pel consum humà, i per altra part es reutilitzaran les aigües grises, que es recolliran en un aljub localitzat al solar, pel reg de la zona enjardinada, obligatòria segons les NNSS. També s’ha tengut en compte el que diu el Reglament General de Costes en relació a l’eficiència energètica “s’acreditarà amb una qualificació energètica, millorant dues lletres o aconseguint una lletra B” en el nostre cas hem demostrat que milloram dues lletres l’eficiència, per això hem fet servir el C3X per l’informe energètic de l’estat actual de la vivenda i el LIDER-CALENER pel de la nova edificació. Les instal·lacions en el seu recorregut horitzontal transcorreran pel fals sostre i pel sanitari i en el recorregut vertical pels murs (generalment dins shunts fets a l’efecte) i dins la cambra d’aire de la doble fulla de la mitgera. Hem dimensionat la xarxa d’AFS i ACS inclosa la de recirculació d’aquesta ja que hi ha més de quinze metres des del punt d’alimentació a l’aparell més llunyà. També s’ha dimensionat el sanejament, les pluvials, la ventilació, l’electricitat i telecomunicacions. Per la climatització s’ha calculat una xarxa de radiadors per la calefacció i splits amb bomba de calor per la refrigeració. L’ACS s’alimentarà amb les Plaques Solars amb el recolzament d’una Caldera instantània. La calefacció també s’alimentarà amb la Caldera instantània. En relació als acabats, a l’interior de la vivenda al sòl hi anirà un paviment continu de resina de color gris en contrast amb els murs tradicionals de marès i un rodapeu d’alumini anoditzat. Els paraments verticals com s’ha dit abans seran de marès vist (menys a la cuina, banys i bugaderia que aniran alicatats) i on hi hagi instal·lacions o pilars i es faci necessari tapar-los aniran recoberts amb PYL. El fals sostre es farà de plaques de guix laminat enganxat a una estructura de perfils metàl·lics que a la vegada es subjectaran a les bigues metàl·liques de l’estructura portant. A l’exterior es pavimentarà amb formigó estampat color gris que continuarà fins a l’interior del garatge, a conjunt amb el paviment continu de resina interior. La fusteria interior serà de fusta de roure. Per la fusteria exterior, degut a que està exposada a les inclemències del temps, hem optat per l’alumini anoditzat i vidres dobles amb cambra d’aire. En aquest cas, com que les vidrieres no tenen cap obstacle que les protegeixi del vent que bufa amb intensitat en aquesta localització, s’ha comprovat la resistència del conjunt front als corrents d’aire amb una aplicació facilitada a la pàgina web del fabricant. En definitiva, amb aquesta proposta de projecte, s’ha intentat tocar el màxim de matèries que hem anat aprenent durant els estudis de Grau en Edificació: -Gestió pel que fa a l’Estudi de Detall . - Estructures pel que fa al càlcul i dimensionat de tota l’estructura. -Instal·lacions pel que fa al càlcul i dimensionat d’aquestes xarxes i a la qualificació energètica. -Construccions pel que fa als detalls constructius en general. -Sostenibilitat pel que fa a l’anàlisi mediambiental, l’estudi de les ombres i la cambra solar. -Patologies pel que fa a l’estudi de les lesions de l’edificació. -Amidaments pel que fa al pressupost. - Prevenció i seguretat pel que fa a l’ESS -Rehabilitació, Dibuix assitit per ordinador, Projectes tècnics, Geotècnia i fonaments, Materials de construcció…
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Proposta de rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al terme municipal d’Alcúdia
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Ampliació
dc.subject.keywords Rehabilitació
dc.subject.keywords Dimensionament
dc.subject.keywords Pressupost


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics