Assetjament escolar en les escoles primàries. Intervenció enfermera

Show simple item record

dc.contributor Bover Bover, Andreu
dc.contributor.author Amengual Vidal, Maria
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-06-22T12:36:18Z
dc.date.available 2022-06-22T12:36:18Z
dc.date.issued 2022-06-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/159262
dc.description.abstract [cat] Un estudiant és assetjat quan està exposat de manera repetida a accions negatives per part d'un o més estudiants, sense capacitat per defensar-se. Cada cop es fa més evident la necessitat d'actuar sobre aquest tema per l'increment de casos i les repercussions devastadores que tenen sobre la víctima, a més que l'assetjament es considera un problema important de salut publica i és un fenomen generalitzat en els països industrialitzats. L'objectiu general d'aquest treball és conèixer l'impacte que té l'assetjament i les possibles intervencions d'educació per la salut en els centres d'educació primària duts a terme per la infermera d'atenció primària, motiu pel qual es du a terme un recerca bibliografia a diferents bases de dades d'on s'obtenen 28 articles. Dels quals s'extreu que ens trobem davant una situació on la majoria de les conseqüències succeeixen a la víctima, la qual pot presentar diversos símptomes molt varis tant físics com psicològics. A més, els alumnes no consideren que tant el professorat com les normes de conducta de l'escola abordin aquest tipus de situacions de la manera idònia. Les persones involucrades en l'assetjament poden presentar diverses característiques algunes de les quals estan influïdes per la criança dels pares. El que sí que s'evidencia és que hi ha una relació de poder on la víctima és considerada vulnerable. A part, també és important destacar les característiques dels centres educatius que també poden influir en el percentatge de casos d'assetjament. Després de considerar totes aquestes característiques, ens trobem amb una llista de diferents programes que pretenen prevenir l'assetjament des de diverses perspectives com poden ser abordar-lo des de videojocs, des de la millor formació dels professors o la millora en la criança per part dels pares, entre d'altres. Per tant, es conclou que es fa evident la necessitat d'una infermera escolar que dugué a terme intervencions efectives i atraients pels alumnes per reduir l'assetjament escolar, a part d'una millor formació de professors i millor criança per part dels pares. ca
dc.description.abstract [spa] Un estudiante es asediado cuando está expuesto de manera repetida a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes, sin capacidad para defenderse. Cada vez se hace más evidente la necesidad de actuar sobre este tema por el incremento de casos y las repercusiones devastadoras que tienen sobre la víctima, además que el acoso se considera un problema importante de salud pública y es un fenómeno generalizado en los países industrializados. El objetivo general de este trabajo es conocer el impacto que tiene el acoso y las posibles intervenciones de educación por la salud en los centros de educación primaria llevados a cabo por la enfermera de atención primaria, motivo por el cual se lleva a cabo una investigación bibliografía a diferentes bases de datos de donde se obtienen 28 artículos. De los cuales se extrae que nos encontramos ante una situación donde la mayoría de las consecuencias suceden a la víctima, la cual puede presentar varios síntomas muy varios tanto físicos como psicológicos. Además, los alumnos no consideran que tanto el profesorado como las normas de conducta de la escuela aborden este tipo de situaciones de la manera idónea. Las personas involucradas en el acoso pueden presentar varias características algunas de las cuales están influidas por la crianza de los padres. El que sí que se evidencia es que hay una relación de poder donde la víctima es considerada vulnerable. Aparte, también es importante destacar las características de los centros educativos que también pueden influir en el porcentaje de casos de acoso. Después de considerar todas estas características, nos encontramos con una lista de diferentes programas que pretenden prevenir el acoso desde varias perspectivas como pueden ser abordarlo desde videojuegos, desde la mejor formación de los profesores o la mejora en la crianza por parte de los padres, entre otros. Por lo tanto, se concluye que se hace evidente la necesidad de una enfermera escolar que llevó a cabo intervenciones efectivas y atrayentes por los alumnos para reducir el acoso escolar, aparte de una mejor formación de profesores y mejor crianza por parte de los padres. ca
dc.description.abstract [eng] A student is besieged when repeatedly exposed to negative actions by one or more students, without the ability to defend themselves. The need to act on this issue is becoming increasingly apparent due to the increase in cases and the devastating impact they have on the victim, as well as the fact that harassment is considered a major public health problem and is a widespread phenomenon in the industrialised countries. The general aim of this work is to know the impact of harassment and possible health education interventions on primary education centers carried out by the primary care nurse, which is why a bibliography inquiry is carried out at different databases from which 28 articles are obtained. We are faced with a situation where most of the consequences are the victim, which may present various symptoms, both physical and psychological. In addition, pupils do not consider that both teachers and school norms of conduct address such situations in the right way. People involved in harassment may present various features, some of which are influenced by parent raising. What is evident is that there is a power relationship where the victim is considered vulnerable. In addition, it is also important to highlight the characteristics of educational establishments which can also influence the percentage of cases of harassment. After considering all these features, we have a list of different programmes that aim to prevent harassment from various perspectives such as video games, better teacher training or better parenting, among others. It therefore concludes that the need for a school nurse to make effective and attractive interventions by pupils to reduce bullying is evident, as well as better teacher training and better parent raising. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Nins ca
dc.subject.other educació en salut ca
dc.subject.other assetjament escolar ca
dc.subject.other infermeria d’atenció primària Niño ca
dc.subject.other educación en salud ca
dc.subject.other acoso escolar ca
dc.subject.other enfermería de atención primaria Child ca
dc.subject.other Health education ca
dc.subject.other bullying ca
dc.subject.other primary care nursing ca
dc.title Assetjament escolar en les escoles primàries. Intervenció enfermera ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics