Contribucions a l'estudi de les implicacions borroses. Noves construccions i aplicacions a l'anàlisi d'imatges

Show simple item record

dc.contributor.author Massanet Massanet, Sebastià
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2020-04-03T16:42:12Z
dc.date.available 2020-04-03T16:42:12Z
dc.date.issued 2020-04-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151949
dc.description.abstract [cat] En aquesta tesi, es tracten i resolen alguns problemes oberts sobre implicacions borroses. Així, es demostra que la llei d’importació és més forta que el principi d’intercanvi. Amb aquest estudi es caracteritzen alguns tipus d'implicacions com les (S,N) i R-implicacions. També es caracteritzen per primera vegada les implicacions f i g-generades de Yager, obtenint caracteritzacions particulars de les implicacions de Reichenbach, Yager i Goguen. En aquest punt, es determina la intersecció d'aquest tipus d'implicacions amb les QL-implicacions. A continuació, s’introdueixen i caracteritzen les h-implicacions a partir del generador additiu d'una uninorma representable. Aquestes implicacions es poden generalitzar obtenint les anomenades implicacions e-generades horitzontals que preserven el principi d'intercanvi. Seguidament, es proposa una nova morfologia basada en t-normes discretes que permet superar el procés de fuzzificació i les seves conseqüències. A partir d'aquesta morfologia, es construeix un nou detector de contorns basat en mesures objectives de rendiment, que obté resultats notables. ca
dc.description.abstract [spa] En esta tesis, se tratan y resuelven algunos problemas abiertos sobre implicaciones borrosas. Así, se demuestra que la ley de importación es más fuerte que el principio de intercambio. Con este estudio se caracterizan algunos tipos de implicaciones como las (S,N) y R-implicaciones. También se caracterizan por primera vez las implicaciones f y g-generadas de Yager, obteniendo caracterizaciones particulares de las implicaciones de Reichenbach, Yager y Goguen. En este punto, se determina la intersección de este tipo de implicaciones con las QLimplicaciones. A continuación, se introducen y caracterizan las h-implicaciones a partir del generador aditivo de una uninorma representable. Estas implicaciones se pueden generalizar obteniendo las llamadas implicaciones e-generadas horizontales que preservan el principio de intercambio. Seguidamente, se propone una nueva morfología basada en t-normas discretas que permite superar el proceso de fuzzificación y sus consecuencias. A partir de esta morfología, se construye un nuevo detector de contornos basado en medidas objetivas de rendimiento, que obtiene resultados notables. ca
dc.description.abstract [eng] In this thesis, we deal with and solve some open problems on fuzzy implications. Thus we prove that the law of importation is stronger than the exchange principle. From this study we characterize some classes of implications such as (S,N) and R-implications. We also characterize Yager’s f and g-generated implications for the first time, obtaining particular cases for the Reichenbach, Yager and Goguen implications. At this point, we determine the intersection of this class of implications with QL-implications. Next, we introduce and characterize h-implications from the additive generator of a representable uninorm. These implications can be generalized obtaining the so-called horizontal e-generated implications which preserve the exchange principle. Furthermore, a new morphology based on discrete tnorms is proposed that allows to overcome the fuzzyfication process and its consequences. From this theory, a new edge detector based on performance measures is constructed obtaining notable results. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 240 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Implicació borrosa, Llei d’importació, Implicació de Yager, H-implicació, Mètode e-generació horitzontal, Morfologia matemática borrosa, T-norma discreta, Detecció de contorns, Mesura de rendiment ca
dc.subject.other Implicación borrosa, Ley de importación, Implicación de Yager, H-implicación, Método generación horizontal, Morfología matemática borrosa, T-norma discreta, Detección de bordes, Medida de rendimiento ca
dc.subject.other Fuzzy implication, Law of importation, Yager’s implication, H-implication, Horizontal e-generation method, Fuzzy mathematical morphology, Discrete t-norm, Edge detection, Performance measure ca
dc.title Contribucions a l'estudi de les implicacions borroses. Noves construccions i aplicacions a l'anàlisi d'imatges ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 004 - Informàtica ca
dc.subject.udc 51 - Matemàtiques ca
dc.subject.ac Ciències de la computació i Intel·ligència Artificial ca
dc.contributor.director Torrens Sastre, Joan
dc.contributor.director González Hidalgo, Manuel
dc.doctorat Doctorat en Matemàtiques (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record