Revisió bibliogràfica de les diferents escales per valorar l’adherència terapèutica en les malalties cròniques

Show simple item record

dc.contributor Bauzà Amengual, Maria de Lluc
dc.contributor.author Valens Amorós, Carme
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-04-30T07:53:27Z
dc.date.available 2020-04-30T07:53:27Z
dc.date.issued 2020-04-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152206
dc.description.abstract [cat] Introducció: La falta d’adherència terapèutica constitueix un important problema assistencial que pot afectar la salut dels pacients i és una de les possibles causes del fracàs dels tractaments. També és rellevant en la pràctica clínica, especialment en el tractament de malalties cròniques. Les escales i tests són una bona mesura per valorar l’adherència terapèutica. Objectius: L’objectiu general consisteix en una revisió bibliogràfica de les diferents escales que existeixen per valorar l’adherència terapèutica en les malalties cròniques i la seva validesa. Estratègia recerca bibliogràfica: S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a les bases de dades Pumbed, Cuiden, BVS, Cinahl i a la bibliografia dels articles seleccionats (2009-2019). Resultats: S’han elegit 26 articles tenint en compte els criteris d’inclusió i exclusió. Existeixen diferents escales per mesurar l’adherència terapèutica. No hi ha diferencies significatives d’adherència entre sexes. Discussió: La majoria d’estudis són de tipus transversal i observacional. Hi ha tres escales que no són vàlids segons l’alfa de Cronbach. També ens trobem amb tres articles exclusivament per malalties cròniques del sexe femení. Aquestes escales es realitzen en l’atenció primària, per tant, també haurien de realitzar-se a altres àrees. La investigació s’hauria de centrar a desenvolupar escales més especifiques per a cada patologia. És important valorar bé l’adherència per detectar precoçment una absència d’ella i així evitar un empitjorament dels símptomes. Conclusions: L’escala més utilitzada és la Morisky Green (MMA-8). També existeixen altres escales creades per patologies més especifiques amb una alta fiabilitat i validesa. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: The lack of therapeutic adherence constitutes an important welfare problem that can affect the health of the patients and is one of the possible causes of the failure of the treatments. It is also relevant in clinical practice, especially in the treatment of chronic diseases. Scales and tests are a good measure to assess therapeutic adherence. Objectives: The general objective consists of a bibliographic review of the different scales that exist to assess the therapeutic adherence to chronic diseases and their validity. Bibliographic research strategy: A bibliographical search has been done in the databases Pumbed, Cuiden, BVS, Cinahl and in the bibliography of the selected articles (2009-2019). Results: 26 articles have been selected taking into account the inclusion and exclusion criteria. They exist different scales to measure the therapeutic adherence. There is not differentiate significant of adherence among sexes. Discussion: Most studies are cross-sectional and observational. There are three scales that are not valid according to Cronbach's alpha. We also find three articles exclusively for chronic female illness. These scales are performed in primary care; therefore, they should also be done in other areas. The research should focus on developing more specific scales for each pathology. It is important to assess the adherence well early to detect an absence of it and thus avoid worsening of the symptoms. Conclusions: The most widely used scale is the Morisky Green (MMA-8). There are also other scales created by more specific pathologies with good reliability and validity. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Adherència terapèutica ca
dc.subject.other Escales ca
dc.subject.other Qüestionaris ca
dc.subject.other Malaltia crònica ca
dc.subject.other Validesa ca
dc.title Revisió bibliogràfica de les diferents escales per valorar l’adherència terapèutica en les malalties cròniques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record