Anàlisi i oportunitats de millora en la gestió de residus a la comarca del Raiguer de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Pons Buades, Guillem Xavier
dc.contributor.author Llabrés Ferrer, Elisabet
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-02T15:13:31Z
dc.date.available 2020-06-02T15:13:31Z
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152716
dc.description.abstract [cat] La generació de residus és una problemàtica ambiental present a tot el món, ja que totes les ciutats i comunitats produeixen residus. A la mateixa vegada la població mundial du una tendència creixent i els sistemes capitalistes basats en les societats de consum i els models d’usar i tirar sembla que no tinguin fi, cosa que maximitza les tones de residus que es produeixen cada any. D’aquesta manera per minimitzar els impactes socioambientals vinculats a la generació de residus cal una bona gestió d’aquests, a través d’eines com la prevenció en origen, el reciclatge, la reutilització i les bones conductes ciutadanes. En aquest treball es fa una anàlisi dels sistemes de gestió i recollida de residus a la comarca del Raiguer de Mallorca, ressaltant que l’estudi se centra en els municipis que conformen la Mancomunitat des Raiguer, Inca i Marratxí. Com a resultat, després de comparar els diferents sistemes de recollida de residus i les dades de reciclatge i recollida selectiva de cada municipi, es pot dir que el sistema de recollida selectiva de residus porta a porta amb el pagament per la generació de rebuig resulta ser el més òptim en termes socioambientals, per la qual cosa avui dia la Mancomunitat des Raiguer es troba bastant per davant els municipis d’Inca i Marratxí en l’àmbit del reciclatge i la separació en origen dels residus. Però per tenir bones dades de recollida selectiva de residus cal tenir una ciutadania conscienciada amb la temàtica, i en els municipis de la Mancomunitat des Raiguer es duen a terme campanyes de comunicació ambiental que tot plegat ajuden a que la població participi activament i correctament en el sistema. Per altra banda, a mode d’oportunitats de millora per la gestió de residus que es podrien aplicar a aquesta comarca destaca la possible posada en funcionament de nous mètodes per gestionar els residus d’envasos a través dels SDDR, el foment de l’educació ambiental i la sensibilització ciutadana per aconseguir un canvi actitudinal en la població, i la potenciació de la reutilització i l’economia circular per tal de canviar el sistema actual predominant d’usar i tirar cap a un model més sostenible. Així doncs, totes les oportunitats i millores que es puguin dur a terme a la comarca del Raiguer de Mallorca i els bons resultats que donaria l’aplicació del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta amb pagament per generació de rebuig a tots els municipis analitzats es podria extrapolar a la totalitat de l’illa per tal que els impactes ambientals vinculats a la generació de residus disminuïssin. ca
dc.description.abstract [eng] The generation of waste is a problematic ambient present all over the world, since all the cities and communities produce waste. At the same time the world populace takes a growing trend and the capitalist systems based at the societies of consumption and the models to use and throw seems that do not have end, thing that maximises the tonnes of waste that produce every year. In this way to minimise the ambiental impacts linked at the generation of waste it is necessary a nice management of these, through tools like the prevention at origin, the recycling, the reuse and the nice citizen behaviours. At this work makes an analysis of the systems of management and collection of waste at the region of the Raiguer of Mallorca, concretly at the townships that conform the Mancomunitat des Raiguer, Inca and Marratxí. As a result, after comparing the distinct systems of collection of waste and the data of recycling and selective collection of each township, can say that the system of selective collection of waste door-to-door with the payment for the generation of rejection results being the most optimal at terms enviromentals, thus nowadays the Mancomunitat des Raiguer finds for in front of Inca's townships and Marratxí at the field of the recycling and the separation at origin of the waste. But to have nice data of selective collection of waste it is necessary to have a conscious citizenry with this, and in the municipalities of the Mancomunitat des Raiguer environmental communication campaigns are carried out that help the population to participate adequately and actively in the system. On the other hand, at mode of opportunities of improvement for the management of waste new methods could be applied at this region to manage the waste of containers through the SDDR, the promotion of the ambient education and the citizen sensitisation to achieve an actitudinal change at the population, and the exponentiation of the reuse and the circular economics for to achieve a more sustainable environmental, social and economic model with the planet. Like this then, all the opportunities and improvements that can carry out at the region of the Raiguer of Mallorca and the good results that would give the aplication of the system of selective collection door-to-door with payment for generation of rejection at the municipalities analysed could extrapolate at the totality of the island in order that the ambient impacts linked at the generation of waste diminished. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Residus ca
dc.subject.other Gestió ca
dc.subject.other Recollida selectiva ca
dc.subject.other Medi ambient ca
dc.subject.other Sostenibilitat ca
dc.subject.other Reciclatge ca
dc.subject.other Educació ambiental ca
dc.title Anàlisi i oportunitats de millora en la gestió de residus a la comarca del Raiguer de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics