Estudi de la biologia reproductiva de l’orquídia Anacamptis coriophora

Show simple item record

dc.contributor Rita Larrucea, Juan
dc.contributor.author Llabrés Fernández, Gregorio
dc.date.accessioned 2016-01-22T11:31:34Z
dc.date.available 2016-01-22T11:31:34Z
dc.date.issued 2016-01-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1695
dc.description.abstract [esp] La família Orchidaceae presenta una gran varietat de mecanismes de pol·linització, els quals, en el 65% de les espècies de la família, consisteixen en utilitzar una sèrie de reclams, tant físics com químics, per atreure el pol·linitzador que, en visitar la flor, és recompensat. En aquest estudi s’ha seleccionat una espècie que és present a l’illa de Mallorca, Anacamptis coriophora, on els objectius són estudiar quin o quins mecanismes utilitza per a reproduir-se, tenguent en compte el fruit set i la viabilitat de les llavors que es produeixen, així com les possibles relacions d’aquests paràmetres amb les característiques morfològiques de la planta. El mecanisme més exitós ha resultat ser l’al·logàmia, ja que, dels tractaments que han donat lloc a la fructificació, és l’únic que ha produït llavors viables. Els paràmetres biomètrics estudiats no han tengut correlacions significatives amb l’eficàcia biològica. Les flors, distribuïdes en grups funcionals, han actuat predominantment com a masculines. També s’ha determinat quin és el pol·linitzador que garanteix el transport de pol·len entre els individus de l’espècie: Megascolia bidens, que podria ser important per la seva possible relació amb Orchis palustris, espècie protegida. ca
dc.description.abstract [eng] Orchidaceae has a great variety of pollination mechanisms, which consists on using different claims, both physical and chemical, to attract the pollinator which will be rewarded by most of the species of the family. This study selected a species which appears in Mallorca, Anacamptis coriophora, and the objectives are to study which of the mechanisms is used to breed, considering fruit set and seed viability , as well as the possible relationship of these parameters with the morphological characteristics of the plant. The study proved that allogamy is the most successful mechanism, as it is the only where viable seeds are produced. No correlations were found between morphological characteristics and biological effectiveness. Flowers were divided into functional groups, and this study showed that most of them have acted as male. We have also determined the pollinator which guarantees the pollen carriage between individuals of the species: Megascolia bidens. It may be important because of its possible plant-pollinator relationship with a protected species: Orchis palustris. ca
dc.language.iso spa ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 58 - Botànica
dc.title Estudi de la biologia reproductiva de l’orquídia Anacamptis coriophora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Anacamptis coriophora ca
dc.subject.keywords Orchidaceae ca
dc.subject.keywords Pol·linització ca
dc.subject.keywords Viabilitat ca
dc.subject.keywords Fruit set ca
dc.subject.keywords Funcionalitat ca
dc.subject.keywords Biometria ca
dc.subject.keywords Pollination ca
dc.subject.keywords Viability ca
dc.subject.keywords Functionality ca
dc.subject.keywords Biometrics ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics