Estudi de la biologia reproductiva de l’orquídia gegant (Barlia robertiana) a l’illa de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Rita Larrucea, Juan
dc.contributor.author Sánchez Rosa, Emilio José
dc.date.accessioned 2016-01-15T08:13:49Z
dc.date.available 2016-01-15T08:13:49Z
dc.date.issued 2016-01-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1632
dc.description.abstract [cat] Les orquídies son plantes que han desenvolupat un gran vincle amb el medi que les envolta. Aquesta relació ha arribat a tal nivell de sofisticació que 1/3 del total de les espècies que requereixen d’un pol∙linitzador per a formar llavors no els hi ofereixen cap tipus de recompensa , sinó que els enganen. Barlia robertiana es d’aquest tipus d’orquídia però a l’illa de Mallorca encara no s’ha vist la seva pol·linitza ció de manera natural, i es vol comprovar si realment necessita d’un pol∙linitzador. Com també es volen observar els fruits per veure si presenten llavors viables es realitzen pol·linitzacions manuals amb totes les possibilitats (autogàmia, geitonogàmia i al·logàmia) a més de controls. Els resultats mostren un elevat nombre de llavors amb embrió, sobretot les que provenen del tractament al·logàmia, corroborant així la teoria de la pol·linització creuada. L’escassa viabilitat de les llavors del tractament autogàmia passiv a mostren clarament que aquesta planta necessita d’un pol·linitzador per a formar llavors. Com es tracta de l’orquídia gegant, ha estat relativament còmode replegar dades biomètriques. Aquestes dades m ostren que les plantes més altes son les més exuberants, i aparentment les que major probabilitat de fecundació tenen. Apart, mostren un patró a la mida de les fulles i un resultat poc aclaridor sobre el nombre de flors a la inflorescència. ca
dc.description.abstract [eng] Orchids are plants that have developed a great bond with the surrounding environment. This relationship has reached such a level of sophistication that 1/3 of all species that require a pollinator to form seeds are rewardless orchids, they deceive their pollinators. Barlia robertiana is this type of orchid but on the island of Mallorca has not yet seen its pollination naturally, and I want to check if Barlia really need a pollinator. I want to observe the fruits to see if they have viable seeds, so I do hand pollinations with all possibilities (autogamy, geitonogamy and alogamy) plus controls. The results show a high number of seeds with embryos, especially the seeds that come from alogamy treatment, corroborating the theory of cross-pollination. The low seed viability of passive autogamy treatment clearly shows that this plant requires a pollinator to form seeds. As is the giant orchid, has been relatively comfortable collect biometric data. These data show that taller plants are the lushest, and apparently they have a higher probability of fertilization. The data also show a pattern in leaf size and an inconclusive result on the number of flowers in the inflorescence. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 58 - Botànica
dc.title Estudi de la biologia reproductiva de l’orquídia gegant (Barlia robertiana) a l’illa de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Barlia robertiana ca
dc.subject.keywords Mallorca ca
dc.subject.keywords Pol·linització creuada ca
dc.subject.keywords Orquídia no recompensa ca
dc.subject.keywords Biologia reproductiva ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics