Efectes de la regeneració post-incendi sobre el règim hídric en una conca insular mediterrània mitjançant dades de Teledetecció

Show simple item record

dc.contributor Cristóbal Rosselló, Jordi
dc.contributor.author Arbucias Simon, Clara
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-13T08:07:49Z
dc.date.available 2020-05-13T08:07:49Z
dc.date.issued 2020-05-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152338
dc.description.abstract [cat] Els incendis són esdeveniments importants que afecten en gran mesura la hidrologia, especialment en la regió mediterrània. L’objectiu principal d’aquest present treball és bàsica-ment delimitar dins la conca de la Font de la Vila (municipi d’Andratx) l’incendi del 26 de juliol del 2013 per tal d’analitzar com afecta la regeneració vegetal el règim hídric de la conca a través d’una sèrie temporal d’imatges satèl·lit. Específicament, es pretén entendre la relació entre regeneració vegetal amb el cabal i sediments de la zona d’estudi. Per aquesta raó s’han calculat diferents índexs d’humitat, sequera, estat de la vegetació, temperatura superficial ter-restre mitjançant una sèrie temporal d’imatges Landsat-8 OLI per completar i determinar la possible relació que hi pugui haver. Les dades extretes han estat calculades per un rang tem-poral de 4 anys (des del 2013 fins al 2016) per observar la dinàmica interna dels moments previs i posteriors a l’incendi. Un dels resultats més clars, que s’ha pogut obtenir, és la relació directe entre el cabal i els sediments; a major cabal, majors sediments en suspensió i el com-portament invers de l’índex d’humitat i sequera. ca
dc.description.abstract [eng] Fires are important events that affect hydrology greatly, especially in the Mediterranean region. The main objective of this work is basically to define the fire in the area of Font de la Vila (municipality of Andratx) in the event of July 26, 2013 in order to analyze how vegetal regeneration affected the flow behavior of the basin looking at a series of satellite images. Specially, it is intended to understand the relationship between vegetal regeneration and the flow and silt of the study area. For this reason, different indexes of humidity, drought, vegeta-tion status, earth surface temperature have been calculated by means of a series of Landsat-8 OIL images to complete and determine the possible relationship they have. The data ex-tracted has been calculated within range of 4 years (from 2013 to 2016) to observe the inner dynamics of the pre- and post-fire moments. One of the clearest results that has been obtained is the direct relationship between the flow and the silt; the higher flow rate, the higher the silt suspension and reversed behavior of the humidity and drought index ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Incendi ca
dc.subject.other Regeneració vegetal ca
dc.subject.other Humitat relativa ca
dc.subject.other Cabal ca
dc.subject.other NDVI ca
dc.subject.other TDVI ca
dc.subject.other NDWI2 ca
dc.subject.other Fire ca
dc.subject.other Vegetal regeneration ca
dc.subject.other Relative humidity ca
dc.subject.other Flow ca
dc.title Efectes de la regeneració post-incendi sobre el règim hídric en una conca insular mediterrània mitjançant dades de Teledetecció ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics