Impacto del consumo de marihuana en los resultados académicos de los adolescentes en hogares de acogida frente a los que viven con familia

Show simple item record

dc.contributor Molina Mula, Jesús
dc.contributor.author Munar Barceló, Isabel
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-07-15T06:49:54Z
dc.date.available 2021-07-15T06:49:54Z
dc.date.issued 2021-07-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155661
dc.description.abstract [cat] Introducció: L’etapa de l’adolescència suposa una exposició per primera vegada a substàncies psicoactives. La prevalença del consum de marihuana de cada vegada va en augment, per la qual cosa, depenent d’on siguin criats aquests joves, la seva predisposició variarà. A més, segons la freqüència en la que fumin marihuana, tindran un millor o un pitjor rendiment a l’escola derivat de les conseqüències del consum. Objectiu: L’objectiu d’aquest treball és determinar si hi ha una relació entre el consum de marihuana i els resultats acadèmics, depenent si estan a llars d’acollida o a llars amb els pares biològics. Metodologia: S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a tres bases de dades diferents: PubMed, la Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) i la biblioteca Cochrane. S’han utilitzat descriptors traduïts a l’anglès (MeSH) i s’han limitat als darrers 10 anys de publicació (2011-2021). Els estudis inclosos corresponen als idiomes d’anglès, castellà i portuguès. Resultats: S’han inclòs un total de 24 articles, 13 dels quals son descriptius longitudinals i 4 transversals. Hi ha inclosos 1 assaig clínic, 1 estudi de casos i controls, 3 revisions sistemàtiques i 2 estudis de cohorts. Tots els estudis son quantitatius. Discussió: s’han trobat associacions entre fumar marihuana i ser criat a una llar d’acollida o una llar biparental. També s’han trobat correlacions entre els resultats acadèmics i fumar marihuana. Finalment, s’han trobat associacions entre les llars d’acollida i el rendiment acadèmic. Conclusions: El rendiment acadèmic dels adolescents es veu afectat pel consum de marihuana fumada. Com més elevat sigui aquest consum, s’obtindran pitjors resultats acadèmics. Els joves que estan en llars d’acollida es troben amb una adversitat enfront aquestes dues variables, per la qual cosa, els que varen ser criats a llars per ambdós pares obtindran un major rendiment acadèmic. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: La etapa de la adolescencia supone una exposición por primera vez a substancias psicoactivas. La prevalencia del consumo de marihuana de cada vez va en aumento, por lo que, dependiendo de dónde sean criados estos jóvenes, su predisposición va a variar. A demás, según la frecuencia en la que fumen marihuana, tendrán un mejor o un peor rendimiento en la escuela derivado de las consecuencias del consumo. Objetivo: El objetivo de este trabajo es determinar si hay una relación entre el consumo de marihuana y los resultados académicos, dependiendo si están en hogares de crianza o en hogares con los padres biológicos. Metodología: e ha realizado una búsqueda bibliográfica en tres bases de datos diferentes: PubMed, Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) y la biblioteca Cochrane. Se han utilizado descriptores traducidos al inglés (MeSH) y se han limitado a los últimos 10 años de publicación (2011-2021). Los artículos incluidos corresponden al idioma de inglés, español y portugués. Resultados: Se han incluido un total de 24 artículos, 13 de los cuales son descriptivos longitudinales y 4 transversales. Hay incluidos 1 ensayo clínico, 1 estudio de casos y controles, 3 revisiones sistemáticas y 2 estudios de cohortes. Todos los estudios son cuantitativos. Discusión: Se han encontrado asociaciones entre fumar marihuana y ser criado en hogar de acogida o en hogar biparental. También se han encontrado correlaciones entre los resultados académicos y fumar marihuana. Finalmente, se han encontrado asociaciones entre los hogares de acogida y el rendimiento académico. Conclusiones: El rendimiento académico de los adolescentes se ve afectado por el consumo de marihuana fumada. Cuanto mayor sea este consumo, peores resultados académicos se van a obtener. Los jóvenes que están en hogares de acogida se encuentran en una desventaja frente a estas dos variables, por lo que, los que fueron criados por ambos padres van a tener un mayor rendimiento académico. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: The adolescent stage involves exposure for the first time to psychoactive substances. The prevalence of marijuana use is increasing each time, so depending on where these young people are raised, their predisposition will vary. In addition, depending on the frequency in which they smoke marijuana, they will have a better or a worse performance in school derived from the consequences of consumption. Objective: The objective of this work is to determine if there is a relationship between marijuana use and academic results, depending on whether they are in foster homes or in homes with biological parents. Methodology: A bibliographic search was performed in three different databases: PubMed, Virtual Health Library (VHL) and the Cochrane library. The descriptors have been used were translated into English (MeSH) and have been limited to the last 10 years of publication (2011-2021). The articles included correspond to the language of English, Spanish and Portuguese. Results: A total of 24 articles have been included, 13 of which are longitudinal descriptive and 4 cross-sectional. There are included 1 clinical trial, 1 case-control study, 3 systematic reviews and 2 cohort studies. All studies are quantitative. Discussion: Associations have been found between smoking marijuana and being raised in a foster home or two-parent home. Correlations have also been found between academic results and smoking marijuana. Finally, associations have been found between foster homes and academic performance. Conclusions: The academic performance of adolescents is affected by the use of smoked marijuana. As higher is this consumption, worse academic results will be obtained. Young people who are in foster homes are at a disadvantage compared to these two variables, so those who were raised by both parents will have a higher academic performance. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject 615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.subject.other Fumar marihuana ca
dc.subject.other Rendiment acadèmic ca
dc.subject.other Cases d’acollida ca
dc.subject.other Fumar marihuana ca
dc.subject.other Rendimiento académico ca
dc.subject.other Hogares de acogida ca
dc.subject.other Adolescent ca
dc.subject.other Marihuana smoking ca
dc.subject.other Academic performance ca
dc.subject.other Foster care ca
dc.title Impacto del consumo de marihuana en los resultados académicos de los adolescentes en hogares de acogida frente a los que viven con familia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics