Prevalença de manifestacions ansiosodepressives en estudiants de Grau de la Universitat de les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Tortella Feliu, Miquel Rafel
dc.contributor Servera Barceló, Mateu
dc.contributor.author Mercadal Capó, Marina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-10-21T11:39:15Z
dc.date.issued 2020-06-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155907
dc.description.abstract [cat] En consonància amb les elevades taxes de prevalença dels trastorns psicològics al conjunt de la població, i especialment els d’ansietat i depressius, s’estima que a prop d’un terç dels estudiants universitaris presenten símptomes compatibles amb algun d’aquests trastorns. I això en un rang d’edat en el qual debuten un nombre important de trastorns psicològics o quan es fa més evident la interferència associada a alteracions prèvies, fent dels estudiants universitaris una població de risc per a qui el cribratge d’aquests problemes pot ser especialment adequat. Així, el primer objectiu d’aquest treball va ser el d’estimar la prevalença puntual de símptomes ansiosodepressius en una mostra representativa dels estudiants de grau de la nostra universitat (n = 1186), mitjançant diversos instruments de cribratge. El segon objectiu va ser el d’analitzar la precisió dels instruments emprats i fer una estimació de la prevalença puntual dels trastorns psicològics a partir de les dades provinents d’una submostra de 60 participants que accediren a fer una entrevista diagnòstica estructurada. Aproximadament el 30% de la mostra va reportar símptomes elevats d’ansietat i el 35% de depressió, essent aquests els dos tipus de problemes comportamentals més freqüents. Pel que fa a l’estimació de prevalença puntual de trastorns psicològics, les xifres oscil·len – segons sigui la precisió de l’instrument a partir del qual la facem – entre el 19,2% i el 27,3% per a qualsevol d’aquests trastorns, d’entre el 24,5% i el 26,6% per a la presència qualsevol trastorn d’ansietat i d’entre el 9,2% i el 12,9% per als trastorn depressius. En tots els casos les taxes de prevalença són més altes a les dones que en els homes. Els resultats es discuteixen en relació als potencials avantatges del cribratge i de la precisió dels instruments utilitzats. ca
dc.description.abstract [eng] Consistently with high prevalence rates of psychological disorders within the population, especially anxiety and depressive disorders, it is estimated that approximately a third of college students have compatible symptoms with some of these disorders. This is more evident in a range of age in which a significant number of psychological disorders debut or when the associated inference to prior problems is more evident, making college students a population at risk for whom the screening these problems can be especially appropriated. The first aim of this study was to estimate the prevalence of anxiety-depressive symptoms in a representative sample of undergraduate students at our university (n = 1186), using different screening instruments. The second aim was to analyze the accuracy of the instruments used and make an estimate of the point prevalence of psychological disorders based on data from a subsample of 60 participants who acceded to a structured diagnostic interview. About 30% of the sample showed high symptoms of anxiety and 35% of depression, being the two most common types of behavioral problems. As for the estimate of the specific prevalence of psychological disorders, the values range – depending on the accuracy of each instrument – between 19,2% and 27,3% for any of these disorders, between 24,5% and 26,6% for any type of anxiety disorder, and between 9,2% and 12,9% for de depressive disorders. In all cases, women’s prevalence taxes are higher than men’s. The results are discussed by covering the potential advantages of the screening and the accuracy of the instruments used. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 616.89 - Psiquiatria. Psicopatologia ca
dc.subject.other Trastorns mentals ca
dc.subject.other Ansietat ca
dc.subject.other Depressió ca
dc.subject.other Cribratge ca
dc.subject.other Prevalença puntual ca
dc.subject.other Estudiants universitaris ca
dc.subject.other Mental disorders ca
dc.subject.other Anxiety ca
dc.subject.other Depression ca
dc.subject.other Screening ca
dc.subject.other Point prevalence ca
dc.subject.other College students ca
dc.title Prevalença de manifestacions ansiosodepressives en estudiants de Grau de la Universitat de les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:13:04Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics