Implementació de tècniques de tractament de la melodia en infants

Show simple item record

dc.contributor Ballester Coll, Joan Antoni
dc.contributor.author Escrivà Llopis, Joan Lluís
dc.date.accessioned 2021-04-13T09:55:38Z
dc.date.available 2021-04-13T09:55:38Z
dc.date.issued 2021-04-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155399
dc.description.abstract : El present treball està centrat en l’estudi de les tècniques de tractament melòdic per a l’ensenyança en infants. Tot i que la creació de melodies i el seu anàlisi s’inclouen als tractats teòrics musicals, a les primeres etapes de l’ensenyament obligatori està present únicament com a element creatiu manipulable de forma intuïtiva. L’objectiu principal d’aquest estudi és la recopilació de tècniques de tractament melòdic, la selecció les més adequades per a la docència als darrers cursos de primària, mostrant i valorant el funcionament de la seva aplicació en els infants. Aquests objectius s’abordaran amb la compilació bibliogràfica i revisió de les tècniques i la realització d’un estudi experimental aplicat a un centre docent. Aquest estudi conclou que la permutació és la tècnica amb un major grau d’èxit, seguida de la seqüenciació, ornamentació, reducció i retrogradació. No seria recomanable la inversió en aquesta fase. L’edat, la capacitat pròpia de cada individu i el coneixement d’estructures melòdiques basat en l’experiència musical prèvia són factors determinants en la qualitat compositiva de les peces creades. A més, s’han compilat un total de 25 tècniques, de les quals 6 presenten una potencial aplicació en aquesta etapa educativa. La incorporació d’estratègies compositives a primària ha mostrat uns resultats positius en els aprenentatges aconseguits, creacions interessants i un elevat grau de satisfacció de l’alumnat. A més a més, l’eficiència i viabilitat d’un procés d’ensenyament-aprenentatge i la seva integració curricular demostren la idoneïtat d’incorporar nous coneixements compositius en aquesta etapa de l’ensenyança / he present work focuses on the techniques of melodic treatment suitable for teaching young learners. Although the creative process and analyses of new melodies are included in theoretical musical treatises, at the early stages of compulsory education the melody is only considered as a creative element that can be intuitively manipulated. The main aim of this study is to gather the techniques of melodic treatment, select those suitable for teaching at the last primary school grades and describe and evaluate its performance in children. These objectives are addressed through a bibliographic review, a compilation of the known techniques and an experimental study at a teaching centre. The study concludes that permutation is the most successful technique at the primary school, followed by sequencing, ornamentation, reduction and retrograde. However, the inversion would not be advisable for students at this stage. The age, the individual skills and the known melodic structures based on the previous musical experience are crucial factors that determine the compositional quality of the created piece. Moreover, a total of 25 techniques has been compiled, 6 of them having a potential application at this education level. The integration of compositional strategies in primary school has provided positive learning achievements, interesting creations and a high student satisfaction level. Moreover, efficiency and viability of the new teaching-learning processes and its curricular implementation highlights the suitability of incorporating new compositional knowledge at this teaching level. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 78 - Música ca
dc.subject.other Melodia ca
dc.subject.other Composició musical ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.title Implementació de tècniques de tractament de la melodia en infants ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics