Damping of magnetohydrodynamic waves in solar prominence fine structures

Show simple item record

dc.contributor.author Soler Juan, Roberto José
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2021-03-24T11:42:47Z
dc.date.available 2021-03-24T11:42:47Z
dc.date.issued 24/03/2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155349
dc.description.abstract [cat] Estudiam l'eficiència de varis mecanismes físics per l'esmorteïments de les oscil·lacions MHD enfibres de protuberància. S'analitzen tant oscil·lacions individuals com col·lectives. Combinam càlculs analítics i numèrics. Trobam que el mecanisme més eficient per l'esmorteïment de les oscil·lacions kink és l'absorció ressonant, l'eficiència de la qual és independent del grau d'ionització del plasma i és consistent amb les observacions. Els efectes tèrmics, així com la difusió magnètica, són irrellevants per l'esmorteïment d'oscil·lacions transversals. Pel que fa a oscil·lacions lentes longitudinals, la radiació i les col·lisions entre ions i neutres proporcionen els menors temps d'esmorteïment, que són compatibles amb les observacions. Les ones d'Alfvén també s'investiguen, y obtenim que estan esmorteïdes per les col·lisions entres ions i neutres. No obstant, l'esmorteïment de les ones d'Alfvén no es molt eficient perquè els temps d'esmorteïment teòrics són molt majors que els valors observats. Aquestes conclusions són vàlides tant per oscil·lacions individuals com col·lectives. ca
dc.description.abstract [eng] We study the efficiency of several physical mechanisms for the damping of MHD oscillations in prominence threads. Both individual and collective oscillations are analyzed. We combine analytical treatments and numerical computations. We find that the most efficient mechanism for the damping of kink oscillations is the process of resonant absorption, whose efficiency is independent of the plasma ionization degree and is consistent with the observations. Thermal effects, as well as magnetic diffusion, are irrelevant for the damping of transverse oscillations. Regarding longitudinal, slow oscillations, radiative losses and ion­neutral collisions provide the smallest damping times, which are compatible with the observed values. Alfven waves are also investigated, and we obtain that they are damped by ion­neutral collisions. However, the damping of Alfven waves is not very efficient because the theoretical damping times are much larger than observed values. These conclusions apply for both individual and collective oscillations of threads. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 193 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Coronal seismology ca
dc.subject.other Oscillations ca
dc.subject.other Filaments ca
dc.subject.other Prominences ca
dc.subject.other Magnetohydrodynamic waves ca
dc.subject.other Sismología coronal ca
dc.subject.other Oscilaciones ca
dc.subject.other Filamentos ca
dc.subject.other Protuberancias ca
dc.subject.other Ondas magnetohidrodinámicas ca
dc.subject.other Sismologia coronal ca
dc.subject.other Oscil·lacions ca
dc.subject.other Protuberàncies ca
dc.subject.other Ones magnetohidrodinàmiques ca
dc.title Damping of magnetohydrodynamic waves in solar prominence fine structures ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 53 - Física ca
dc.subject.udc 536 - Calor. Termodinàmica ca
dc.subject.udc 537 - Electricitat. Magnetisme. Electromagnetisme ca
dc.subject.ac Física solar ca
dc.contributor.director Oliver, Ramon
dc.contributor.director Ballester, José Luis
dc.doctorat Doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologies (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics