Preferències visuals en persones amb trastorn de l'espectre autista

Show simple item record

dc.contributor Munar Roca, Enric
dc.contributor.author Herranz Mochales, Clara Alba
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-05T17:10:32Z
dc.date.available 2020-06-05T17:10:32Z
dc.date.issued 2020-06-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152761
dc.description.abstract [cat] L’objectiu del present treball es analitzar si les persones amb Trastorn del Espectre Autista es decanten més pels objectes corbs o pels objectes angulosos. A més de si aquestes preferències estan influenciades per característiques personals com l’obertura a l’experiència, la creativitat i el quocient autista. Amb aquest objectiu es cerca conèixer quines preferències visuals tenen aquestes persones per poder millorar la seva qualitat de vida. Mètode: per dur a terme aquesta investigació, es conta amb 6 participants amb TEA d’alt funcionament, en els quals se’ls administra 5 proves en dues sessions, en la primera, es realitzen la prova de preferència visual, el CREA, l’escala d’obertura a l’experiència i el quocient de l’espectre autista, i en la segona el WAIS III. L’anàlisi de dates es realitzat mitjançant el JASP amb el que s’avalua la comparació de mitjanes en mesures repetides i les taules de correlació entre les variables estudiades i les preferències en els dibuixos, dels quals també es té en conte si aquests contenen ombres o no i si estan fets a ordinador o a mà. Aquests anàlisis s’obtenen tant en la prova paramètrica com en la no paramètrica. Resultats: generalment, no hi ha diferències significatives i han afavorit tant el compliment d’algunes de les hipòtesis com el rebuig d’altres. Així, per una part, les persones amb TEA prefereixen els objectes corbats, fets a ordinador i dibuixats amb línies. Per l’altra part, quant a les correlacions, l’obertura a l’experiència correlaciona més amb els objectes angulosos, la creativitat correlaciona amb una preferència pels objectes corbats, realitzats a mà i amb ombres, i el quocient autista té una menor correlació negativa amb la curvatura, els dibuixos realitzats a mà i les imatges sense ombres. Discussió: la no significació dels resultats està influenciada pel baix efecte de la mostra degut a que aquesta es molt petita. Per tant, es important realitzar futura investigació que, inclogui un major nombre de participants, i també pugui pal·liar el fet de l’escassa investigació que hi ha sobre el tema. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of the present work is to analyze if people with Autism Spectrum Disorder opt for curved or sharp objects. As well as, if these preferences are influenced by personals characteristics as openness to experience, creativity and autism quotient. With this aim we want to know which preferences had this people to improve their live quality. Methodology: to carry out this research, we count with 6 participants with high functioning ASD, that had been administered 5 proves in two sessions. In first one, they do the visual preference proof, the CREA, the openness to experience scale and the autism quotient, and in the second one, the WAIS III. The data analysis, is made by JASP with which we evaluate the comparison of means in repeated measures and the correlation tables between the study variables and the preferences on the drawing, that also include if them have shadows or not and if them are computer-made or hand-made. These analyses are obtained either on the parametric proof or the not parametric proof. Results: generally, they haven’t been significant and have supported either the hypothesis compliance or the rejection of others. Therefore, on the one hand, people with ASD prefer curved objects, computer-made and drawn with lines. On the other hand, as for the correlations, openness to experience correlate more with sharp objects, creativity correlated with curved objects, hand-made and drawn with shadows, and the autism quotient has a less negative correlation with curved objects, hand-made and drawn with lines. Discussion: the no significant results is influenced by the low sample effect owing to this sample is very short. Hence, it is important to make future research, with a bigger sample, and that can also resolve the fact of the limited research about this topic. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós ca
dc.subject.other Trastorn del Espectre Autista ca
dc.subject.other Curvatura ca
dc.subject.other Angulositat ca
dc.subject.other Creativitat ca
dc.subject.other Quocient autista ca
dc.title Preferències visuals en persones amb trastorn de l'espectre autista ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics