Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals

Show simple item record

dc.contributor Oliver Trobat, Miquel Francesc
dc.contributor.author Navarro Palou, María
dc.date.accessioned 2016-02-09T14:23:27Z
dc.date.available 2016-02-09T14:23:27Z
dc.date.issued 2016-02-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1799
dc.description.abstract [cat] En aquest treball s’analitza la situació de les TIC en educació. Per començar l’anàlisi es situa en la formació en TIC que s’ofereix al professorat. S’ha estudiat la situació actual dels docents i les seves necessitats, així com també de quina manera l’Administració educativa manté el suport institucional de la formació dels docents. Així mateix, s’ha analitzat el darrer Programa Quadriennal de Formació del Professorat, i més concretament s’ha centrat l’estudi en la formació oferta pel darrer curs 2014-2015. A continuació s’ha estudiat l’aparició progressiva de les TIC als centres i la seva inclusió a les aules. També es fa una pinzellada de l’opinió de la comunitat educativa i s’analitza la figura del coordinador TIC dels centres, la seva funció i la seva necessitat. Per acabar, es fa un repàs a una sèrie d’eines TIC i llocs a on es pot trobar material curricular per integrar-los a les classes de Ciències Naturals. Com a resultat d’aquest estudi s’ha realitzat una proposta educativa dirigida a la formació del professorat. Així, es proposa el disseny d’una eina dirigida al professorat de Ciències Naturals. Aquesta eina ha de servir no només com a recurs per a la inclusió de les TIC a les classes si no també dóna la possibilitat del reconeixement de la seva utilització com a activitat de formació. ca
dc.description.abstract [spa] En este trabajo se analiza la situación de las TIC en educación. Para empezar el análisis se sitúa en la formación en TIC que se ofrece al profesorado. Se ha estudiado la situación actual de los docentes y sus necesidades, así como también de qué manera la Administración educativa mantiene el soporte institucional de la formación de los docentes. Así mismo, se ha analizado el último Programa Cuadrienal de Formación del Profesorado y más concretamente se ha centrado el estudio en la formación ofrecida para el último curso 2014-2015. A continuación se ha estudiado la aparición progresiva de las TIC en los centros y su inclusión en las aulas. También se da una pincelada sobre la opinión de la comunidad educativa y se analiza la figura del coordinador TIC de los centros, su función y su necesidad. Para terminar, se hace un repaso a una serie de herramientas TIC y lugares en los que se puede encontrar material curricular para integrarlos en las clases de Ciencias Naturales. Como resultado de este estudio se ha realizado una propuesta educativa dirigida a la formación del profesorado. Así, se propone el diseño de una herramienta dirigida al profesorado de Ciencias Naturales. Esta herramienta tiene que servir no sólo como recurso para la inclusión de las TIC en las clases, si no también da la posibilidad del reconocimiento de su utilización como actividad de formación. ca
dc.description.abstract [eng] This paper analyzes the situation of ICT in education. To start the analysis focuses on ICT training provided to teachers. It has studied the current situation of teachers and their needs, as well as how the Educational Administration maintains the institutional support of the training of teachers. Likewise, there has been analyzed the last Quadrennial Teacher Training Program and more specifically, the study has focused on the training offered the last academic year 2014-2015. Then we have studied the gradual emergence of ICTs in schools and their inclusion in the classroom. It is also given a brushstroke on the educational community opinion and analyzes the figure of the ICT coordinator of the centers, its role and its need. Finally, a review of the ICT tools and places where curricular material can be found to integrate them into the classes of natural sciences has become. As a result of this study has been carried out an educational proposal to teacher training. Thus the design of a tool aimed at teachers of Natural Sciences is proposed. This tool has to serve not only as a resource for the inclusion of ICT in the classes, but also gives the possibility of recognition of their use as training activity. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords TIC ca
dc.subject.keywords Formació ca
dc.subject.keywords Professorat ca
dc.subject.keywords Educació ca
dc.subject.keywords Integració ca
dc.subject.keywords Formación ca
dc.subject.keywords Profesorado ca
dc.subject.keywords Educación ca
dc.subject.keywords Integración ca
dc.subject.keywords ICT ca
dc.subject.keywords Training ca
dc.subject.keywords Teacher ca
dc.subject.keywords Education ca
dc.subject.keywords Integration ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics