Metodologia, motivació acadèmica i disciplina a Batxillerat. Estudi de la seva relació i proposta pràctica a classe de matemàtiques

Show simple item record

dc.contributor Ribas Galumbo, Elisa Nieves
dc.contributor.author Forteza Crespí, Macià
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-07-08T07:51:45Z
dc.date.available 2020-07-08T07:51:45Z
dc.date.issued 2019-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153016
dc.description.abstract [cat] Es presenta un estudi de la motivació acadèmica que presenten els alumnes d’un aula de Batxillerat i la seva relació amb la metodologia docent i els comportaments disruptius a classe. S’exposa també una proposta d’intervenció a classe de Matemàtiques, amb la introducció d’activitats innovadores i treball cooperatiu, que pretén millorar la disciplina a l’aula i la motivació acadèmica. Durant la fase d’observació de les pràctiques a centres educatius s’identifiquen les principals conductes disruptives amb ajuda d’una plantilla d’observació. Aquestes s’inclouen als qüestionaris i formen part de l’anàlisi de dades. L’avaluació del tipus de motivació que presenta l’alumnat es realitza a través de la utilització de la subescala SEMAP-01 d’avaluació motivacional que pertany a l’escala CEAP48. La percepció de la metodologia docent es realitza emprant un qüestionari inclòs a la literatura educativa. Es presenta un anàlisi de dades de les respostes dels qüestionaris pre i post intervenció i les seves conclusions. ca
dc.description.abstract [eng] Study of the academic motivation presented by students in a high school class and their relation to teaching methodology and disruptive behaviour. A proposal for intervention in the Mathematics class is also presented, with the introduction of innovative activities and cooperative work, which aims to improve classroom discipline and academic motivation. During the observation phase of practices in educational centres, the main disruptive behaviours are identified with the help of an observation template. Detected disruptive behaviours are included in the questionnaires and are part of the analysis of data. The assessment of the type of motivation presented by students is carried out using the motivational assessment SEMAP-01, subscale that belongs to the CEAP48 scale. The perception of the teaching methodology is carried out using a questionnaire included in the educational literature. A data analysis of the responses from the pre and post questionnaires and their conclusions is also presented. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 51 - Matemàtiques ca
dc.subject.other Avaluació motivacional ca
dc.subject.other Conducta disruptiva ca
dc.subject.other Treball cooperatiu ca
dc.subject.other Escala CEAP48 ca
dc.subject.other Subescala SEMAP-01 ca
dc.subject.other Motivational evaluation ca
dc.subject.other Disruptive behaviour ca
dc.subject.other Cooperative work ca
dc.subject.other CEAP48 scale ca
dc.subject.other SEMAP-01 subscale ca
dc.title Metodologia, motivació acadèmica i disciplina a Batxillerat. Estudi de la seva relació i proposta pràctica a classe de matemàtiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:07:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record