Avaluació de distints mètodes de producció de Paulownia sp. i la possible aplicació de micorizes per a la seva millora

Show simple item record

dc.contributor Bota Salort, Josefina
dc.contributor Baraza Ruiz, Elena
dc.contributor.author Mayol Amengual, Pau
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2020-03-25T09:30:49Z
dc.date.available 2020-03-25T09:30:49Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151805
dc.description.abstract [cat] El cultiu de Paulownia s’ha estès degut als múltiples usos d’aquesta planta, entre ells la possibilitat d’utilitzar-la com a cultiu energètic degut a la ràpida producció de biomassa. En aquest estudi s’ha realitzat una comparativa de diferents mètodes de propagació de Paulownia, concretament s’ha fet una comparativa entre la micropropagació in vitro i l’estaquillat. Dels mètodes de propagació avaluats la micropropagació presenta millors resultats que no pas l’estaquillat. S’ha optimitzat el mètode de micropropagació obtenint resultats significativament millors amb segments axil·lars (P<0,05), i determinat que el protocol d’esterilització més efectiu dels aplicats és l’ús combinat d’Etanol i Hipoclorit sòdic. També s’ha realitzat una comparativa de propagació mitjançant estaquillat a l’hivern i a la primavera, observant-se millors resultats als assajos realitzat a primavera. Per un altre costat s’ha avaluat el paper de les micorizes a aquests sistemes de propagació de Paulownia, a l’aclimatació de les plantes micropropagades i a l’estaquillat. A partir dels resultats obtinguts s’ha determinat que l’ús de micorizes comercials no és adequat, caldria fer més estudis per a establir l’inòcul adequat ja que no es va aconseguir la micorizació en condicions controlades.
dc.description.abstract [eng] Paulownia cultivation has been extended by the multiple uses of this plant, like possibility of using it as an energy crop due to the rapid production of biomass. In the present study a comparison of different methods of Paulownia’s propagation was conducted. Concretely, in vitro micropropagation and cutting multiplication were compared. In vitro micropropagation showed better results than cuttings. Micropropagation method was optimized and getting significantly better results with axillary segments (P <0.05), and has determined that the most effective sterilization protocol is the combined use of ethanol and sodium hypochlorite. A comparative experiment propagation using winter cuttings and spring cuttings was also performed, showing better results using spring plant material. By the other hand, the possible role of mycorrhizae application in cuttings multiplication and ex vitro acclimation was also tested. The results indicate that that the use of commercial mycorrhizal is not adequate as any mycorrhizal infection was observed in any of the assays. Nevertheless, mycorrhizal infection under field conditions was proved. Further studies should be done to establish the appropriate inoculum to use.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Avaluació de distints mètodes de producció de Paulownia sp. i la possible aplicació de micorizes per a la seva millora
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Micropropagació
dc.subject.keywords In vitro
dc.subject.keywords Estaquillat
dc.subject.keywords Paulownia
dc.subject.keywords Micoriza


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record