Intervencions infermeres en cures pal·liatives al pacient oncològic pediàtric

Show simple item record

dc.contributor Bover Bover, Andreu
dc.contributor.author Conrad Mora, Anna Caterina
dc.date.accessioned 2020-09-21T10:33:39Z
dc.date.available 2020-09-21T10:33:39Z
dc.date.issued 2020-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153470
dc.description.abstract [cat] Resum: Les cures pal·liatives aplicades al pacient oncològic pediàtric són essencials per a millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars. Les infermeres, sent els professionals sanitaris que més temps passen a peu de llit, hi juguen un paper clau. Aquesta revisió de la literatura pretén trobar quines són les intervencions infermeres que mostren millors resultats en les cures pal·liatives per a pacients oncològics pediàtrics, a nivell físic, emocional i social. Per tal de fer-ho s’ha realitzat una recerca bibliogràfica manual d’articles publicats entre 2010 i 2020 a BVS, EBSCOhost, PubMed, Ovid MEDLINE, Cochrane i Epistemonikos. S’han inclòs 24 articles en aquest treball, així com un capítol de llibre de cures pal·liatives pediàtriques de l’editorial Panamericana. Els resultats obtinguts permeten tenir una idea bàsica de quines són les intervencions que més s’empren en les cures pal·liatives per a infants amb càncer. No obstant això, hi ha consens a la literatura revisada referent a la manca d’evidència que doni suport a aquestes intervencions. Calen estudis de més pes amb mostres més grans per poder determinar quines són les intervencions infermeres més efectives a l’hora de proporcionar cures pal·liatives al pacient oncològic pediàtric i a les seves famílies. ca
dc.description.abstract [eng] Abstract: Palliative care applied to the pediatric oncologic patient is essential to improve their quality of life and that of their relatives. Nurses, being the health professionals who spend the most time at the bedside, play a key role in pediatric palliative care. This review of the literature aims to find which nursing interventions show best results in palliative care for pediatric cancer patients, on a physical, emotional, and social level. To do this, a manual search of articles published between 2010 and 2020 was carried out in BVS, EBSCOhost, PubMed, Ovid MEDLINE, Cochrane and Epistemonikos. 24 articles have been included in this paper, as well as a book chapter on pediatric palliative care from the “Panamericana” publishing house. The results obtained allow us to have a basic idea of which interventions are most used in palliative care for children with cancer. However, there is consensus in the revised literature regarding the lack of evidence to support these interventions. Larger studies with larger samples are needed to determine the most effective nursing interventions in providing palliative care to the pediatric cancer patient and their families. ca
dc.description.abstract [spa] Resumen: Los cuidados paliativos aplicados al paciente oncológico pediátrico son esenciales para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Las enfermeras, siendo los profesionales sanitarios que más tiempo pasan a pie de cama, juegan un papel clave a la hora de proporcionar estos cuidados. La presente revisión de la literatura pretende encontrar cuáles son las intervenciones enfermeras que muestran mejores resultados en los cuidados paliativos para pacientes oncológicos pediátricos, a nivel físico, emocional i social. Para ello, se ha realizado una búsqueda bibliográfica manual de artículos publicados entre 2010 y 2020 en BVS, EBSCOhost, PubMed, Ovid MEDLINE, Cochrane y Epistemonikos. Se han incluido 24 artículos en este trabajo, junto con un capítulo de libro de cuidados paliativos pediátricos de la editorial Panamericana. Los resultados obtenidos permiten tener una idea básica de cuáles son las intervenciones que más se utilizan en curas paliativas para niños con cáncer. No obstante, existe consenso en la literatura revisada referente a la falta de evidencia que apoye estas intervenciones. Son necesarios estudios de mayor peso con muestras más grandes para poder determinar cuáles son las intervenciones enfermeras más efectivas al proporcionar cuidados paliativos al paciente oncológico pediátrico y a sus familias. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Cures pal·liatives pediàtriques ca
dc.subject.other intervencions infermeria ca
dc.subject.other pacient oncològic pediàtric. ca
dc.subject.other Pediatric palliative care ca
dc.subject.other nursing interventions ca
dc.subject.other pediatric oncologic patient ca
dc.title Intervencions infermeres en cures pal·liatives al pacient oncològic pediàtric ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record